BIBLIOTEKA WARSZAWSKA - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
BIBLIOTEKA WARSZAWSKA

„BIBLIOTEKA WARSZAWSKA“ — польс. місячник, який виходив від 1841 до 1915 у Варшаві. Підзаголовки: 1841—86 — „Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi“; у 1886—89 підзаголовку не було; 1890 — „Pismo poświęcone naukom, sztukom, przemysłowi i sprawom społecznym“; 1891—1901 — „Pismo miesięczne poświęcone naukom i sprawom społecznym“; 1901—15 — „Pismo miesięczne poświęconenauce, literaturze, sztukom i sprawom społecznym“. Мова вид.— польс. Спочатку тираж становив 1200 примір., а з часом — 3000. Вид. мало енциклопед. характер з огляду на публікацію у ньому мат-лів з історії, філософії, права, економіки, природн., точних і тех. наук, худож. л-ри — прози і поезії. За перших 5 р. на тисячу опубл. статей 600 припадало на л-ру, 100— на історію, 70 — на сусп. науки, 70— на природн. науки, 40 — на право, 13 — на філософію.

Гол. ред. часоп.: А.-Ю. Шабранський, К.-В. Вуйціцький, Л. Лубенський, М. Балінський, А. Потоцький, А. Ваґа, А.Тишинський, К. Юркевич, Ф. Єзерський, Ю. Плебанський, Ю. Вейссенгоф, М.Радзивілл, А. Красінський і М. Замойський. Засн. і ред. у 1841—63 були історик і публіцист М. Балінський, історик і письменник К.-В. Вуйціцький, літ. критик А. Тишинський, підприємці брати А. і А.Курци, лікар Е. Маєвський, письменник Л.Потоцький, поет А.-Ю. Шабранський і підприємець Л. Лубенський.

„B. W.“ відіграла важливу роль у наук. житті Варшави 1840—60-х рр.: з огяду на брак польс. наук. інституцій часоп. був одним із небагатьох органів польс. наук. періодики. „B. W.“ віддзеркалювала епоху романтизму, позитивізму і неоромантизму у польс. наук. думці другої пол. ХІХ — поч. ХХ ст. На шпальтах часоп. публ. статті кількох поколінь польс. учених, публіцистів, філософів і письменників. Ідея вид. „B. W.“ виникла у колі варшав. лібералів шляхет. і міщан. походження, які нав’язувалися до періоду легалізму і поміркованости лібералів з-перед Листопадового повстання 1830. Через це редакція не підтримувала радикальних течій польс. нац. руху і лояльно ставилася до рос. влади. Журн. базувався на міцній матеріальній основі, що уможливило його безперервне вид. Редакція часоп. виконувала функції наук. інституції, фінансувала молодих авторів. На її засіданнях обговорювалися статті, заслуховувалися проза і поезія, які планувалося публ. у місячнику. Від часу спеціалізації період. вид. (1860—70-ті) „B. W.“ втратила свій поперед. статус, виконуючи надалі функції всестороннього перегляду наук. і сусп. життя. Ред. політику дещо скориговано з приходом 1880 на посаду гол. ред. історика Ю. Плебанського, який визначив чітко характер вид.— науково-літ. часоп. У справі нац. життя поляків та ставленні до рос. влади редакція надалі дотримуваласяпоглядів „поміркованого консерватизму“.

На стор. часоп. опубл. низку джерельних мат-лів та досліджень з історії України. 1841 подано кілька фраґментів неопубл. тоді ще „Хроніки міста Львова“ Д.Зубрицького — „Ułamki z kroniki miasta Lwowa“ (1841, t. ІІІ). У вид. побачили світ наук. розвідки М. Ґліщинського про гетьманів і козаків другої пол. XVI ст., про внутр. життя Запоріжжя, запорізьких козаків від зруйнування Січі 1775 і до 1840— „Hetmani małorosyjscy i kozacy dо czasów unii“ (1848, t. ІІ—ІІІ), „Znaczenie i wewnętrzne życie Zaporoża“ (1849, t. І—ІІ), „Zaporoże od czasów zniesienia siczy do roku 1840“ (1851, t. ІІІ), історія м. Бродів Т. Липинського — „Miasto Brody z dawnemi przynależytościami“ (1851, t. І), праця С.Ґолембйовського про відносини крим. хана Шагін-Ґірея з козаками — „Szahin Giraj i Kozacy“ (1852, t. II), нариси Е. Руліковського про Правобережну Украї-ну— „Ukraina opisana powiatami, pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym“ (1852, t. IV), нарис про княгиню А.-А. Острозьку — „Opracowanie historyczne Ad. N. Nakęskiego, z przypisami A. Przezdzieckiego“ (1862, t. IV) та ін. У „B.W.“ К.-В. Вуйцицький уперше надрук. хроніку Я. Єрлича, яка охоплює події історії України 1620—73 — „Joschim Jerlicz i latopisiec albo kroniczka jego od r.1620 do 1673“ (1852, t. ІІ).

