ВАЛЬО Марія | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАЛЬО Марія

ВАЛЬО Марія (* 16. 06. 1925, м. Борислав Львів. воєв. (нині — Львів. обл.) — † 01. 06. 2011, м. Львів) — бібліограф, бібліографознавець, книгознавець, літературознавець. Д. чл. НТШ (з 1992).

У 1938—44 навч. в Дрогобицькій приват. г­зії Укр. пед. т­ва „Рідна школа“. Серед. освіту здобула у школі № 1 в Бориславі. 1945—51 навч. на укр. відділі філол. ф-ту ЛДУ. 1951 прийнята (за рекомендацією М. Возняка) мол. наук. співробіт. у відділ укр. л­ри Ін-ту сусп. наук АН УРСР у Львові (нині — Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). 1962 захистила кандидат. дис. „Життя і творчість Ірини Вільде“, яку згодом опубл. як окр. монограф. дослідження. 1972, після ліквідації відділу укр. л-ри, В. М. скеровано на роботу у відділ наук. бібліографії ЛНБ АН УРСР (тепер — ЛННБ України), де вона працювала до берез. 2011.

Осн. наук. зацікав. В. М.— історія укр. л-ри (розвиток літературно-наук. думки в Україні кін. XVIII — поч. ХІХ ст., укр. л-ри і науки в Зх. Україні), історія укр. театру, історія бібліографії, проблеми славістики.

Упродовж багатьох років досліджувала літ. творчість Ірини Вільде: є автором літературно-крит. нарису „Ірина Вільде“ (1962) і низки статей про письменницю як лауреата Шевченківської премії, укладачем бібліографії її творчости (1972, у співавт. з Є. Лазебою), у співавт. підгот. сценарій вистави за романом „Сестри Річинські“, упоряд. зб. „Ірина Вільде: незбагненне серце“ (1990). До кін. життя працювала над укладанням повної біобібліограф. персоналії І. Вільде (у співавт.) та зб. спогадів і листування письменниці, який не встигла закінчити.

В. М.— автор багатьох енциклопед. статей (Енциклопедія історії України, Енциклопедія сучасної України, Українська літературна енциклопедія, енциклопед. довідник „Українська журналістика в іменах“ та ін.) про діячів науки та культури, бібліографів, літераторів.

В. М. присвячувала багато часу історії укр. книгознавства та бібліографії; автор статей та досліджень про Ю. Меженка, І. Калиновича, Л. Ільницьку, В. Полєка, М. Деркач, а також про книгозн. діяльність М. Возняка, вид. діяльність Укр. пед. т-ва „Рідна школа“ за 1881—1939, про діяча укр. вид. справи Я. Оренштайна. Вперше в історії укр. бібліографії досліджувала бібліограф. діяльність І. Франка — „Іван Франко. Бібліографічна спадщина: збірник вибраних праць і матеріалів“ (2008).

Автор публікацій з історії бібліотекознавства, зокрема співавтор пр. „Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР: історичний нарис“ (Львів, 1989), розвідки „Діяльність відділу наукової бібліографії, 1963—2010 рр.“ (2010) та ін.

Укладач численних біобібліограф. персоналій укр. учених-бібліографів, книгознавців, письменників: „Ірина Вільде“ (1972); „Лукія Лук’янівна Гумецька: Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження)“ (1981); „Ярослав Галан (1902—1982): Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження)“ (1982); Марія Миколаївна Мольнар-Мундяк (1928—1958): Бібліографічний покажчик (до ІХ Міжнародного конгресу славістів у Києві)“ (1983), „Григорій Антонович Нудьга: Бібліографічний покажчик (до 75-ліття від дня народження)“ (1987); „Степан Васильович Щурат: Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження)“ (1988); „Дмитро Павличко: Бібліографічний покажчик“ (у 2-х ч., 1989). В. М.— автор своєрідного жанру бібліограф. дослідження, в якому до біобібліограф. персоналії додано архів. мат­ли: листи, спогади. Уклала й упоряд. зб. „Марія Деркач (1896—1972): Бібліографічний покажчик. Спогади. Розвідки. Листи“ (Львів, 1999); „Зеновія Франко (1926—1991): Статті. Спогади. Матеріали“ (Львів, 2003). Уперше таке поєднання застосувала, додавши до власної біобібліограф. персоналії (упоряд. Т. Кульчицька, 2001) спогади „Мої учителі“.

