АРХІМОВИЧ Олександр | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АРХІМОВИЧ Олександр

АРХІМОВИЧ Олександр (* 22 (10). 04. 1892, м. Новозибків Чернігів. губ. (нині — райцентр Брянської обл., РФ) — † 19. 01. 1984, м. Розендейл, шт. Нью-Йорк, США) — ботанік, агроном-селекціонер. Д. чл. НТШ Є (з 1949). 1912 закінчив 1-шу Київ. г­зію, 1917 — природн. ф-т Київ. ун-ту і став стипендіатом каф. ботаніки. З 1918 викладав природознавство у серед. школі Києва, 1919—23 — наук. співробіт. комісії ВУАН із вивчення флори України. 1920—21 — лектор Київ. політех. ін-ту. У 1922 закінчив агроном. ф-т цього вишу та ви-щі селекційні курси Цукропромтресту. 1923 вступив в аспірантуру на каф. хліборобства, працював у Ботанічній секції Комісії краєзнавства при ВУАН (дослі джував криптогамну флору України), згодом — викладач Білоцерківського сільськогосп. ін-ту і зав. відділу місцевої селекційної станції (1928—33), де займався селекцією цукрових буряків. 1924—41 — викладач Київ. агроінженер. ін-ту (з 1934 — зав. каф. ботаніки та фізіології рослин), 1933—36 — д. чл. Всесоюзного НДІ цукрової промисловости (Київ). 1941—43 — зав. каф. Житомир. сільськогосп. ін-ту. Маґістр (Київ. ун-т, 1938), канд. біол. наук (1940).

1943 А. О. еміґрував в Австрію, де завідував відділом селекції ярих зернових культур селекційної станції у м. Гальбтурні побл. Відня (1943—45), а згодом переїхав у Німеччину: 1945—48 — проф. каф. ботаніки ветеринар. ф-ту Укр. тех. госп. ін-ту (м. Регенсбурґ), зав. відділу зернових культур УТГІ. 1948 виїхав до Мадрида на запрошення іспан. уряду та насіннєвої фірми „Prodes“ („Productores de Semillas“): 1948—52 — зав. відділу селекції цукрового буряка селекційної станції в м. Вальядоліді, налагоджував виробництво насіння цукрового буряка у Пн. Іспанії (Памплона). У 1952 переїхав у США, де став проф. Колумбій. ун-ту (м. Нью-Йорк), згодом — проф. і зав. каф. агрономії Укр. тех. ін-ту в Нью-Йорку (1953—64). 1955—62 — ректор УТІ. 1959—80 — голова відділу природн. і мед. наук УВАН у США; 1962—70 — президент УВАН.

Чл. Амер. асоціації з розвитку науки, Амер. т­ва технологів цукрового буряківництва, Іспан. королів. т-ва природн. історії (дописував до „Buletin del Instituto Nacional de Investigaciones Agron?micas“), Бавар. ботан. т-ва дослідників місцевої флори (Німеччина), Нім. т-ва прикладної ентомології, а також Нью-Йорк. та Бруклін. ботан. саду. Почес. чл. Ін-ту з вивчення СРСР (Мюнхен; Нью-Йорк) та Об’єднан-ня укр. ветеринар. лікарів у США. Ім’я вченого занесено в „Міжнародну книгу честі“.

Осн. наук. зацікав.— селекція цукрового буряка і зернових культур; досліджував мохи України. А. О.— автор бл. 180 наук. праць у галузі рослинництва та насінництва, зокрема монографії „Биология сахарной свеклы“ у 2-х т. (Харків; Київ, 1932), а також низки статей у наук. журн. та зб.: „Матеріали до ліхенології України та Криму. Родина Parmeliaceae“ (Український біологічний журнал, 1921), „Матеpiа ли до флоpи обpiсникiв Укpаїни та Кpиму. Повiдомлення ІІI. Родина Peltigeraceae“ (Записки Фiзико-матем. вiддiлу УАН, 1925), „К вопросу об изоляции высадков сахарной свеклы“ (Праці Білоцерківської селекційної станції, 1927), „К вопросу об инцухт-методе у сахарной свеклы“ (там само, 1931), „Die Methodik der Isolation und Bastardierung bei der Zuckerr?be“ (1930).

