АШЕР Оксана - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АШЕР Оксана

АШЕР Оксана (дівоче прізв. Драй-Хмара) (20. 03. 1925, м. Кам’янець-Подільський) — поетеса, літературознавець, видавець творів батька — Михайла Драй-Хмари — та дослідниця його творчости. Д.чл. НТШ (з 1987). Здобування серед. освіти розпочала в Києві. Після репресії батька, у черв. 1937, її разом із матір’ю вислали у Башкирію (м.Белебей). У 1938—41 повернулася до Києва і продовжила навчання в серед. школі. 1942—44 навч. у консерваторії при Карловому ун-ті у Празі. З 1944 — в еміґрації, спочатку — в Німеччині, а з 1951— у США. 1951—52 викладала укр. мову в Ун-ті м.Ітаки (шт. Нью-Йорк, США). 1952—55 була аспірантом слов’ян. відділу (1953—56 студіювала славістику) Колумбійського ун-ту в Нью-Йорку, де здобула ступінь маґістра за працю „М.Драй-Хмара: український поет у Радянському Союзі“.

1964—67 навч. у Сорбонні в Парижі, де 23. 06. 1967 здобула наук. ступінь д-ра філософії з укр. л­ри („Драй-Хмара і неокласична школа“) — перший захищений докторат на укр. тематику у Франції. 1970—72 — проф. Корнельського та Лонґ-Айлендського ун­тів, 1972—74 — викладач Політех. ін­ту (всі— м. Нью-Йорк). 1974—75— викладач укр. л-ри на філос. ф-ті УВУ (м.Мюнхен). Чл. різних укр. й амер. т­в та орг-цій, д.чл. УВАН.

Осн. наук. зацікав.— укр. л-ра 1920—30-х рр. Більшу частину праць присвятила дослідженню життя і творчости поета-неокласика М. Драй-Хмари та вивченню його оточення. Переклала англ. мовою твори батька для антології укр. поезії XXст. „Сто років юності“ (Львів, 2000).

Д. чл. НТШ з 1987 за рекомендацією Філологічної секціїНТШ А. На поч. 1990­хрр.— чл. контрольної комісії управи Т­ва. 25. 10. 1986 до серп. 1988— чл. управи НТШ А. Неодноразово бере участь у наук. конференціях, організовуваних Т-вом: 12.05. 1984 — в академ. вечорі пам’яті М.Драй-Хмари, 12. 04. 1986 — в академ. вечорі, присвяченому М. Зерову, П.Филиповичу і М.Драй-Хмарі. Автор біографії та укладач бібліографії М. Драй-Хмари, праці „Михайло Драй-Хмара. З літературно-наукової спадщини“ опубл. у „Записках к. Прикладом А. к. авторів власних творів та авторів-упоряд. під час публікації істор. джерел в НТШ є такі вид.: „Жерела до істориї України-Руси“ (Львів, 1895—1924, т. І—ХХІІ — підгот. і коментарі М. Грушевського, С. Томашівського, В.Модзалевського, М. Кордуби, І.Крип’якевича); „Пам’ятки українсько-руської мовиі літератури“ (Львів, 1896—1938, т. І—VІІІ— підгот. і коментарі І.Франка, К. Студинського, В. Перетца, Я.Гординського); „Українсько-руський архів“ (Львів, 1906—1921, т. І—ХV). А. к. І.Свєнціцького, І.Франка, М. Возняка, В.Щурата, К. Студинського, І. Брика таін. серійних вид. До них належать і монограф. вид. джерел: Франко І. Апокрифи і леґенди зукраїнських рукописів. Львів, 1896, т. 1, 1899, т. 2, 1902, т.3, 1910, т.5; СтудинськийК. Пам’ятки полемічного письменства кінця XVI і кінця XVIII в. Львів, 1906; його ж. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835—1862. Духовна семінарія в часах Маркіяна Шашкевича в літах 1835—1862. Львів, 1905, т. 1, 1909, т. 2; йогож. Львівська духовна семінарія вчасах МаркіянаШашкевича (1829—1843). Львів, 1910 та ін.

Виняткова вага А. к. до „Істориї України-Руси“ М. Грушевського. Аналог. А. к. зауважені у вид. худож. творів (Возняк М. Писання Маркіяна Шашкевича. Львів, 1912; Франко І., Колесса О., Маковей О. Писання Осипа Юрія Федьковича. Львів, 1902, 1906, 1910, 1918, 1938, т. 1—5), укр. етнограф. мат­лів, опубл. в „Етнографічному збірнику НТШ“ та „Матеріялах до українсько-руської етнольоґії“ (1899—1929). Загалом А. к. супроводжує всі важливі вид. НТШ, у т. ч. й малі форми, вміщені в „Записках НТШ“ (1892 — до сьогодні), „Збірнику Історично-філософічної секції НТШ“ (1898—1934), „Студіях зполя суспільних наук і статистики“ (1909—38) та ін. У відновленому НТШ: КупчинськийО. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004; Крикун М. Документи Брацлавського воєводства. Львів, 2008 таін.

Літ.: Бевзо О. А. Про правила друкування історичних документів, писаних українською мовою в XVI—XVIII ст. // Вісник АН УРСР, 1958, №2, с. 12—26; Пещак М., Русанівcький В. Правилавидання пам’яток української мови XIV—XVIIIст. К., 1961; Періодичні та серійні видання Наукового товариства імені Шевченка, [1885—1939]. Анотований покажчик / Укл. і авт. передм. Т. Ю. Кульчицька. Львів, 1991, 102 с.; Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання „Архіву Коша Нової Запорізької Січі“. К., 1992, 42 с.; ДубровінаЛ. А., Гальченко О. М. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги ікодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису. К., 1992, 154 с.; Страшко В. Правила передачі тексту кириличних документів XVI—XVIII ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів (Проект). К., 1992, 24с.; Едиційна археографія в Україні у ХІ—ХХст.: плани, проекти, програми видань. К., 1993, вип.1, с.96—100; Німчук В. В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції. Част. 1 (Проект). К., 1995, 54 с. (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика, вип. 27).

Олег Купчинський

Стаття створена: 2015