БІБЛІОЛОГІЧНІВІСТІ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІБЛІОЛОГІЧНІВІСТІ

 Опубліковано: 2015

„БІБЛІОЛОГІЧНІ ВІСТІ“ („Бібліологичні вісти“) — часоп., присвячений питанням бібліології, бібліографії, бібліотекознавства, бібліофілії, вид. справи. Друк. орган УНІК. Видавався у Києві з 1923 по 1930. Вийшло 25 вип. журн. Гол. ред.— дир. УНІК Ю. Меженко. У листі від 23. 10. 1923 до В. Дорошенка Ю. Меженко писав, що часоп. публікує інформацію, яка „так чи інакше торкається книги, її продукції та її поширення“. На бланках „Б. в.“, які редакція розсилала провідним укр. бібліологам, містилася програма часоп.: „Статті та інші праці з питань теоретичного і прикладного книгознавства; Теорія книгознавства; Бібліографія. Бібліотекознавство; Історія книги. Бібліофілія; Книжкова справа (видавнича, друкарська і книгарська) і т. п. Рецензії. Хроніка бібліологічного життя України, СРСР та закордону“. Перші випуски часоп. підгот. бібліологи, які гуртувалися навколо УНІК: М. Іванченко, В. Ігнатієнко, Д. Лисиченко, Ю. Меженко, В. Міяковський, Я. Стешенко, М. Ясинський. 1-й та 2-й вип. видрук. на машинці, з 3-го — часоп. вид. типограф. способом. Обкладинку і заставки журн. спроектував В. Кричевський.

Журн. мав рубрики „Miscellanea“, „Рецензії“, „Пам’яті згаслих“, „Personаlia“, „По закордонних часописах“, „Varia“, „Desiderata“, „Хроніка“. Крім наук. статей і оглядів, публ. статті прикладного характеру, інформ. повідомлення, рецензії, некрологи, біограми, бібліограф. мат­ли. 5-ту част. обсягу „Б. в.“ займав розділ хроніки, в якому містилась інформація про наук. життя України та світу. Програмним для часоп. було розуміння єдности інформ. і наук. простору всієї етн. території України в загальноєвроп. і світ. наук. контексті. Саме тому до співпраці з часоп. залучались учені Зх. України та укр. еміґрації. Ю. Меженко звертався до них у листах із проханнями про доповнення бібліограф. видань УНІК зх.укр. мат-лами та публікаціями.

Учені Зх. України, зокрема Львова, чл. НТШ, а також укр. наук. еміґрація у Берліні, Варшаві, Парижі, Празі активно співпрацювали з УНІК та його пресовою трибуною — журн. „Б. в.“ Крім названих київ. учених, у журн. публ. Д. Балика, С. Маслов та ін., працівниками журн. були також Л. Биковський (Подебради), І. Борщак (Париж), М. Куфаєв (Ленінград), М. Русинов (Ленінград), М. Рубакін (Лозанна), С. Сірополко (Прага) та ін.

Співпраця УНІК та НТШ була послідовною і системат., зокрема завдяки Ю. Меженкові. 1923 Ю. Меженко, тодішній учений секретар УНІК Я. Стешенко, а також акт. працівник ін-ту С. Єфремов стали чл. Бібліографічної комісії НТШ. Того ж року Ю. Меженко та Я. Стешенко надіслали офіційні листи-запрошення до співпраці М. Вознякові, В. Дорошенкові, І. Калиновичу, І. Кревецькому та ін. чл. НТШ. Упродовж 1923—30-х рр. на стор. журн. публ. книгозн. дослідження багатьох чл. НТШ. Так, І. Кревецький подав розвідку про вид. першої львів. газ. 1776, І. Крип’якевич — статті з історії львів. ґравюри XVIII ст., мат-ли до словника укр. ґраверів та ін., М. Возняк — статті про нездійснений план І. Франка про вид. часоп. 1883 та про бібліограф. діяльність М. Комарова. Низку статей опубл. також В. Січинський, І. Свєнціцький (статтю про укр. книгозбірні Львова), В. Дорошенко (некрологи І. Калиновича, О. Барвінського, В. Гнатюка, статтю про наук. діяльність Василя Лукича).

Журн. виходив до 1930, коли репресивна система торкнулася всіх галузей науки і культури України. Невдовзі більшість авторів журн. репресовано, а журн. закрито. У своїх спогадах, написаних на прохання Я. Дашкевича (лист від 12. 08. 1962), Ю. Меженко згадував: „Це був час погромів і самопогромів, які тоді мали назву самокритики. Спробувати їм опиратися — це тільки загострило б стосунки й призвело б до ще гірших наслідків. Врятувати „Бібліологічні вісті“ було неможливо. Так само й УНІК“. На довгі роки наук. здобутки УНІК у галузі бібліології, зокрема й „Б. в.“, було вилучено з наук. обігу.