З 29. 09. 1949 — д. чл. НТШ у Європі на пропозицію Математично-природописно-лікарської секції. Із жовт. 1953 — чл. МПЛС НТШ А (США), чл. Біологічно-медичної комісії НТШ А (з груд. 1953). Доповідав на 1-й („Історія селекції цукрового буряка на Україні“ (1-й Заг. наук. з’їзд НТШ А, присвячений 80-літтю НТШ і 35­літтю ВУАН), 26—28. 12. 1953), 2-й („Зернові культури на Україні“, 25. 12. 1954), 4-й („Селекція зернових культур на Україні“, 25. 05. 1957), 5-й („Проблема виробництва зерна і врожайність збіжжя на Україні“, 24. 05. 1958), 6-й („Роль України в сільському господарстві СРСР“, 04. 07. 1959) і 7-й („Проблеми виробництва зерна і зернової культури на Україні після Другої світової війни“, 09—10. 09. 1961) наук. конференціях МПЛС НТШ А (всі — м. Нью-Йорк). З 27. 01. 1962 був заст. голови К-ту зі спорудження пам’ятника Т. Шевченкові у Вашингтоні (США). Листувався з головами НТШ Є В. Кубійовичем і НТШ А — Я. Падохом.

З квіт. 1970 — чл., 1970—74 — заст. голови, 1975—1981 — гол. Хемічно-біологічно-медичної секції НТШ А. Організатор 1-ї (28—29. 02. 1976), 2-ї (11. 11. 1977) і 3-ї (28. 10. 1979) спільних конференцій цієї секції та відділу природн. і мед. наук УВАН у США, де виступав із доповідями: „Географія світового розміщення зернових культур“ (1-ша конференція), „Роль окремих зернових культур в балансі світової продукції зерна“ (2­га конференція) та „Зміни в світовій продукції зернових культур і пайка СРСР в світовій продукції зерна“ (3-тя конференція). Автор наук. праць у „Proceedings (Матеріалах) МПЛС НТШ у США“ (т. 4, 1956—58 і т. 5, 1959—61) і „Proceedings (Матеріалах) Хеміко-біологічно-медичної секції НТШ у США“ (т. 7, 1973 і т. 8, 1980). Гол. ред. і співавт. СХСVI т. „Записок НТШ“ (1978). 02. 06. 1984 управа НТШ А у Нью-Йорку провела академ. вечір, присвячений пам’яті А. О.

