БРУННЕР Ріхард-Йозеф - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БРУННЕР Ріхард-Йозеф

БРУННЕР Ріхард-Йозеф (Richard Josef Brunner) (* 23. 04. 1933, м-ко Тіршенройт, Німеччина) — нім. лінґвіст, психолог, спеціаліст у галузі розладів мови (афазії). Д. чл. НТШ (з 1999).

Після навчання у місцевій нар. школі закінчив г­зію у баварському м-ку Вайден (1954). 1955—61 студіював у Мюнхен. (Німеччина) та Інсбрук. (Австрія) ун-тах лат. мову і л-ру, германістику, філософію, педагогіку, психологію, індогерманське та порівняльне мовознавство (1960 склав держ. іспит із педагогіки, 1962 — з нім. та лат. мов). 1964 здобув звання „гімназійний учитель“, отримав ступінь маґістра і вчителював у г-зіях Мюнхена, викладаючи нім. та лат. мови. 1967 здобув наук. ступінь д­ра філософії Інсбрук. ун-ту в галузі індогерманістики (осн. фах — санскрит (староіндійська мова), допоміжний фах — нім. філологія, філософія/психологія; тема дис. „Йоганн-Андреас Шмелер — мовознавець і філолог“).

З 1971 працював в Ульм. ун-ті (Німеччина): викладав лінґвістику, психолінґвістику, нім. мовознавство, історію медицини та мед. термінології; доц., проф. (з 1985), провідний наук. кер. Академії парамедичних професій (у галузі охорони здоров’я) при Ульм. ун-ті. 1973—98 — голова екзаменаційної комісії з „нім. мови“ для студентів-іноземців при Ульм. ун-ті. З 1985 — кер. стипендіальних програм фонду Г. Зайделя ( Мюнхен) та К. Аденавера (до 1998). З 1986 — чл. ради (і співзасн.) Навч. центру ім. Гумбольдта з філософії та духовних дисциплін при Ульм. ун-ті. Кер. логопедичної школи, яка має його ім’я. Від 1998 працює в Українському вільному університеті (Мюнхен): викладач-гість (1998), ад’юнкт-проф. (12. 07. 1999—14. 12. 2001), згодом почес. проф. (2002—06) філос. ф­ту цього вишу, де викладав нім. мовознавство, заг. германістику та нім. л-ру.

З 1998 — на пенсії, продовжує дослідн. діяльність: керує наук. роботами аспірантів, докторантів, читає курси лекцій в укр. вишах (ЛНУ ім. І. Франка та ЛНМУ ім. Д. Галицького, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника в Івано-Франківську, КНУ ім. Т. Шевченка, КДПУ ім. В. Винниченка (Кіровоград), Одеський нац. ун-т, Одес. вища школа госп-ва і права) та в ін. країнах (Ун­т ім.Земельвейса в Будапешті).

Чл. низки нім. та міжнар. наук. т-в: чл. та співзасн. Інсбрук. асоціації мовознавців (1967), чл. та співзасн. Баварського та Італ. т-ва дослідників реґіональних локусів старонім. мови у Пн. Італії (1970), чл. Т-ва дослідників баварських діалектів ім. Й.-А. Шмелера (1978), почес. чл. комісії з вивчення діалектів при Баварській АН у Мюнхені, чл. Т-ва дослідників афазії (1980), почес. чл. Укр. т-ва викладачів нім. мови та германістів (2008), почес. чл. Асоціації германістів вищих навч. закладів України (2009). Ініціатор та організатор проведення українсько-баварських конґресів германістів, що з 2001 відбуваються щороку почергово у Львові та Мюнхені.

Почес. д-р УВУ (28. 04. 1999), почес. проф. (Dr. honoris kausa) низки ун-тів: ЛНУ (2000), Львів. нац. лісотех. ун-ту (2001), Прикарпат. нац. ун-ту ім.В.Стефаника (2002), Кіровоград. держ. пед. ун-­ту ім. В. Винниченка (2008), Терноп. нац. ун-ту (2009), Одес. вищої школи госп­ва і права (2010). Нагороди та відзнаки: медаль ім.Й.­А.Шмелера Баварської АН у Мюнхені (1971), іменна нагорода Т-ва ім. Й.­А.Шмелера (1999), почес. військ. відзнака „Срібний хрест Збройних сил Німеччини“ (05. 05. 1988).