Окр. аспектом наук. зацікав. ученої стало дослідження славіст. бібліографії під кутом зору відображення у ній літ. україніки. У цьому руслі В. М. опубл. монографію „Відображення в радянській бібліографії зв’язків української літератури з літературами братніх народів СРСР“ (1981), бібліограф. покажчик „Матеріали до бібліографії бібліографій зв’язків української літератури з літературами зарубіжних слов’ян“ (1983), бібліограф. покажчик перекл. польс. л-ри укр. мовою і критичних праць про неї в Україні за 1800—1980 (част. 5-томної пр. „Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті“ (т. 4, 1991), цінну розвідку „Концепції і проблеми слов’янської і славістичної бібліографії“ (1999) та ін.

В. М. опубл. також низку праць історико-краєзн. характеру. Так, у зб. „Подорожі в українські Карпати“ опубл. цінні зразки подорожніх нарисів ХІХ — поч. ХХ ст. Значним внеском у розвиток істор. краєзнавства стали публікації про маловідомого в Україні мандрівника франц. походження, проф. Львів. ун-ту Б. Гакета, ініційовані вченою. Це, зокрема, зб. „Бальтазар Гакет і Україна: статті і матеріали“ (1997), публікацією якого авторка повернула в культ. обіг унікальну 4-томну працю Б. Гакета — опис його подорожей у Карпати (1788—95) та на південь України (1797). Для цього видання вчена уклала бібліографію праць Б. Гакета та л-ри про нього. Вагомим є також упорядкований нею (у співавт. з М. Крілем) зб. „Бальтазар Гакет — дослідник Південно-Східної і Центральної Європи“ (2000).

15. 12. 1992 за рекомендацією Комісії бібліографії та книгознавства і Славістичної комісії В. М. обрано д. чл. НТШ. В. М.— чл. Комісії бібліографії та книгознавства, постійний співорганізатор і учасник наук. конференцій комісії, учасник засідань Славіст. комісії, де виступала з доповідями з питань славістики та сорабістики, слов’ян. та славіст. бібліографії.

Доклала багато зусиль до популяризації і дослідження діяльности діячів НТШ В. Дорошенка, Ю. Меженка, І. Кревецького, М. Деркач, М. Возняка, О. Горбача, А.-Г. Горбач та ін. Зокрема, вагомим є внесок В. М. у популяризацію архів. та бібліот. діяльности М. Деркач (зб. „Марія Деркач, 1896—1972: Бібліографічний покажчик. Спогади. Листи“ (Львів, 1999); публікація „З епістолярної спадщини Івана Кревецького та Марії Деркач“ (зб. „ Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові: (1909—1939): напрями діяльності та постаті“ (Львів, 2010), де опубл. також листи І. Кревецького до В. Дорошенка, М. Деркач до В. Дорошенка та І. Кревецького). Значним внеском у дослідження діяльности Книгозн. комісії НТШ стала кн. „Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923—1969)“ (Львів, 2002), (В. М.— упоряд., автор передм. та прим.), де опубл. листи Ю. Меженка до Б-ки та Бібліограф. комісії НТШ, до В. Дорошенка, М. Возняка, А. Крушельницького, І. Кревецького, М. Деркач, Я. Дашкевича.

Автор та упоряд. багатьох видань НТШ: „Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: Книги і люди“ (мат-ли „круглого столу“); „Іван Омелянович Левицький: збірник наукових праць“ та ін. В. М.— чл. редколегії видань, упоряд. та автор передм. до бібліограф. персоналій чл. НТШ (Л. Крушельницької, О. Купчинського, Л. Ільницької та ін.).

