БАРАН Олександр - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БАРАН Олександр

БАРАН Олександр (* 28. 03. 1926, с.Концово Ужгор. воєв., Закарпаття (нині — Ужгор. р-ну Закарп. обл.) — † 12. 10. 2004, м. Вінніпег, Канада) — священик, історик, громадсько-культ. діяч. Д.чл. НТШ (з 1983). Навч. у серед. школі в Ужгороді, пізніше студіював славістику в Карловомуун-ті в Празі (1948), де отримав ступінь бакалавра з історії слов’ян. народів і слов’ян. філології. Протягом 1948—55 вивчав істор. науки та богослов’я в Ун-ті Урбанум і Сх. Папському орієнтальному ін-ті в Римі. У цих навч. закладах захистив докторат 1957 із теології та 1960 з історії. 1954 висвятився і був призначений на парафії УГКЦ в Англію та Бельгію. 1961 переїхав у Канаду, де виконував священичі обов’язки на різних парафіях і викладав середньовічну історію, візант. та староукр. мист-во, історію європ. сходу вМанітобському ун-ті та теологію у Колегії св.Павла в Оттаві,продовжуючи навчання у Славіст. департаменті Оттавського ун-ту (1968—73). Б.О.— багатолітній чл. таких наук. т-в: Канад. асоціації славістів, Амер. асоціації славіст. студій, Канад. асоціації сх.християн. студій, Укр. істор. т-ва (віце-президент), Укр. богослов. наук. т­ва (один з організаторів); акт. працівник Канад. ін­ту укр. дослі джень, д. чл. і довголітній президент УВАН у Канаді (1973—76, 1978—81, 1989—90), голова Т­ва ім. Маркіяна Шашкевича (1970—77), чл. ради та голова (1977—78) Укр. культурно-осв. центру Канади, голова Постійної конференції укр. досліджень при Гарвардському ун-ті, віце-президент Світ. наук. ради. Автор численних публікацій, у т. ч. монографій, а також колект. статей у збірниках. Друк. у журн. „Alma Mater“, „Analecta Ordini Sancta Basilii Magni“, „Orientalis Cristiana Periodica“, „Богословія“, „Український історик“, „Логос“, „Harvard Ukrainian Studies“, у канад. щоденній пресі. Був ред. багатьох праць.

Осн. наук. зацікав. Б. О.— історія укр. церкви. В центрі уваги — церква уКиївській Русі, церк. історія Закарпаття, зв’язки Київ. митрополії і Мукачів. єпархії; окремо Мармароська єпархія і процеси становлення унії на Закарпатті. Писав про єп. Й. Волошиновського, А. Бачинського і церк. відродження Закарпаття, митр. А. Шептицького і М. Германюка, працював над екуменічними проблемами церков. Ін., винятково ориґ. напрям зацікав. Б. О.— історія укр. козацтва, зокрема життя і перебування козаків на Закарпатті тау прилеглих країнах: козаки іФранція, Туреччина, Персія, Росія у ХVІ—ХVІІ ст., участь козаків у тридцятилітній війні, різних військових кампаніях у Зх. Європі, контакти шаха Аббаса Великого зі Запоріжжям, Києво-Могилянська академія і Запоріжжя. Вагомість праць Б. О. в тому, що більша част. їх написана за мат-лами невідомих зх. архівів (переважно провінціалатів лат. монастирів). Не менш важливі теми порушував Б. О. щодо епохи просвітництва в Україні, досліджував проповіді М. Лучкая і нац. рух Закарпаття, історію укр. еміґрації в Канаді.

Д. чл. НТШ з03. 12. 1983 на пропозицію Історично-філософічної секції НТШ Америки (збереглося листування з головою НТШ Америки Я. Падохом), учасник різних НТШівських нарад і конференцій у Канаді, США й Україні. Як проф. Манітобського ун-ту (Вінніпег), 1986 брав участь в конференції НТШ, де виголосив доповідь „Ідеологія „Слова о законі і благодаті“ Іларіона“. Активно сприяв відновленню НТШ в Україні, учасник перших наук. засідань НТШ в Україні (Славське, 1990).

