Академія наук у Кракові (AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE) - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
Академія наук у Кракові (AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE)

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE (Академія наук у Кракові, ПАН) — гол. польс. наук. інституція, яка виникла у Кракові 1871 внаслідок реорганізації Краків. наук. т-ва, засн. 1816. Розпочала працю 1873. Спочатку складалася зтрьох відділів: філол., історично-філос. і математично-природопис. Завдяки тому, що А. U. як наук. корпорація обирала чл. шляхом кооптації, вона швидко зосередила у своєму складі найвидатніших учених з усіх частин Польщі, Галичини (139), підрос. і прусс. земель (60) та з-за кордону (20). А. U. відіграла важливу роль у розвитку польс. науки: об’єднала найкращі наук. сили, організувала колект. і підтримувала персональні наук. дослідження й вид., виступала репрезентантом учених перед закордонними наук. інституціями. Осн. діяльність зосереджувала на організації і розвитку нац. науки (зокрема підгот. три наук. з’їзди — 1880, 1884 і 1906) та виданні наук. праць. Фінансувала наук. експедиції у Швецію, Угорщину й Італію. У Римі й Парижі організувала постійні наук. осередки. А.U. започаткувала вид. джерельних пам’яток, зокрема серії „Monumenta Medii Aevi...“, „Scriptores Rerum Polonicarum“, „Acta Historica...“, „Monumenta Poloniae Historica“, „Zabytki Przedhistoryczne...“, „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki“. Вона ж ініціювала багатотомні вид. „Bibliografia Polska“, „Katalog Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej“, „Corpus Juris Polonici“, часоп. „Lud Polski“ Кольберґа та ін. Після здобуття Польщею незалежности у листоп. 1918 А.U. змінила статут і з 1919 дістала наз. „Польська академія наук“. 1930 при ПАН організовано 4­й наук. відділ — лікарський. Кількість чл. академії становила понад 416 ос. У рамках ПАН діяли комісії і к-ти. Крім попередніх серій, академія започат. вид. „Polski Słownik Biograficzny“, „Flora Polska“ таін. ПАН у Кракові діяла до створення заг. ПАН (1951).

Головами А. U. у різний час були С.Тарновський, Я.-М. Розвадовський, С.Кутшеба, С. Смолька, Є. Барвінський таін. А. U. підтримувала наук. контакти та обмінювалася вид. з НТШ. Чл. Т-ва, зокрема Б. Барвінський, М.Возняк, В. Гнатюк, М. та О. Грушевські, Я. Грушкевич, М. Залізняк, І. Копач, Д. Коренець, В. Коцовський, І. Крип’якевич, В. Липинський, І. Раковський, К. Студинський, О.Терлецький, С. Томашівський, І. Франко та ін., до 1939 брали участь у з’їздах, які організовувала АН, публ. наук. статті у її вид., систематично рецензували праці А.U. у „Записках НТШ“. Чимало статей НТШівців публ. вид. А. U. часоп. „Lud“.