Пр.: Ірина Вільде: Літературно-критичний нарис. К., 1962, 137 с.; Ірина Вільде: бібліографічний покажчик. Львів, 1972, 66 с. (у співавт.); Видання Академії наук СРСР у фондах бібліотеки [ім. В. Стефаника АН УРСР] // Книга і знання: тематичний збірник наукових праць. Львів, 1974, с. 142—58; Відображення в радянській бібліографії зв’язків української літератури з літературами народів СРСР / АН УРСР; ЛНБ ім. В. Стефаника. К., 1981, 125 с.; Лукія Лук’янівна Гумецька: Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження). Львів, 1981 (у співавт.), 47 с.; Ярослав Галан (1902—1982): Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження). Львів, 1982, 354 с.; Марія Миколаївна Мольнар-Мундяк (1928—1958): Бібліографічний покажчик (до ІХ Міжнар. конгресу славістів в Києві). Львів, 1983, 28 с.; Матеріали до бібліографії бібліографій зв’язків української літератури з літературами зарубіжних слов’ян (До IX Міжнар. конгресу славістів). Львів, 1983, 27 с.; Научно-исследовательская деятельность Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР (1940—1982) // Из истории академических библиотек: сб. науч. трудов. М., 1983, с. 73—104; Григорій Антонович Нудьга: Бібліографічний покажчик (до 75-ліття від дня народження). Львів, 1987, 67 с. (у співавт.); Степан Васильович Щурат: Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження). Львів, 1988, 40 с.; Дмитро Павличко: Бібліографічний покажчик: У 2 част. Львів, 1989, част. І, 324 с.; част. ІІ, с. 327—547 (В. М.— кер. колективу й упоряд.); Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР: історичний нарис. Львів, 1989, 203 с. (у співавт.); Іван Франко в бібліографії зарубіжних слов’ян // Іван Франко і світова культура: Мат-ли Міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО. К., 1990, кн. 1, с. 385—87; Ірина Вільде: незбагненне серце: Збірник / Упоряд., вст. ст. і прим. М. Вальо. Львів, 1990, 225 с.; Польська література // Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. Т. 4: Література країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні: матеріали до бібліографії (початок ХІХ — 1980 рр.). К., 1991, с. 133—269 (В. М. співред.); Внесок ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР у бібліографознавство і книгознавство УРСР // Бібліотека — скарбниця духовності: міжнар. наук. конференція до 50-річчя ЛНБ ім. В. Стефаника. К., 1993, с. 16—32; Бібліографія зв’язків української літератури з літературами західних і південних слов’ян // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Х.; К., 1996, с. 207—15; Бальтазар Гакет і Україна: статті і матеріали / Авт.-упоряд. М. А. Вальо. Львів, 1997, 151 с.; Матеріали до вивчення життя і наукової діяльности Б. Гакета: Автобіографія вченого; Листи до барона Карла Еренберга фон Молля; Бібліографія праць Б. Гакета; Література про Б. Гакета. Львів, 1997, 151 с.; Видавнича діяльність Якова Оренштайна в контексті української культури [передмова] // Яків Оренштайн — феномен української видавничої справи: каталог виставки (до 120-річчя від дня народження) / Пер. нім. В. Вольдан. Львів, 1998, с. 6—13, 17—24; До питання про банки даних з українознавства // ПРОSФWNEMA: істор. та філол. розвідки, присвячені 60-річчю акад. Ярослава Ісаєвича. Львів, 1998, с. 139—43 (у співавт.); Archiwum W?adys?awa Tadeusza Wis?ockiego w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Narodowej im. W. Stefanyka NAN Ukrainy // Komunikaty Mazursko-Warmi?skie. Olsztyn, 1999, N 1 (223), s. 117—21; Концепції і проблеми слов’янської бібліографії [Доповідь на ХVІ бібліотекозн. конференції в Іллінойському ЦНТІ, Урбана-Шампейн (США)] // Вісник книжкової палати України, 1999, № 6, с. 4—7; Марія Деркач (1896—1972): Бібліографічний покажчик. Спогади. Розвідки. Листи. / Авт.-упоряд. М. Вальо. Львів, 1999, 271 с.; Книгознавча діяльність українського Педагогічного товариства „Рідна школа“ (1981—1939) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Львів, 2000, вип. 7/8, с. 102—12; Листи Юрія Меженка до львів’ян / Авт.-упоряд. М. Вальо. Львів, 2000, 185 с.; „Руська Трійця“; „Русалка Дністровая“ у бібліографії // Шашкевичіана: зб. наук. пр. Львів; Вінніпег, 2000, вип. 3/4, с. 331—37; Україніка в сорабістичній бібліографії // Питання сорабістики. Львів, 2000, с. 215—19; Зеновія Франко (1926—1991): Статті. Спогади. Матеріали / Упоряд. і наук. ред. М. Вальо. Львів, 2003, 368 с.; Україніка в польській ретроспективній бібліографії ХІХ — половині ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Львів, 2005, вип. 13, с. 18—38; Вчений рідкісного таланту та одержимості // Олег Купчинський: Біобібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження). Львів, 2006, с. 3—15; Іван Франко: Бібліографічна спадщина: зб. вибраних пр. і мат-лів / Упоряд., передм., прим. М. Вальо; наук. ред. М. Ф. Нечиталюк; ЛНБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2008, 730 с.; Одержима наукою та Україною // Лариса Крушельницька: Біобібліографічний покажчик / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. Львів, 2008, с. 3—8; Науковий здобуток у бібліографії та книгознавстві // Луїза Ільницька: Біобібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження). Львів, 2009, с. 5—16; Універсум бібліографічної спадщини Івана Франка // Записки НТШ. Праці Філол. секції. Львів, 2009, т. CCLVII, с. 94—133; Діяльність відділу наукової бібліографії, 1963—2010 рр. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: зб. наук. пр. Львів, 2010, вип. 2 (18), с. 181—206; Остання прижиттєва праця академіка М. Возняка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: мат-ли наук. конгресу, присвяченого 150-річчю від народження І. Франка. Львів, 2010, с. 789—93.