Осн. наук. зацікав. Б. Р.-Й.— вивчення наук. спадщини нім. мовознавця Й.­А.Шмелера, заг. і порівн. мовознавство, лінґвіст. філософія; логопедичні дослідження, пов’язані з діагностикою афазійних відхилень мови; дослідження проблем нейролінґвістики, аналіз лінґвіст. структури спонтанного мовлення у хворих на афазію та ін. пацієнтів з ураженнями гол. мозку; психо- і патолінґвістика. Винайшов метод діагностики розладів мови — „інструментарій Бруннера“.

12. 06. 1999 Б. Р.-Й. обрано д. чл. НТШ за рекомендацією Філологічної секції та Секції природознавства і медицини, а також за ухвалою Світової ради НТШ.

Пр.: J. A. Schmeller, der Begründer der wissenschaftlichen Mundartforschung // Die Oberpfalz, 1962, Bd. 50, S. 217—26; J. A. Schmeller. Sprachwissenschaftler und Philologe. Innsbruck, 1971, 166 S.; Pathologie des Schriftgebrauchs: Alexien und Agraphien und ihre Beziehung zu anderen neuropsychol. Störungsbildern // Forschungsberichte Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikation der Universität München, 1981, Bd. 14, S. 131—48 (успівавт.); Lesions of the basal ganglia, thalamus, and deep white matter: differential effects on language functions // Brain, 1983, vol. 20, p. 286—304 (у співавт.); Neuropsychological deficits associated with small unilateral thalamic lesions // Там само, vol. 106, p. 141—52 (у співавт.); Nach Volksworten jagend. Gedenkschrift zum 200. Geburtstag von J.A. Schmeller (Jahrbuch der J. A.­Schmeller-Ges. 1984) / Hrsg. R. J. Brunner, E.Dhnninger, R. Hinderling. Bayreuth, 1985, 284 S.; Schmellers Erforschung des Zimbrischen // Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 1985, Bd.48, Heft 1, S. 79—96; Untersuchungen zur linguistischen Struktur der Spontansprache bei Aphasikern und anderen Patienten mit definierten Hirnläsionen vor dem Hintergrund der historischen Zusammenhänge der Aphasieforschung. Ulm, 1985, 180 S.; J. A. Schmeller. Über die ältesten Denkmäler der deutschen Sprache und ihre Bedeutung für uns; erstmalig herausgegeben // Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 1989, Bd. 52, Heft 1, S. 71—106; Neue Schmelleriana // Там само, Heft 3, S. 623—33; Schmeller und die Zimbern // Oberpfälzer Heimat, 1990, Bd. 34, S. 127—71; 100 Jahre Schmeller-Denkmal in Tirschenreuth // Там само, 1991, Bd. 35, S. 121—41; Die Freisinger Denkmäler — Brizinski spomeniki (Clm 6426 der Bayerischen Staatsbibliothek) // Historische Sprachforschung, 1997, Bd. 110, S. 292—307; J. A. Schmeller und die Bayer. Akad. der Wissenschaften (BAW). Dokumente und Erläuterungen. München, 1997, 650 S.; Beiträge zur Geschichte der Slawistik aus den bayerischen Bibliotheksbeständen. Germanoslavica // Zeitschrift für germano-slawische Studien, 2003, Bd. 9, Heft 2, S. 125—62; Лінгвістичні внески в міждисциплінарне дослідження афазії / Пер. з нім. Ульм; Мюнхен; Львів, 2003, 29 с.; Aufklärung und romantik in Deutschland // На перехресті культур. Зб. наук. праць на пошану Леоніда Рудницького з нагоди його 70-річчя. Львів; Філадельфія, 2008,с. 105—11; Das anglo-amerikanische Fremdwort im Deutschen // Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка (серія: Філологічні науки). Кіровоград, 2009, вип. 81 (4), с. 375—82; J.A.Schmeller und die LMU München. Dokumente und Erläuterungen. Münchener Universitätsschriften (Ludovico Maximilianea). Berlin, 2009, 626 S.

Літ.: Studien zur Dialektologie I / Hrsg. U.Knoop. Hildesheim; Zürich; N. Y., 1987, S. 44, 54; Kürschners Lexikon der Gelehrten Welt. München, 1998, S. 389; Я. М. Р. Професор Ріхард Йозеф Бруннер — дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка // Вісник НТШ. Львів, 1999, ч. 22, с.18—19; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто, 2000, ч. 91, с. 105; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2006 / Упоряд. М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2006, с. 118, 322; Boehm L. Zum Geleit // Brunner R. J. Johann Andreas Schmeller und die Ludwig-Maximilians-Universitaet München. Berlin, 2009, S.XIII—XIX.

Юрій Ковалів

Стаття створена: 2015