Літ.: Корженко І. [Коцовський В. Рец. на:] Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. Kraków, 1892, 389 s. (Відбиток: Rozprawy i sprawozdania. Wydział historyczno-filozoficzny Akademii Umiejętności, t. XXXIX) // Записки НТШ. Львів, 1893, т.ІІ, с. 162—69; Грушкевич Я., Раковский І. [Рец. на:] Akademia Umiejętności w Krakowie. Sprawozdanie komisyi fizyograficznej etc. Kraków, 1894, t.XXIX, XXXVIII + 266 + 192 s. // Там само, 1895, т. VII, кн. ІІІ, с. 53—57; Раковский І. [Рец. на:] Sprawozdanie komisyi fizyograficznej Akad[emii] Um[iej]ęt[ności] w Krakowie za rok 1894. Kraków, 1895, t. XXX, сzęść I: Materyały zebrane przez sekcyę meteorologiczną, 276 s. // Там само, 1896, т. ХІ, кн. ІІІ, с. 63—64; його ж. [Рец. на:] Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział matematyczno-przyrodniczy, serya II, t. VII—IX. Kraków, 1895, t.XXVII, 399 s.; t. XXVIII, 440 s.; t. XXIX, 412 s. // Там само, т. ХІV, кн. VI, с. 51—52; [б. а. Рец. на:] Czermak W. Plany wojny tureckiej Władysława IV // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny, serya II, t. VI. Kraków, 1895, t.XXXI, 403 s. // Там само, т. ІХ, кн. І, с. 14—18; Грушевський М. [Рец. на:] Prochaska A. O prawdziwości listów Gedymina. Kraków, 1895, 34 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny, т.XXXII) // Там само, т.Х, кн. ІІ, с. 15—19; йогож. [Рец. на:] Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniae illustrantia, t. XIV, continet Codicis epistolarum saeculi decimi quinti, t. III, 1392—1501 (Pomniki dziejowe wieków średnich do objaśnienia rzeczy polskich służące, t. XIV, zawiera Kodeksu listów XV w., t.II).— Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t.III, collectus opera Dr.A.Lewicki. Kraków, 1894, LXXX + 666 s. // Там само, т. ХІ, кн. ІІІ, с. 13—21; його ж. [Рец. на:] Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniae illustrantia, t. XV, continet: Rationes curiae Vladislai Jagiellonis et Hedvigis regum Poloniae 1388—1420.— Pomniki dziejowe wieków średnich do objaśnienia rzeczy polskich służące, t. XV zawiera: Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420 / Wydał D. F. Piekosiński. Kraków, 1896, VIII+ 616 s. // Там само, т.ХІI, кн. ІV, с. 20—21; його ж. [Рец. на:] Prochaska A. Podole lennem Korony (1352—1430). Kraków, 1895, 24 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny, t.XXXII) // Там само, т.ХІII, кн. V, с.8—14; його ж. [Рец. на:] Prochaska A. Przyczynki krytyczne do dziejow Unii. Kraków, 1896, 68 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny, t.ХХХІІI)// Там само, 1897, т.ХVIII, кн. IV, с. 6—9; його ж. [Рец. на:] Potkanski K. Kraków przed Piastami. Kraków, 1898, 155 s. ([Відбиток]: Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydz[iał] hist[oryczno]-filoz[oficzny], t. XXXV) // Там само, 1898, т.ХХVI, кн. VI, c. 6—8; його ж. [Рец. на:] Chmiel A. Żródła do historyi sztuki і cywilizacyi w Polsce / Wydawnictwo komisyi do badania historyi sztuki w Polsce Akademii Umiejętności. Kraków, 1911, t. I, IV + 376 s. // Там само, 1912, т. CVІІ, кн. І, c. 177; йогож. [Рец. на:] Scriptores rerum polonicarum t.XXI. Continet diaria et acta comitiorum Poloniae anni 1591—1592 (Dyaryusze i akta sejmowe z roku 1591—1592 / Wydał E. Barwiński). Kraków, 1911, XXX + 457 s. // Там само, т. CХ, кн. IV, с. 209—10; ТомашівськийС. [Рец. на:] Heck K. J. Zycie i dzieła Bartomieja i Szymona Zimorowiczów (Ozimków) na tle stosunków owczesnego Lwowa. Część pierwsza // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział filologiczny, serya II, t. VIII. Kraków, 1894, 186 s. // Там само, 1896, т. Х, кн. ІІ, с. 27—33; йогож. [Рец. на:] Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział filologiczny, serya II, t. VI—VIII. Kraków, 1894—1895, 402 + 391 + 426 s. // Там само, с. 55—56; йогож. [Рец. на:] Finkel L. Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyі Jagiellońskiej i unii polsko-litewskiej. Kraków, 1910, VIII + 296 s. // Там само, 1911, т.CII, кн. ІІ, c. 196—98; Г[рушевський] О. [Рец. на:] Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydawane staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1896, t. I, X + 108 + 425 + XIIs. // Там само, 1897, т. ХХ, кн. VI, с. 41—42; К[оренець] Д. [Рец. на:] Potkański K. Postryżyny u Sіwian i Germanów // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział hist[oryczno]-fil[ozoficzny], t.XXXII, s.330—406 // Там само, т.ХV, кн. I, с.4—6; йогож. [Рец. на:] Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny, serya II, t.VII. Kraków, 1895, t.XXXII, 406 s. // Там само, с.53—54; Г[рушевський] М., Гнатюк В. [Рец. на:] Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydawane staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1897, т.ІІ, 156 + 379 s. // Там само, 1898, т.ХХV, кн. V, с. 40—47; Рудницький С. Нове жерело до істориї Хмельниччини. [Рец. на:] TemberskiS.Roczniki (Scriptores rerum polonicarum tomus XVI continet Stanislai Temberski Annales 1467—1656) / Wydał W. Czermak // Wydanie komisyi historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1897, 86 + 388 s. // Там само, т. ХХІІІ—ХХІV, кн. III—IV, с. 1—22; [б. а. Рец. на:] Federowski M. Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877—1891 / Wydanie Akademii Umiejętności. Kraków, 1897, t.I: Wiara, wierzenia i przesądy ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki, XX+ 509 s.// Там само, 1899, т. ХХVII, кн. I, c.44—48; Макарушка О. [Рец. на:] StudzińskiC. Geneza poetycznych utworów Markiana Szaszkiewicza. Kraków, 1896, 46s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział filologiczny, t.XXVII); Studziński C. Charakterystyka i geneza poetycznych utworów Ambrożego Metlińskiego. Kraków, 1897, 51 s. (Відбиток: Rozprawy Akad[emii] Um[iejętności]. Wydz[iał] filolog[iczny], t.XXVI) // Там само, т.ХХVIIІ, кн. II, c. 22—26; Р[ондяк]П. [Рец. на:] Prochaska A. Na soborze w Konstancyi. Kraków, 1897, 100 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii [Umiejętności]. Wydział hist[oryczno]-filoz[oficzny], t. XXXV) // Там само, т.ХХVІІ, кн. І, c.10—11; Крипякевич І. [Рец. на:] Scriptores rerum polonicarum. Kraków, 1907, t.XX: Dyaryusze sejmowe r.1597 / Wydał E.Barwiński, XXVIII + 546 s. // Там само, 1907, т.LХХVІІ, кн. IІІ, с. 218—21; його ж. [Рец. на:] Barwiński E. Dyaryusze i akta sejmowe r.1591—1592 // Scriptores rerum polonicarum. Kraków, 1911, t. XXI, XXX + 458 s. // Там само, 1911, т.CIV, кн. ІV, c. 209—10; його ж. [Рец. на:] Łodyński M. Dokument „Dagome iudex“ a „kwestya sardyńska“ w XI wieku // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydz[iał] hist[oryczno]-filoz[oficzny], [1911], serya II, t. XXIX, s. 59—148 // Там само, т.CVІ, кн. VІ, c. 200—01; Кордуба М. [Рец. на:] Czermak W. Stanisława Oświęcima dyaryusz (1643—1651) // Scriptores rerum Polonicarum. Kraków, 1907, t. XIX, LXXV + 437 s. // Там само, 1908, т. LXXXIIІ, кн. ІІI, с. 215—17; ЛипинськийВ. [Рец. на:] Prochaska A. Samorząd województwa Ruskiego w walce z opryszkami // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydz[iał] historyczno-filozoficzny. Kraków, 1907, t. XLIX, s. 269—336 // Там само, c. 219—21; Возняк М. [Рец. на:] Pisma Jana Dzwonowskiego (1608—1625) / Wyd. K. Badecki // Wydawnictwa Akademii Umiejętności w Krakowie. Biblioteka pisarzów polskich. Kraków, 1910, N 58, 118 + (1) s. // Там само, 1912, т. CVІІI, кн. ІI, c.192—94; його ж. [Рец. на:] Kolodziejczyk E. Bibliografia słowianoznawstwa polskiego / Nakładem Akademii Umiejętności. Kraków, 1911, XX + 303 s. // Там само, 1913, т. СХV, кн. III, с. 224—31; Дорошенко В. [Рец. на:] Janowski L. Uniwersytet charkowski w początkach swego istnienia (1805—1820). Kraków, 1911, 159 s. (Відбиток: Rozprawy Akad[emii] Umiej[ętności]. Wydz[iał] fil[ologiczny], t.XLIX, s. 127—284 // Там само, 1912, т. CX, кн.ІV, c. 210—17; Перетц В. [Рец. на:] Czubek J. Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Dodatek I. Kraków, 1912, 167 s. // Там само, c. 225—26.

Іван Сварник

Стаття створена: 2015