Значних зусиль до реабілітації журн. і діяльности Ю. Меженка доклав Я. Дашкевич — розвідка „Бібліологічні вісті: ідеї і люди“, яку вперше опубл. у самвидавному журн. „Євшан-зілля“ 1989 і перевид. у журн. „Книжник“ 1992, ст. „Нескорений лицар української книги“ (Слово і час, 1992, № 6), „Пам’яті Ю. Меженка“ (Сучасність, 1992, № 10). До ювілею УНІК (75-річчя від заснування) НБ України опубл. у своїх записках (1996, № 2) блок мат-лів з історії діяльности УНІК та його часоп. Окр. блоком надрук. також мат-ли конференції, присвяченої „Б. в.“, яку проводила ЛННБ України спільно з Бібліограф. комісією НТШ (Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, 2003, вип. 11).

Цінним джерелом інформації про співпрацю УНІК та НТШ в галузі книгознавства та бібліографії є зб. „Листи Юрія Меженка до львів’ян“, який упоряд. М. Вальо. Тут, зокрема, вміщено листи Ю. Меженка 1923—30-х рр. до НТШ у Львові, до Бібліотеки та Бібліограф. комісії Т­ва, ориґінали яких зберіг. в ЦДІА України у Львові. У листуванні йдеться про книгообмін між УНІК та НТШ (координував який І. Кревецький), про налагодження наук. зв’язків. У збірнику опубл. листи Ю. Меженка до М. Возняка, Я. Дашкевича, М. Деркач, В. Дорошенка, І. Крип’якевича, А. Крушельницького, В. Щурата та ін. Листи висвітлюють різноманітні аспекти діяльности укр. книгознавців, наук. плани та проекти, містять інформацію про підгот. чл. НТШ мат-ли, які з певних причин не опубл. на стор. часоп. Вони є цінним книгозн., бібліографозн. джерелом.

У 1999—2000 за фінансової підтримки міжнар. фонду „Відродження“ ЛННБ України здійснила репринтне перевид. часоп. тиражем 100 примір.

Арх. дж.: ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 881; спр. 999, арк. 3 (Лист до І. Кревецького від 29. 12. 1926).

Літ.: Дашкевич Я. „Бібліологічні вісті“ — ідеї та люди // Євшан-зілля, 1989, ч. 5, с. 1—13 (передрук: Книжник, 1992, № 1, с. 23—24); Ковальчук Г. Феномен УНІКу // Книжник, 1991, № 2, с. 36—39; її ж. Український науковий інститут книгознавства: історія та наукова діяльність // Бібліотекознавство та бібліографія: науково-метод. зб. Х., 1992, вип. 11, с. 102—10; її ж. Журнал УНІКу „Бібліологічні вісті“ // Бібліотечний вісник, 1997, № 2, с. 26—28; Бібліологічні вісті, 1923—1930: систематичний анотований покажчик / Укл. Г. І. Ковальчук; наук. ред. і авт. передм. С. Білокінь; Нац. парламент. б-ка України. К., 1996, 160 с.; Білокінь С. „Бібліологічні вісті“: місце в культурі // Вісник Книжкової палати, 1996, № 3, с. 9; Солонська Н. Г. До історії книжкової торгівлі 20—30-х років в Україні (на матеріалах журналу „Бібліологічні вісті“ та рукописах Л. Биковського) // Бібліотечний вісник, 1996, № 5, с. 12—21; її ж. „Бібліологічні вісті“ як явище української книгознавчої думки 20-30-х років ХХ ст. / Автореф. ... дис. канд. іст. наук. К., 1997, 23 с.; її ж. „Бібліологічні вісті“ як осередок української інтелектуальної та книгознавчої думки 20-х — початку 30-х років ХХ століття // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. К., 1999, вип. 2, с. 11—44; Бібліологічні вісті: Часопис, присвячений питанням бібліографії, бібліотекознавства, бібліофілії, видавництва та друкарства. 1923—1930. Репринтне перевид. Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / Підгот. до друку: Л. І. Ільницька, І. Ф. Коваль; передм. Я. Р. Дашкевича. Львів, 1999—2000; Матяш І. Журнал „Бібліологічні вісті“ як джерело вивчення архівної справи // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. К., 1999, вип. 2, с. 45—51; Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923—1969) / Упоряд., передм., приміт. канд. філол. наук М. А. Вальо. Львів, 2002, 324 с.: іл.; Вальо М. Юрій Меженко — редактор „Бібліологічних вістей“ // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Львів, 2003, вип. 11, с. 156—64; Дубова Т. Біобібліографія на сторінках „Бібліологічних вістей“ // Там само, с. 174—80; Когут С. Зарубіжна тематика на сторінках часопису „Бібліологічні вісті“ // Там само, с. 165—73; Рибчинська Н. „Бібліологічні вісті“ (1923—1930) в контексті української книгознавчої періодики // Там само, с. 145—55.

Софія Когут

Покликання на статтю (IEEE)
Софія Когут . "БІБЛІОЛОГІЧНІВІСТІ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=269 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я