ВАСИЛЕНКО Віктор | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАСИЛЕНКО Віктор

ВАСИЛЕНКО Віктор (* 31. 01. 1839, с. Панське Золотоніського пов. Полтав. губ.— † 24. 03. 1914, с. Білики Кобеляцького пов. Полтав. губ.) — етнограф, економіст, статистик.

Походив зі стародавньного козацького роду. Працював службовцем у різних установах, мировим посередником на Київщині, у Пд.-Зх. відділі Рос. географ. т-ва. Брав акт. участь у діяльності Полтав. земства як статистик. Учасник комісії із перетворення волосних судів. У 1882—92 працював на земській і держ. службі у Полтаві. Співробіт. з період. вид. Києва і Полтави, відстоював інтереси селянства і козацтва. Автор багатьох статей у журн. „Киевская старина“. В. В. розробив програму піднесення нар. промислів, унаслідок реалізації якої Полтав. губернське земство стало найкращим у Рос. імперії. Вийшовши у відставку, поселився у с. Біликах. Свою велику колекцію книг передав Полтав. публ. (громад.) б-ці. Один з ініціаторів створення Полтавської губернської вченої архівної комісії у 1903. Д. чл. Полтав. сільськогосп. т-ва та Полтав. ученої архів. комісії. Учасник ХІІ Харків. археол. з’їзду 1902 (доповіді „К вопросу об областной этнографии“ і „О ткачестве в Полтавской губернии“). Один з організаторів ювілею та встановлення пам’ятника І. Котляревському у Полтаві.

Осн. наук. зацікав. В. В.— дослідження у ділянках економіки й етнографії, зокрема кустарних промислів Полтав. губ.

Опубл. 25 кн. та бл. 100 статей у газ., журн. та енциклопедіях, у т. ч. Енциклопедії Ф. Брокгауза та І. Єфрона. Вагомою є пр. „Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губернии“ (1902), де зафіксовані професії минулого та їх стислі означення. Автор численних праць зі сфери кустарних промислів (особливо ткацтва) Полтав. губ., в яких дослідив побут сільс. населення Пол тавщини. Праці містять цінний факт. мат-л про життя, побут, звичаєве право укр. народу, про ремесла, зокрема про вишивання, прядіння й ткацтво, ярмарки, землеволодіння, діяльність сільськогосп. т-в. У 1906 петерб. Благодійне товариство видання загальнокорисних дешевих книжок, патроноване місцевою укр. громадою, видало брошуру В. В. „Вжитки селянські по Полтавщині“, яку 1914 заборонила цензура.

Безпосередніх зв’язків В. В. із НТШ не встановлено. Збереглося листування М. Грушевського з В. В. (три листи від В. В. 1908 та 1899). Праці вченого рецензували чл. НТШ М. Василенко, Б. Грінченко, О. Кониський на стор. „Записок НТШ“ (1897, 1902), „Киевской старины“. У рец. на працю В. В. про побут м-ка Опішні М. Василенко зауважив, що видання має багатий і цінний мат-л, який, однак, недостатньо систематизовано, що ускладнює його сприйняття читачем. Подібні думки висловлювали ін. вчені. Найпозитивніше оцінив праці В. В. О. Пипін.

Пр.: Остатки братств и цехов в Полтавщине // КС, 1885, т. 13, № 9, с. 159—71; Новые историко-статистические материалы по Полтавщине // Там само, 1893, т. 41, № 5, с. 311—18; Cпорные вопросы в истории г. Золотоноши // Там само, т. 42, № 7, с. 133—36; Экономическіе очерки Кобелякскаго у±зда Полтавской губерніи. Херсон, 1896, I: Богатыри, II: Подсос±дки; О юбилее и памятнике И. П. Котляревскому в Полтаве // КС, 1898, т. 63, № 12, с. 71—75; Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губернии. Отд. I, II и III. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и землеведение, народные поговорки и изречения. Х., 1902; По поводу малороссийского народного орнамента // КС, 1902, т. 79, № 11, с. 67—73; Необходимое объяснение по поводу рецензии г. Гринченка („КС“, 1903, № 3) // Там само, 1903, т. 80, № 2, с. 118—20; „Шевченковский“ вечер в Полтаве // Там само, № 3, с. 153—56; Малоземелля й наслідки його в Полтавщині // ЛНВ. Львів, 1908, т. 44, с. 87—105.

Арх. дж.: ЦДІА України у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 305, арк. 52—58; спр. 873, арк. 266—67, 270—73.

Літ.: Василенко Н. П. [Рец. на:] Василенко В. И. Местечко Опошня Зеньковского уезда Полтавской губернии, Полтава, 1889 // КС, 1891, т. 33, № 6, с. 503—04; Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891, т. 3. Этнография малорусская, с. 403—04; К[ониськ]ий О. [Рец. на:] Василенко В. И. Экономическіе очерки Кобелякскаго у±зда Полтавской губерніи. Херсон, 1896, I: Богатыри; II: Подсос±дки // Записки НТШ. Львів, 1897, т. XVIII, кн. IV, с. 64—65; Гринченко Б. [Рец. на:] Василенко В. К вопросу о толковом словаре украинской народной терминологии. Х., 1902; Василенко В. И. Этнографические материалы, собранные по Полтавской губернии. Х., 1902 // КС, 1903, т. 80, № 1, с. 25—27; Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912, с. 31; Циганенко Ю. „Брошюры преступного содержания“. Заборона брошюри В. І. Василенка в 1914 р. // За сто літ. К., 1928, кн. 2, с. 324—27; Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1960, т. 4, с. 95; [б. а.] Василенко Віктор // ЕУ. Перевид. в Україні. Львів, 1993, т. 1, с. 212; Ханко В. Наукова спадщина Віктора Василенка // Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської вченої архівної комісії. Полтава, 1993, с. 66—85; Палієнко М. „Кіевская старина“ у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). К., 2005, с. 204—05.

Олександр Музичко

Інформація про статтю

 Автор:

Олександр Музичко

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАСИЛЕНКО Віктор / Олександр Музичко // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-509

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я