БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

 Опубліковано: 2015

БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — науково-дослід. підрозділ Т-ва, створ. у складі Секції природознавства і медицини НТШ у Львові з 1990. Її завданням було здійснення наук. досліджень у галузі біолог. хемії людини, тварин та мікроорганізмів. Засн. 30. 11. 1989 з ініціативи І. Головацького. У перші роки існування відродженого НТШ Б. к. діяла у складі Математично-природописно-лікарської секції. Тоді біохемія була представлена наук. діяльністю Івана Горбачевського, згодом почес. чл. НТШ і голови секції. Під час Другої світової війни д. чл. НТШ підпільно стали біохеміки Богдан Собчук і Юрій Тершаковець.

До складу Б. к. упродовж груд. 1989 — січ. 1990 увійшли 22 науковці: І. Головацький (голова), М. Дацьків (заст. голови), з 2002 — Р. Стойка (секретар) із 1989 — А. Красневич; членами Б. к. стали Р. Білий, Д. Вигнан, І. Вовк, С. Вовк, М. Гончар, Г. Калачнюк, М. Луцик, І. Макар, Є. Макух, І. Розгон, А. Сибірний та О. Федець, Д. Федорович і Я. Чайка. Крім того, до складу комісії входили Г. Шавловський (д. чл. НТШ з 1992), звич. чл. НТШ О. Гойда (з 1990), В. Гуменюк (із 1990) і проф. М. Шлемкевич (із 1990), а також Т. Гривул, проф. С. Кусень, П. Лагодюк та В. Скорохід і Л. Сологуб.

Чл. комісії щорічно проводять наук. конференції, під час яких із 1990 по 2009 заслухано та обговорено понад 150 доповідей, част. з них опубл. у „Працях НТШ“ (т. І, X, XV, XVIII і XXI).

Зміст т. І (1997): „Біосинтез рибофлавіМ. Закоморнийну в дріжджах і його регуляція“ (Г. Шавловський), „Роль окремих метаболітів як інгібіторів або активаторів обміну вуглеводів в нормальних і малігнізованих клітинах“ (І. Головацький), „Взаємодія 3­фосфогліцерату і 6-фосфоглюконату в регуляції гліколізу в еритроцитах та лейкоцитах крові“ (І. Головацький, В. Буцяк), „Біохемічні тести як показники чутливості і резистентності пухлин шлунку до хеміотерапії 5-фторурацилом“ Б. Собчук(М. Шлемкевич), „Визначення ступеня інтоксикації у хворих на рак легенів“ (М. Шлемкевич, М. Тимочко, І. Федорович, Б. Фецич, Ю. Федевич, О. Іванків), „Вікові зміни концентрації летких жирних кислот і активності трибутиринліпази у вмісті травного тракту бройлерних кролів“ (С. Вовк, М. Мароунек) і „Мембранозв’язані процеси в ранньому ембріогенезі тварин“ (О. Гойда).

Зміст т. Х (2003): „Вміст пігментів фотоІ. Головацькийсинтезу в інтродукованих рослинах залежно від впливу фізичних та хемічних факторів довкілля“ (М. Дацьків, О. Кальмук), „Активність ферментів гліколізу ентероцитів тонкого кишечника щурів при дії малих доз іонізуючої радіації“ (Я. Чайка, Н. Перм’якова), „Клітинні біосенсори для аналізу формальдегіду“ (М. Гончар, М. Майдан), „Механізми біогенезу і деградації пероксисом“ (О. Стасик, А. Сибірний), „Механізми стійкості злоякісних клітин до дії протипухлинного препарату цисплатину“ (Р. Стойка, М. Якимович, І. Якимович) і „Гідрофобні показники виділених ділянок амінокислотних послідовностей глобулярних білків“ (О. Трикуленко, М. Бойко).

