ACTA TOMICIANA - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
ACTA TOMICIANA

„ACTA TOMICIANA“ (Акти Томицького) — видання док-тів і листів королівської канцелярії часів Сиґізмунда І (1506—29) й поч. панування Сиґізмунда ІІ (1529—72), створених переважно в період урядування коронного підканцлера й краків. єп. П. Томицького, який залишив цінну епістолярну й док. спадщину. Док-ти зібрані у ХVIІст. (перед 1657) секретарем королів. канцелярії С. Ґурським, вид. у Познані Курніцькою б-кою ПАН зініціативи родини Дзялинських (т. 1—8, 1852—60; т. 9—13, 1876—1915; т.14—18, 1952—66). Доповнення вміщені в ост. томах (т.16 — В.Поцеха, т. 17 — В. Урбан, А.Вичанський, т. 18 — Р. Марціник). Док-ти з укр. історії увійшли переважно до 13—14т. і стосуються боротьби Польщі й Волощини за Покуття 1531—32, воєнних дій в Україні проти турків і татар, зокрема облоги Черкас крим. ханом, збору військ на Поділлі, козацьких походів на Молдавію наприкін. ХVІ ст. та ін.

Док-ти „А.Т.“ використовували Б.Барвінський, М.Грушевський, М. Кордуба, І. Крип’якевич, С. Томашівський та ін. Окр. томи „А.T.“ рецензували у вид. НТШ Ф. Марисяк та І. Шпитковський. Ф.Марисяк, аналізуючи 10-й т. „А. Т.“, підкреслював значення для історії України постанови Пйотрківського сейму 1528 про надзвич. податок на оборону рус. земель та листа королів. секретаря Замбоцького до Томицького про ситуацію уЛитві під час опрацювання Лит. статуту. Заг. огляд вид. зробив М. Ковальський у 3-й част. „Источниковедения истории Украины 16—17вв.“ (1978).

Літ.:М[арисяк]Ф. [Рец. на:] Acta Tomiciana. Роznań, 1899, t. X: A[nno] D[omini] MDXXVIII [1708], 481P. // Записки НТШ. Львів, 1900, т.ХХXVІІ, кн.V, с.18—20; Шп[итковський] І. [Рец. на:] Acta Tomiciana — tomus undecimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum, serenissimi Sigismundi I per Stanislaum Gorski, canonicum cracoviensem et plocensem A[nno] D[omini] MDCXXIX [1629], sumptibus bibliothecae Korniciensis. 1901, t. 11, II + 356p. // Там само, 1905, т. LXV, кн.IІІ, с. 14—24; його ж. [Рец. на:] Acta Tomiciana, tomus duodecimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum, serenissimi principis Sigismundi primi, regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae per Stanislaum Gorski, canonicum Cracoviensem et Plocensem, A[nno] D[omini] MDXXX, Sumptibus bibliothecae Kornicensis. 1906// Там само, т.LХXVІ, кн. IІ, с. 195—202.

Іван Сварник

Стаття створена: 2015