У „Записках НТШ“ з’явилася рец. С. Томашівського на публікацію Ю. Антоні „Kobiety na dworze сzyhryńskim“, надрук. у „B. W.“ (1897). І. Франко прорецензував кілька праць Б.Лозинського, вміщених у „B. W.“ за 1901—04 про події 1846 у Галичині та про галицький становий сейм (1903; 1905). У цьому виданні від 1896 до 1909 щороку за 1895—1908 друк. огляд публікацій у „B. W.“, який здійснювали: О. Терлецький за 1895 (1896, т. XIV); С. Томашівський за 1896 (1897, т. ХХ), 1898 (1900, т. XXXIII), 1899 (1901, т.ХХХІХ), 1900 (1902, т. XLVI), 1901 (1902, т. L); О. Маковей за 1897 (1898, т. ХХVI); І. Кревецький за 1902 (1903, т.LVI), 1903 (1904, т. LXII), 1904 (1905, т.LXVIII),1905(1906,т. LXXIV), 1907 (1908, т. LXXXVI) і 1908 (1909, т. XCI) та І. Крип’якевич за 1906 (1907, т. LXXX).

Літ.: Estreicher K. Zestawienie przedmiotów zawartych w 136 tomach „Biblioteki Warszawskiej“. Z lat 1841—1874. Kraków, 1875; Терлецький О. Огляд часописей за р. 1895. Часописи видавані по за Україною: Biblioteka warszawska // Записки НТШ. Львів, 1896, т. XIV, кн. VI, с. 25; Томашівський С. Огляд часописей за 1896 рік. Часописи видавані поза Україною: Biblioteka Warszawska // Там само, 1897, т. ХХ, кн. VI, с. 23—25; його ж. [Рец. на:] Antoni J. Kobiety na dworze czyhryńskim // Biblioteka Warszawska, 1893, [t.] III, IV // Там само, 1897, т. XVIII, кн. IV, с. 20—24; його ж. Огляд часописей за 1898 р.— Часописи видавані по за Україною: Biblioteka warszawska // Там само, 1900, т. ХХХІІІ, кн. І, с. 45; його ж. Огляд часописей за р. 1900 — часописи видавані поза Україною: Biblioteka Warszawska // Там само, 1902, т. ХLVІ, кн. ІІ, с. 11—12; його ж. Огляд часописей за 1901 р.— Часописи видавані по за Україною: Biblioteka Warszawska // Там само, т.L, кн. VІ, с. 11—12; Маковей О. Огляд часописей за 1897 р.: часописи видавані поза Україною-Русю: Biblioteka Warszawska // Там само, 1898, т.ХХVI, кн. VI, с. 24—25; Франко І. [Рец. на:] Łoziński B. Epilog Stanów galicyjskich // Biblioteka Warszawska, 1901, t. III, s. 105—36, 414—45; Łoziński B. Dwa upiory historyczne, generał Benedek i starosta Breinl (Galicya w roku 1846) // Biblioteka Warszawska, 1902, t. II, s. 213, 429; Łoziński B. W przededniu katastrofy. Galicya w roku 1846, II // Biblioteka Warszawska, 1902, t. IV, s. 417—37; Łoziński B. Winowajcy. Galicya w roku 1846, III // Biblioteka Warszawska, 1903, styczeń, s. 38—76 // Там само, 1903, т. LII, кн. ІІ, с. 25—35; Кр[евецький] І. Огляд часописей за 1902 р.: Biblioteka Warszawska // Там само, 1903, т. LVI, кн. VI, с. 33; його ж. Огляд часописей за 1903 р.: Biblioteka Warszawska // Там само, 1904, т. LXI, кн. VI, с.50—51; його ж. Огляд часописей за р. 1904: Biblioteka Warszawska // Там само, 1905, т.LXVIІІ, кн. VI, с. 30—31; його ж. Часописи за р. 1905: Biblioteka Warszawska // Там само, т.LXХІV, кн. VI, с. 186—88; його ж. Огляд часописей за р. 1907: Biblioteka Warszawska // Там само, 1908, т. LXХХVІ, кн. VI, с. 201; його ж. Огляд часописей за р. 1908: Biblioteka Warszawska // Там само, 1909, т. СХІ, кн. V, с. 188; Кр[ип’якевич] І. Огляд часописей за р. 1908: Biblioteka warszawska// Там само, 1907, т. LXXX, кн. VI, с. 180—81; M“karski S. O genezie „Biblioteki Warszawskiej“ i jej charakterze w latach 1841—1863 // Pamiętnik Literacki. Lwów, 1925/26, r. XXII/XXIII, s. 484—98; K»oskowska A. Socjologiczne i filozoficzne koncepcje „Biblioteki Warszawskiej“ // Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych. Łódź, 1958, t. VII, s.154—205; Prasa polska w latach 1661—1864 / Pod red. J. ºojka. Warszawa, 1976, s. 161—63; B»achnio J. R. Biblioteka Warszawska — forum polskiej filozofii w latach 1841—1915. Bydgoszcz, 1999.

Андрій Фелонюк

Стаття створена: 2015