Пр.: Quaedam ad biographiam Josephi Vološynovskyj, episcopi Mucačoviesis (1667) // Analecta Ordini Sancta Basilii Magni. Romae, 1954, vol. VIII (XIV), p. 209—27; Metropolia Kioiviesis et Eparchia Muka`čoviesis. Roma, 1960, XII + 112p.; Progetto del Patriarcato Ucraino di Gregorio XVI // Analecta Ordini Sancta Basilii Magni. Romaе, 1961, vol. III (ІX), 3—4, p.454—75; Синод Мукачівсько-фоґарашської і Свидницької єпархій у Відні 1772// Записки ЧСВВ. Рим, 1961, т. ІІІ, ч. 3—4, с.394—403; Eparchia Maramorošiensis eiusque unio: dissertatio ad Lauream. Romaе, 1962, 107 p.; Єпископ Андрей Бачинський і церковне відродження на Закарпатті. Йорктон (Саск.), 1963, 62c.; The Cossacks in the Thirty Years War, vol. 1. 1569—1624. Romae, 1969, 140p. (у співавт.); vol.2. 1625—1648. Romae, 1983, 124 p.; Козаки на Закарпатті в 1619­м році// Укр. історик (Н.­Й.; Мюнхен), 1970, т. VІІ, ч. 1—3, c.75—81; Канонічні процеси української католицької церкви на Закарпатті 1771—1853 // Monumenta Ucrainae Historica. Romae, 1973, vol.ХІІІ; Козаки під французьким прапором у Куруцькім повстанні // Укр. історик (Н.­Й.; Мюнхен), 1973, т. Х, ч. 1—2, c. 107—11; Козаки на імператорській службі в роках 1635—1636 // Там само, 1974, т. ХІ, ч. 1—3, с. 5—22; Питання Українського патріархату вШашкевичівській добі. Вінніпег, 1974, 39 с.; The Kievan Mohyla-Mazepa Academy and the Zaporozhian Cossacks // Укр. історик (Н.­Й.; Торонто; Мюнхен), 1975, т. ХІІ, ч.1—2, с. 70—75; Питання Українського патріархату в ХІХ столітті // Monumenta Ucrainae Historica. Romae, 1977, vol.XIV; Шах Аббас Великий і запорожці // Укр. історик (Н.­Й.; Торонто; Мюнхен), 1977, т. ХІV, ч. 1—2, с. 50—54; Валленштайн і козаки // Там само, 1978, т. ХV, ч. 1—3, с. 40—51; Козацько-перські взаємини в творах Пієтра делла Валле. Вінніпег, 1985, 59 с.; Die Bemühungen um die Kirchliche Einheit aus katolischer Sicht // Jahrbuch der Ukrainekunde. München, 1988, 285 S.; The motivations for Volodymyr’s acceptance of Christianity // Analecta Ordini Sancta Basilii Magni. Romae, 1988, vol. XIII (XIX), p.371—77; Спроби єдности Церков в католицькій перспективі // Зб. праць Ювілейного конґресу / Ред . В. Янів. Мюнхен, 1988—89, с. 236—68; Митрополит Андрей Шептицький і його екуменічні ідеї // Укр. історик (Н.­Й.; Торонто; К.; Львів; Мюнхен), 1994, т.ХХІ, ч.1—4, с. 182—88; Мадярська окупація Закарпаття в 1939 р. // Там само, 1995, т.ХХХІІ, ч. 1—4, c.119—36; Бл[аженної] П[ам’яти] Високопреосвященніший Митрoполит Кир Максим Германюк // Там само, 1997, т. ХХХІV, ч. 1—4, c.324—25; Рукописна спадщина Ярослава Падоха. Перелік справ особового архіву. Львів; Н.-Й., 2000, с. 28; Карпатська Україна: шлях до державності. Вінніпег, 2003, 218с.

Літ.: Ukrainians in North America. A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United states and Canada / Ed. D. M. Shtohryn, J. Board, Fedynskyj, A.Gregorovich, M. Lypowecky, P. G. Stercho, R.Weres. Champaign (IL), 1975, p. 11; Марунчак М. Бібліографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 43; Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891—1991). Монреаль; Оттава, 1991, с. 241; Проблеми дослідження історії України: Перший круглий стіл істориків. Доповіді, виступи, дискусії (Славське, 4—6 верес. 1990) / Відп. ред. Я. Грицак, Я. Дашкевич. Львів, 1993, с. 12—14, 18, 42, 63—64, 125—26; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 125; Пекар А. Професор Олександер Баран, історик Закарпаття // Укр. історик (Н.­Й.; Торонто; К.; Львів; Мюнхен), 1997, т. ХХХІV, ч.1—4, с. 112—20; Винар Л. Олександер Баран: діяльність і наукова творчість (з нагоди 50-ліття наукової праці) // Там само, 1999, т.ХХХVІ, ч. 2—4, с. 93—109; Український історик. Покажчик змісту за роки 1963—1997. Н.-Й.; Торонто; К.; Львів; Мюнхен, 1999, с.28.

Олег Купчинський

Стаття створена: 2015