АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК (Мельник-Антонович) Катерина | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК (Мельник-Антонович) Катерина

АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК (Мельник-Антонович) Катерина (крипт.: К. М.) (* 02. 12 (19. 11). 1859, м. Хорол Полтав. губ. (нині — район. центр Полтав. обл.) — † 12. 01. 1942, м. Київ) — укр. археолог, історик та громад. діяч. Д. чл. НТШ (з 1909). Друга дружина Володимира Антоновича, мати Дмитра, бабуся Марка та Михайла Антоновичів. Походила з родини лікарів. Закінчила Полтав. г-зію (1877) та історично-філол. відділ Вищих жін. курсів у Києві (1883). Вивчала історію у проф. В. Антоновича. Записувала та літографувала його виклади з історії давньої Руси, козацтва та заг. джерелознавства, які вид. як посібники у 1879, 1880 та 1882. У 1880 відвідувала Австро-Угорщину й Італію, де цікавилася пам’ятками старовини цих країн. Під кер. В. Антоновича упоряд. судові справи в Київ. центр. архіві (1882—86). Працювала лаборантом та консерватором (ост. роботу виконувала безоплатно) в археол. музеї Київ. ун-ту св. Володимира (1888—1913).

Осн. наук. зацікав.— археологія, джерелознавство, археографія. У 1892—93 описала й склала каталог музейної колекції О. Поля в Катеринославі. 1896 та 1900 спільно з В. Антоновичем відвідувала Італію. Брала участь в організації археол. з’їдів у Києві (1899) та Харкові (1902). 1913 підписала (спільно з М. Біляшівським, М. Василенком, Д. Дорошенком, С. Єфремовим, О. Левицьким, В. Перетцом, О. Русовим, Є. Чикаленком та ін.) док-ти, опубл. п. н. „В справі зміни статуту Наукового товариства імені Шевченка у Львові“. Від 1919 працювала у ВУАН: зав. б­ки І відділу, співробіт. комісій зі складання історико-географ. та біограф. словників. Від 1920 — ред. та другий гол. ред. із проблем мови та перекл. (першим гол. ред. був акад. Д. Багалій, заст.— проф. В. Данилевич) комісії з вид. праць В. Антоновича. Від 1921 — заст. голови Археол. відділу Всеукр. археол. к-ту при ВУАН. Від 1924 — д. чл. Істор. секції при ВУАН. 1925 за дорученням ВУАН керувала археол. розкопками на території Софійського собору та на Кременчуччині, а 1927 — на Золотонощині. Від 1928 — відп. співред. (спільно з М. Ткаченком) комісії з вид. праць В. Антоновича (планува-лося 9 т.). Протягом 1928—30-х рр. ред. й готувала до друку 1-й та 2-й т. повного зібр. праць В. Антоновича. Влітку 1930 звільнена з роботи після чистки в апараті ВУАН, хоча на той час уже підгот. 5 т. із планового вид. праць В. Антоновича. 1932 вид. був лише 1-й т. „Творів“ В. Антоновича, підгот. до друку ще в черв. 1929. З першої пол. 1930-х рр. кілька разів порушувала питання про вид. тв. чоловіка. 1934 піддана нищівній критиці за „націонал-фашистські настанови“ у вид. 1-го т. „Творів“ В. Антоновича. За часів німецько-фашист. окупації поновила клопотання про вид. праць В. Антоновича. Проте не витримала життєвих лихоліть в окупованому Києві. По її смерті рукоп., фотографії та док-ти В. Антоновича, що зберігалися в А.-М. К., передано в Гол. істор. архів ім. В. Б. Антоновича, котрий очолював В. Міяковський. Як археолог, А.­М. К. спершу працювала під кер. В. Антоновича, згодом самостійно. Її археол. праці доповнювали студії В. Антоновича щодо поширення певних етн. та культ. типів у басейні Дніпра — полян, древлян, волинян, тиверців, радимичів та ін. Окрім того, А.-М. К. проводила археол. розкопки язичницького кладовища в старому Києві, поховань скіфської доби на Полтавщині та Київщині, палеоліт. культури побл. м. Студениці на Поділлі, неоліт. стоянок на Волині, Катеринославщині, Київщині, Полтавщині, Слобожанщині та ін.