Пр.: Матеpiали до флоpи обpiсникiв Укpаїни та Кpиму. Повiдомлення І. Родина Parmeliaceae // Записки Фiзико-матем. вiддiлу УАН, 1924, т. 1 (2), с. 44—48; Матеpiали до флоpи обpiсникiв Укpаїни та Кpиму. Повiдомлення II. Родина Cladoniaceae // Там само, с. 55—59; Матеріали до вивчення культурної флори Білоцерківщини (колоскові хліби) // Труди Білоцерківської краєзн. т-ва, 1928, т. IV, вип. 4, с. 101—12; Регулирование опыления у сахарной свеклы // Праці Білоцерківської селекційної станції, 1928, т. 4, вип. 2, 44 с.; Культура бавовника. Регенсбург, 1948, 21 с.; Культура кави. Регенсбург, 1948, 126 с.; Про бурякове насіння та про аномалії будови квітки цукрового буряку // Наукові записки УТГІ (Регенсбург), 1948, т. І (IV), с. 9—18; Control of pollination in sugar-beet // Botanical Review, 1949, vol. 15, N 9, p. 613—28; Insekten, als m?gliche ?bertr?ger der Virus-Krankheiten der Kartoffel in Spanien // Journal of Pesticide Science, 1952, vol. 25, N 8, p. 118—19; Selective breeding of sugar-beets in Russia and the USSR // Botanical Review, 1956, vоl. 22, N 1, p. 1—37; The end of cotton cultivation in Ukraine // Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1956—58, vol. IV (XXXII), p. 47—51; Збіжжева проблема в СРСР та роль України в продукції збіжжя. Н.-Й., 1958, 14 с.; Культура льону довгунця в УРСР // Зб. Ін-ту з вивчення СРСР. Мюнхен, 1958, кн. 12, с. 153—71; The problem of grain production and grain crops in the Ukraine after World War II // Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1959—61, vol. V (XXXIII), p. 22—29; Валовая продукция в России и в СССР // Вісник Ін-ту з вивчення СРСР (Мюнхен), 1960, № 3 (35), с. 74—81; Проблема травопілля в сучасному сільському господарстві СРСР // Наукові записки УТГІ (Мюнхен), 1962, т. ІІІ (VI), с. 26—34; Урожай збіжжя в СССР і на Україні в часи великого голоду 1932—33 рр. // Там само, 1964, т. V (VIII), с. 22—29; Зміни в географічному розташуванні зернових культур в Україні під час існування совєтської влади // Там само, 1967, т. XII (XV), с. 30—55; Botanical-geographical changes in the distribution of the field crops of the Ukraine during the last fifty years // Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the USA, 1964—1968, vol. XI, N 1—2 (31—32), p. 32—68; Зміни в географічному розташуванні технічних культур в Україні // Наукові записки УТГІ (Мюнхен), 1968/ 1969, т. XVIII, с. 3—20; Історична географія культурної польової рослинності на Україні // Там само, 1970, т. ХХ, с. 30—68; Продукція зернових культур в цілому світі, в СРСР і в Україні // Там само, 1971/1972, т. XXII, с. 5—31; Географія культурної польової рослинности України // Procеedings of the Section of Chemistry, Biology and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1973, vol. VII, p. 11—20; Роля окремих зернових культур в світовому балянсі продукції зерна // Там само. N. Y.; Paris; Sydney; Toronto, 1980, vol. VIIІ, p. 14—29; Зміни в світовій продукції зернових культур і пайка СРСР в світовій продукції зерна // Там само, p. 30—36.

Арх. дж.: Архів А. О.— Бібліотека НТШ А (США) (28 течок, 3660 док-тів); деякі мат-ли про А. О.: Архів Ін-ту досліджень історії імміграції (IHRC), м. Мінеаполіс (США); Кореспонденція А. О. з В. Кубійовичем за 1961—76 рр. у ф. В. Кубійовича в Нац. архіві Канади (м. Оттава).

Літ.: Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сідней, 1954, ч. 77, с. 27, 31, 47, 53; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 16, 38, 44, 49; УТГІ (1932—1952). Видання абсольвентів УГА та УТГІ в 40-ліття заснування УГА і 30-ліття УТГІ. Н.-Й., 1962, с. 136; Andrushkiw J. W. Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine for the years 1953—1963 // Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1962—1964, vol. VI (XXXIV), p. 13—16; Ювілейний бюлетень товариства абсольвентів УГА—УТГІ (1922—1972). Н.-Й., 1972, ч. 47, с. 32; Procеedings of the Section of Chemistry, Biology and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1973, vol. VII, p. 102—03; N. Y.; Paris; Sydney; Toronto, 1980, vol. VIIІ, p. 7—8; Ukrainians in North America / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 5; Бюлетень НТШ в ЗСА. [Н.-Й.], 1977, ч. 17, с. 47, 49; [б. а.] Короткі біографії авторів // Записки НТШ. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1978, т. СХСVI, с. 251; Яримович В., Білик О., Волинський М. Нарис історії української студентської громади та українських поселень в Еспанії (1946—1996). Філадельфія; Мадрид, 1997, с. 109.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АРХІМОВИЧ Олександр / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-143

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я