БУДУРОВИЧ Богдан-Василь | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БУДУРОВИЧ Богдан-Василь

БУДУРОВИЧ Богдан-Василь (* 08. 09. 1921, с. Жуків Тлумацьк. пов. Станіславів. воєв. (нині — Тлумацьк. р-ну Івано-Франк. обл.) — † 08. 03. 2007, м. Торонто, Канада) — історик, славіст, бібліограф. Д. чл. НТШ Канади (з 1996).

Серед. освіту здобув у Терноп. г-зії „Рідна школа“ (1935—38). Після Другої світової війни еміґрував у Канаду. 1952 отримав ступінь бакалавра, 1953 — маґістра, 1955 — спеціаліста з бібліотекознавства у Торонт. ун-ті. Вивчав історію і л-ру в Колумбійському ун-ті (Нью-Йорк), де 1958 здобув наук. ступінь д-ра філософії.

1959—65 працював у славіст. відділі Наук. б-ки Торонт. ун-ту, 1965—89 — проф. каф. слов’ян. мов і л-р цього вишу. Одночасно (понад 30 р.) обіймав посаду бібліографа у Б-ці Торонт. ун-ту. 1987—89 — проф.-гість каф. славістики Оттав. ун-ту (Канада).

Осн. наук. зацікав.— історія українсько-польс. відносин у ХІХ—ХХ ст., польсько-рад. міждерж. відносини, сучас. історія церкви, історія еміґрації слов’ян у Канаду, сучас. укр. та польс. л-ра, а також бібліографія славіст. видань. Б. Б.-В.— автор кн. англ. мовою про польсько-рад. стосунки 1932—39 (1963), славіст. і сх.європ. ресурси у канад. академ. та наук. б­ках (1976), англомов. перекл. кн. О. Оглоблина про Переяславську угоду („Treaty of Pereyaslav, 1654“, 1954), а також публікацій у журн. „Сучасність“, „Визвольний шлях“, „Canadian Slavonic Papers“, „Zeszyty Historyczne“ та ін. Підгот. низку статей для Енциклопедії українознавства та англомов. „Encyclopedia of Ukraine“. За висловом Б. Б.-В., „історія України М. Грушевського єдина захищає укр. позиції в західному світі“.

З 1973 — чл. НТШ К, з 22. 11. 1996 — д. чл. НТШ К (від Історично-філософської секції Т-ва). 10. 09. 1970—15. 12. 1985 — чл. управи НТШ К, чл. Комісії бібліотекарства і книгознавства Т-ва. Автор статті у серійному вид. НТШ К „Праці Канадського НТШ“ (1977). Виступав із доповідями на наук. конференціях НТШ К у Торонто: „М. Грушевський в оцінці західноєвропейських й американських істориків“ (09. 10. 1966), „Ватикан, Польща і Українська Католицька Церква напередодні Другої світової війни“ (30. 11. 1980), „Шептицький та український національний рух після 1914 р.“ (листоп. 1984).

Пр.: Polish-Soviet relations, 1932—1939. N. Y., 1963, 229 p.; М. Грушевський в оцінці західноєвропейської та американської історіографії // Визвольний шлях (Лондон), 1967, № 2, с. 171—81; Slavic and East European resources in Canadian academic and research libraries. Ottawa, 1976, 595 p.; Професор доктор Євген Вертипорох // Ювілейний збірник наукових праць в 100-річчя НТШ і 25-річчя НТШ в Канаді. Торонто, 1977 (Праці Канадського НТШ, т. XIX), с. 70—74; Bi“kowska D. I. Mi?dzy brzegami: poezja i proza / Ed.: B. Budurowycz, L. Iribarne. London, 1978, 447 p.; Ватикан, Польща і Українська Католицька Церква напередодні Другої світової війни // Сучасність, 1983, ч. 12, с. 92—105; Poland and the Ukrainian Problem, 1921—1939 // Canadian Slavonic Papers (Toronto), 1983, vol. 24, N 4, р. 473—500; Polska i problem ukrai?ski w latach 1921—1939 // Zeszyty Historyczne (Pary?), 1983, N 66, s. 15—47; Paul Robert Magocsi: a bibliography, 1964—1985. Toronto, 1985, 28 p. (у співавт.); Galicia in the Work of Bruno Schulz // Canadian Slavonic Papers, 1986, vol. 28, N 4, p. 359—69; Sheptyts’kyi and the Ukrainian National Movement after 1914 // Morality and reality: the life and times of Andrei Sheptyts’kyi / Ed.: P. R. Magocsi. Edmonton, 1989, p. 47—74; The changing image of Ukrainians in English-Canadian fiction // Journal of Ukrainian Studies, 1989, vol. 14, N 1—2, p. 143—57; The historicity of Ivan Franko’s drama „Son knjazja Svjatoslava“ // Slavic Drama. The Question of Innovation (Symposium, University of Ottawa, 2—4 May 1991). Proceedings / Ed.: A. Donskov, R. Sokoloski with R. Weretelnyk, J. Woodsworth. Ottawa, 1991, p. 102—15.

Літ.: Верига В. Там, де Дністер круто в’ється: історичний нарис виховно-освітньої політики в Галичині на прикладі учительської семінарії та гімназії в Заліщиках 1899—1939. Торонто, 1974, с. 253; його ж. До початків українознавчих студій у Канаді // Слово і час (К.), 1994, № 9—10, с. 60—64; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 90; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 100, 109, 115, 117, 119, 124; Львів; Н.­Й.; Торонто, 1997, ч. 88, с. 127; Львів; Н.-Й., 2004, ч. 95, с. 255; Рахманний Р. Роздуми про Україну (вибрані есеї та статті 1945—1990). К., 1997, с. 199; Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі (1898—1998) / За ред. С. Яреми. Тернопіль; Львів, 1998, с. 602; Луцький Ю. Роки сподівань і втрат: щоденникові записи 1986—1999 років. Львів, 2004, с. 193, 295, 310, 445; Prymak T. M. In memoriam: Bohdan Budurowycz (1921—2007) // Canadian Slavonic Papers (Toronto), 2007, vol. 49, N 1—2, p. 5—7.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БУДУРОВИЧ Богдан-Василь / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-447

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я