Автор низки перекл., зокрема розділів із монографій Ч. Качака, творів Е. Ожешко, Р. Гавронського та ін. Виконала серію перекл. спогадів іноземців для вид. „Мемуары, относящиеся к истории южной России“ (К., 1890—96, т. 1—2). 1928 опубл. частину невид. рукоп. В. Антоновича й організувала при Істор. секції ВУАН меморіальну виставку з нагоди 20­річчя його смерти. Д. чл. НТШ від 12. 05. 1909 (за рекомендацією Історично-філософічної секції), чл. Українського наукового товариства у Києві, Моск. імператорського археол. т­ва, чл. Т-ва „Просвіта“ у Львові та ін.

Пр.: Путевые очерки Подол±я // КС, 1884, № 5, с. 1—24; № 7, с. 359—91; № 10, с. 254—74; 1885, № 11, с. 53—81; № 12, с. 651—83; На Днестровском „побережьи“ // Там само, 1887, № 8, с. 638—75; Каталог коллекціи древностей А. Н. Поль в Екатеринослав±. Вып. 1. К., 1893; Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенка // КС, 1896, № 11, с. 274—86; Раскопки в земле Лучан, произведенные в 1897 и 1898 гг. // Труды ХI Археологического съезда в Киеве 1899. М., [1901], т. І, с. 489—576; Майданові городища на Україні // Записки УНТ. К., 1909, кн. ІІІ, с. 79—97; Археологічні досліди на Кременчужчині // Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного комітету за археологічні досліди року 1925 (з каталогом звідомної виставки). К., 1926, с. 81—86; До археологічної статистики степової Полтавщини // Ювілейний збірник на пошану академіка М. С. Грушевського. З нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности. К., 1928, с. 57—60; З невиданих рукописів В. Б. Антоновича // Україна, 1928, кн. 6, с. 48—66; Василь Григорович Ляскоронський (некролог) // Записки Історично-філол. відділу ВУАН. К., 1929, кн. 24, с. 367—87; До видання 1 тому творів В. Антоновича // Антонович В. Б. Твори. К., 1932, т. 1, с. 6—58.

Літ.: Г[рушевський] М. [Рец. на:] Мельник К. Каталог коллекціи древностей А. Н. Поль, в Екатеринослав±. К., 1893, вып. І, V + 218 c. + 14 табл. // Записки НТШ. Львів, 1894, т. IV, с. 171—72; Рудницкий С. [Рец. на:] Мельник К. Св±д±нія о поход± в Крым Михаила Дорошенка (1628) // КС, 1896, [кн.] ХІ, с. 274—86 // Там само, 1897, т. XVII, кн. ІІІ, с. 30—31; його ж. [Рец. на:] Мемуары относящіеся к исторіи южной Руси / Пер. К. Мельник (под редакціей В. Антоновича), 1896, вып. ІІ: первая половина XVII ст., ІІ + 438 с. // Там само, 1898, т. XXIII—XXIV, кн. III—IV, с. 1—5; Доманицький В. [Рец. на:] Мельник Е. Н. Раскопки в земл± Лучан, произведенныя в 1897 и 1898 гг. // Труды ХI археологического съезда в Киеве 1899. М., [1901], т. І, с. 489—576 + 3 табл. // Там само, 1904, т. LXII, кн. VI, с. 4—5; Д[орошенко] В. [Рец. на:] Мельник-Антонович К. Майданові городища на Україні // Записки УНТ, 1909, кн. ІІІ, с. 79—97 // Там само, 1910, т. ХСІІІ, кн. І, с. 174; Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912, с. 126; Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864—1914 гг.). М., 1915, т. 2: Биографический словарь членов общества; Життєпис К. М. Мельник-Антоновичевої. Реєстр друкованих праць К. М. Мельник-Антоновичевої // Записки Історично-філол. відділу ВУАН. К., 1923, кн. 2—3, с. 130—32; Хроніка НТШ. Львів, 1926, ч. 67—68, с. 38; Ходак О. Вистава на пам’ять В. Б. Антоновича // Прапор марксизму, 1928, № 2, с. 274—77; Слизький І. Про націонал-фашистські настанови у виданні 1 тому творів В. Антоновича // Записки Історико-археографічного інституту. К., 1934, т. 1, с. 121—56; Синявський [А.]. Світлій пам’яті К. М. Мельник-Антонович // Нове українське слово (К.), 1943, 23 січ., № 19/337; Полонська-Василенко Н. Д. Українська академія наук (нарис історії). К., 1993, с. 135; Кобченко К. А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878—1889) / Автореф. дис. ... канд. істор. наук. К., 2004, 20 с.

Олександр Ясь

Інформація про статтю

 Автор:

Олександр Ясь

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК (Мельник-Антонович) Катерина / Олександр Ясь // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-100

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я