БЛАГОДИР Олександр - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЛАГОДИР Олександр

 Опубліковано: 2015

БЛАГОДИР Олександр (* серед. 1880-х?, м. Вінниця (нині — обл. центр України) — † 1944?, табори ГУЛАГу, СРСР) — військ. діяч, музеєзнавець, журналіст, меценат Музею НТШ у Львові.

Серед. освіту здобув у Білоцерків. г­зії і вступив до Київ. комерційного ін-ту, але навчання перервала Перша світова війна. Після закінчення військ. школи став першим дир. „Музею-архіву війни й революції 1914—17 рр.“, засн. у трав. 1917 при культурно­осв. комісії Всеукр. ради військ. депутатів. У квіт. 1918 за дорученням Мін-ва освіти УНР Б. О. входив до складу комісії у справі повернення із Росії „колишніх державних архівів, військових клейнодів та старовинних речей, дорогих українському громадянству“. Уклав список військ. речей істор. характеру, які містяться в Росії і їх слід повернути в Україну. Учасник боїв під Житомиром у лют. 1918. У лют. 1919 підгот. розділ для календарика „Українець“, вид. в Держ. секретаріаті військ. справ ЗУНР у Станіславові. З берез. 1919 — дир. військово-істор. музею в Ходорові (нині — Жидачів. р­ну Львів. обл.). У квіт. 1919 Б. О. збирав у с. Жаб’єму (тепер — смт Верховина) мат-ли для музею.

У трав. 1920 в Києві створено комісію з охорони пам’яток старовини та мист-ва (голова — М. Біляшівський), до складу якої входили Д. Щербаківський та ін. Б. О. представляв у комісії укр. військ. структури. Брав участь у засіданнях Секції мист-в УНТ у Києві, 16. 05. 1920 оголосив доповідь „Справа охорони старовини на Правобережжі та в Галичині“, звітуючи про стан архітектур. та мист. пам’яток, які обстежував з поч. 1919, і повідомляв про велику кількість знищених архівів (Секція постановила звернутися до уряду із проханням видати закон про заборону вивозу предметів старовини й мист-ва за межі України). У Вінниці очолив к-т охорони старовини, якому вдалося облаштувати б­ку (40 тис. т.) та музей. У другій пол. 1920 Б. О. продовжував збирати й охороняти військово-істор. док-ти, очолюючи істор. підвідділ Військ. історичноінформ. відділу штабу армії УНР.

Б. О. працював у Кам’янці-Подільському, Вінниці, згодом еміґрував у Галичину. Спочатку оселився у с. Шманьківцях на Чортківщині, де створив хор при місцевій читальні „Просвіти“, влітку і восени 1922 брав участь у виставах літературно-артист. театру „Розрада“ при Союзі діячів укр. театр. мист-ва Галичини у Львові.

Автор оповідання „На грані“, кількох рукопис. спогадів: „Короткий денник“ (1919), „Щоденник“ за проміжок часу 28. 08—07. 09. 1919 (фраґмент, у якому описує організацію архів. справи й охорони пам’яток при укр. уряді в Кам’янці-Подільському), „Спогади про Київ“ (фраґмент за 20. 09. 1919—04. 11. 1920).

1926 переїхав до Львова, був чл. Т-ва укр. еміґрантів у Львові (голова — П. Холодний). Тоді часто контактував із чл. НТШ. Надіслав привітання М. Грушевському з нагоди його 60-ліття. Наприкін. 1930-х рр. обіймав посаду уповноваженого від Укр. військово-істор. т-ва (засн. 01. 03. 1926). Листувався з В. Дорошенком, збереглося 3 листи за 1921—43 в Літ. архіві-музеї чес. л-ри у Празі). З Б. О. та його дружиною Софією-Дарією листувалися В. Бень, Л. Бурачинська, О. Кисілевська, М. Обідний та ін.

1941 Б. О. заарештовано і вивезено на заслання.

Б. О.— меценат НТШ, сприяв збагаченню фондів Музею НТШ у Львові. 24. 12. 1922 на інв. облік зараховано 94 предмети, які подарував Б. О.: а) ілюстрації (карикатури, вид. урядом РРФСР) за 1920 (10 шт.); б) дерев’яні печатки, бронзові хрести, австрій. медалі (за 1848—1920) та ін. військ. відзнаки, а також штабні карти ЗУНР за 1919 (23 шт.); в) портрети військових УНР („визначні герої всіх куренів VI Запорізької бригади“), датовані 1920 (61 шт.). 12—13. 04. 1932 подару-вав Музею НТШ збірку військ. поштівок та збірку банкнотів. Окрім того, на 1920 подарував Бібліотеці НТШ у Львові 20 кн. і збірку часоп., а 1921—22 — ще книжки та збірку рукоп./газет. 10. 04. 1932 передав до від. рукоп. Б­ки НТШ док-ти й різні акти та записки з часів визвольної боротьби, зокрема док­ти кол. Гетьман. архіву. Серед неінвентаризованих збірок, котрі у 1939—40 потрапили до від. рукоп. як депозити (нині переважно втрачені) була і домашня окр. збірка Б. О. (2 пачки).