Р. Стойка Зміст т. XV (2005): „Вплив радіаційного опромінення на проліферацію пухлинних клітин та експресію ними білка р53“ (І. Чорна, Л. Дацюк, Р. Стойка), „Активність окремих ензимів антиоксидантної системи за умов опромінення та дії вітаміну Е“ (Г. Клевета, Я. Чайка), „Глікопротеїни плазматичної мембрани апоптичних клітин та їх використання для кількісної оцінки запрограмованої смерті клітин (апоптозу)“ (Р. Білий, В. Антонюк, Р. Стойка), „Компенсаторні механізми в регуляторному шляху трансформувального фактора росту (ТФР) b у пухлинних клітинах“ (О. Філяк, Є. Філяк, Р. Стойка), „Біохемія сорбітом-дегідрогенази“ (Є. Макух, І. Головацький, Д. Вигнан) і „Наукові основи орнітохемічної індикації стану довкілля“ (І. Смоленський, Я. Штиркало, В. Случик).

Зміст т. ХХVIIІ (2007): „Роль цитокінів у механізмах кахексії, зумовленої пухлинним ростом“ (Р. Панчук, Н. Бойко, М. Луцик, Р. Стойка), „Амперометричні біосенсори для визначення формальдегіду“ (О. Демків, Б. Вус, М. Гончар), „Профіль експресії фізіологічного пріона у головному мозку великої рогатої худоби“ (В. Влізло, Х. Майор, П. Вербицький, В. Стадник) і „Біологічна активність імуноглобулінів у нормі та при патології“ (М. Старикович).

Зміст т. ХХІ (2008): „Протипухлинні алкалоїдні препарати нового покоління“ (М. Луцик, Н. Бойко, М. Луцик (мол.), Р. Стойка), „Каталітично активні антитіла (натуральні абзими) в нормі та при патології“ (Ю. Кіт), „Молекулярні механізми регуляції проліферації та клітинного циклу в клітинах мишачої лімфоми NK/Ly за умов хеміотерапії in vivo“ (Р. Панчук, Н. Бойко, Р. Стойка), „Позаклітинна редукція хромату флавіногенними та каротин-синтезуючими неконвенційними дріжджами“ (Г. Кшемінська, Г. Нечай, М. Іваш, Г. Гайда, М. Гончар), а також „Виявлення у сироватці крові хворих на системний червоний вовчак імуноглобулінів, які гідролізують основний білок мієліну“ (І. Магорівська) і „Металотіонеїни дрейсени Dreissena polymorpha як біохемічні маркери забруднення середовища“ (Г. Фальфушинська, Л. Гнатишина, Х. Прийдун, О. Столяр).

Окр. ювілейні конференції відбулися на вшанування І. Горбачевського, С. Гжицького та ін. Видано низку україномов. підручників та посібників із біохемії для студентів, чл. комісії публ. статті у наук. збірниках. У вип. „Лікарського збірника НТШ“ за 1998 і 1999 уміщено публікації з біохемії І. Горбачевського і В. Морачевського (саме у лабораторії В. Морачевського починав відомий укр. біохемік, д. чл. НТШ з 1942, чл.-кор. АН України С. Гжицький — засн. Львів. школи біохеміків).

Літ.: Наукове товариство ім. Шевченка: Довідник. Львів, 1997, 78 с.; Програми наукових сесій НТШ. Львів, 1990—2009; Вісник НТШ. Львів, 1991—2009; Хроніка НТШ. Львів, 1991—2006; НТШ і українське національне відродження (збірник наукових праць і матеріалів 1-ї наукової сесії НТШ). Львів, 1992, с. 221; Вісник Академії наук України. К., 1993, № 2, с. 14; Головацький І. Іван Горбачевський (1854—1942): Життєписно-бібліографічний нарис. Львів, 1995, 126 с. (серія „Визначні діячі НТШ“. Ч. 1); Праці НТШ. Львів, 1997, т. І. Геологія, геофізика, хемія, біохемія, матеріалознавство, механіка матеріалів, с. 643; 2003, т. Х. Хемія і біохемія (збірник на пошану П.­Б. Крип’якевича), с. 297—98; 2005, т. XV. Хемія і біохемія (збірник на пошану Є. Гладишевського), с. 236; 2008, т. ХХІ. Хемія і біохемія, с. 292.

Іван Головацький

Покликання на статтю (IEEE)
Іван Головацький . "БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=331 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я