Літ.: Марія Вальо: Бібліографічний покажчик. Мої учителі: спогади / Упоряд. Т. Кульчицька; ЛНБ ім. В. Стефаника. Львів, 2001, 171 с., іл.; Кухар Р. До п’ятидесятиріччя наукової діяльності Марії Вальо // Верховина: літературна мозаїка. Вікторія, США, 2002, № 14, с. 14—15; Кривенко М. Мандрівниця у світах бібліографії і літературознавства [до 80-річчя від дня народження] // Культура і життя, 2005, 2 листоп. (№ 42—43), с. 7; Кульчицька Т. Марія Андріївна Вальо (до 55-річчя наук. діяльності) // Бібліотечний вісник (Львів), 2005, № 3, с. 68—70; Соболь В. З Іриною Вільде та Бальтазаром Гакетом // Культура і життя, 2005, 2 листоп. (№ 42—43), с. 7; її ж. Марії Вальо — 80 // Варшавські українознавчі зошити. Вип. 21—22: Studia ucrainica. Варшава, 2006, с. 345—47; Єдлінська У. [Рец. на:] Іван Франко. Бібліографічна спадщина: Збірник вибраних праць і матеріалів. Львів: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2008 / Упоряд., передм., коментарі та приміт. М. А. Вальо, 730 с. // Вісник НТШ. Львів, 2009, ч. 42, с. 66—67; її ж. Марія Вальо у контексті зламу епох // Незалежний журнал РІЧ. www.ri4. lviv.ua, 29.07.2010; Татомир Я. Збирач історій // Там само, 07.02.2012.

Софія Когут

Інформація про статтю

 Автор:

Софія Когут

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАЛЬО Марія / Софія Когут // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-494

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я