Арх. дж.: ІЛ НАН України, від. рукоп., ф. 78, спр. 57, арк. 1—8; Ін-т народознавства НАН України. Б-ка Музею НТШ. Інвентар[на книга. Львів, част.] ІІ ([№] 6044—16289), ч. 15807—36, 15839—900; [част.] VI ([№] 22112—23884), ч. 22694—96; [част.] VIII ([№] 26029—27467), ч. 27146; Liter?rn? archiv Pam?tn?ku n?rodn?ho p?semnictv? v Praze, poz?stalost Volodymyra Doro?enka (листи Б. О. до В. Дорошенка); ЛННБ України, від. рукоп., ф. 1, оп. 2, спр. 101, арк. 43; ф. 9, спр. 1494, арк. 1; ЦДАВОДВУ України у Києві, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 295 зв.; ф. 2581, оп. 1, спр. 210, арк. 7 зв., 9; ф. 3179, оп. 1, спр. 1-а, арк. 6; ф. 3504, оп. 1, спр. 12, арк. 49; ф. 3689, оп. 1, спр. 6, арк. 46­а зв.; ЦДІА України в Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 1056, арк. 24, 36—39; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 111, арк. 19; спр. 2237, арк. 57—57 зв.; спр. 2248, арк. 24; колекція мікрофільмів № 9: м/ф № 69011, арк. 499—613, м/ф № 92255, ч. 1—2, м/ф № 97228, арк. 530.

Літ.: [Б. а., б. н.] Нова Рада (К.), 1917, 20 серп., ч. 116, с. 4; [б. а., б. н.] Наше минуле (К.), 1918, ч. 2, с. 202; Эрнст Ф. Художественныя сокровища Киева, пострадавшие в 1918 году. К., 1918, с. 19—20; Українське слово (Станиславів), 1920, 14 жовт., ч. 24, с. 4; Хроніка НТШ. Львів, 1920, ч. 63—64, с. 95; 1922, ч. 65—66, с. 72, 89; [б. а., б. н.] Збірник секції мистецтв Українського наукового товариства. К., 1921, вип. І, с. 163; [б. а., б. н.] Краківські вісті, 1942, 22 берез., ч. 60, с. 4; Гірняк Н. Останній акт трагедії Української Галицької Армії. Perth Amboy (NJ), 1959, с. 63; Грушевський М. Вибрані праці. Видано з нагоди 25-річчя з дня його смерти (1934—1959) / Упоряд. М. Галій. Н.-Й., 1960, с. 245; Історично-мемуарний збірник Чортківської округи / Ред. О. Соневицька та ін. Н.-Й.; Париж; Сідней; Торонто, 1974 („Укр. архів НТШ“, т. XXVI), с. 231; Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / Ред. І. Крип’якевич та ін. Львів, 1992, с. 410; Нестуля О. О. Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні. К.; Полтава, 1994, с. 175—76, 217; Крупський І. В. Національно-патріотична журналістика України: друга половина XIX — перша чверть XX ст. Львів, 1995, с. 122—23; Крисаченко В. С. Українознавство: хрестоматія-посібник. Кн. 2. К., 1997, с. 374—75; Климова К. І. Кожна військова акція фахово зафіксована (до питання про організацію воєнно-історичних архівів в Україні 1918—1923 рр.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917—1921 рр.). Збірник наукових праць / Відп. ред. В. С. Лозицький. К., 1998, с. 48; Матяш І. „Українська старовина“: спроба створення архівно-музейного часопису (з історії архівної періодики в Україні) // Записки НТШ. Праці Комісії спец. (допоміжних) істор. дисциплін. Львів, 2000, т. CCXL, с. 116; Максим’юк Т. Перший український військовий журнал (1918 р.) // Українська періодика: історія і сучасність (доповіді та повідомлення 7-ї Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Львів, 17—18. 05. 2002 р.). Львів, 2002, с. 126—27; Боберський Іван. Щоденник 1918—1919 рр. / Упоряд. Ю. Мицик. К., 2003, с. 139, 149, 160, 178, 203; Євген Чикаленко. Щоденник 1919—1920 / Ред. В. Верстюк, М. Антонович. К.; Н.-Й., 2005, с. 60, 64—67; Сварник Г. Архівні та рукописні збірки НТШ в Національній Бібліотеці у Варшаві. Варшава; Львів; Н.-Й., 2005, с. 167, 212, 240; Смирнов В. А. Реквием ХХ века. Часть ІІІ. Одесса, 2005, с. 212; Федорова Л. Д. Київське воєнно-історичне товариство в пам’яткоохоронному і краєзнавчому русі Наддніпрянської України початку 20 ст. К., 2005, с. 77; Кот С. Шукаючи втрачені клейноди (у справі повернення й реституції культурних цінностей українського козацтва) // Пам’ятки України: історія та культура. К., 2007, № 2, с. 91—92; Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). К., 2007, кн. 1, с. 6; Добржанський О., Старик В. Бажаємо до України!: змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914—1921). Одеса, 2008, с. 19, 50; Західно-Українська Народна Республіка. 1918—1923. Уряди. Постаті / Гол. ред. Я. Ісаєвич. Львів, 2009, с. 20; Львівська Національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника: переміщення і втрати фондів (збірник документів і матеріалів). Т. 1. 1939—1945 / Упоряд. Г. Сварник. Львів, 2010, с. 181; Євген Чикаленко. Щоденник (1919—1920) / Упоряд. І. Старовойтенко. К., 2011, с. 58, 68, 223—25.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "БЛАГОДИР Олександр", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=335 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я