АЛИСЬКЕВИЧ Андрій - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АЛИСЬКЕВИЧ Андрій

 Опубліковано: 2015

АЛИСЬКЕВИЧ Андрій (крипт.: А. А. Ал.) (* 17. 12. 1870, с. Залуква Галицького пов. Львів. воєв. (нині — Галицького р-ну Івано-Франк. обл.) — † 25. 03. 1949, м. Прага, Чехія) — освітянин, педагог, організатор укр. шкільництва, громад. діяч, учитель нім., грец. і лат. мов у серед. школах Галичини та Закарпаття, ред. журн. Чл. НТШ (з 1903). Навч. на гуманіт. ф-тах Львів. та Віден. ун-тів. Працював у г-зіях та учительних семінаріях у Львові (1895—96), Бродах (1896—1900), Перемишлі (1907—18), зі серп. 1910 — дир. Перемишльської чол. г­зії. Багато опікувався учнівською молоддю, заснував для неї дешевий гуртожиток, забезпечував харчуванням. Був головою Т­ва шкільної допомоги для вбогих учнів ім. св. Кирила. У період ЗУНР — дир. г-зії у Дрогобичі (1918—19; короткочасно — в Бережанах), 1920—22 учителював у Береговому, 1922—38 — Ужгороді, 1938—39 — Великому Бичкові на Закарпатті. Осн. наук. зацікав. А. А. стосуються досліджень у галузі мовознавства, літературознавства, педагогіки та нац. шкільництва. Про це свідчать такі праці, як „Die Motive in der Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ (1898); „Fr. Hebbels aеsthetische Ansichten“ (1900); „Стан і вигляди приватних шкіл Рус[ького] Тов[ариства] Пед[агогічного] в 1909/10 р.“ (1910). А. А.— автор багатьох ориґ. навч. посібників для серед. шкіл (разом із Р. Гамчикевичем). Більша частина видана під грифом „Рідна школа“.

1905 — засн. і почес. чл. „Взаємної помочі галицьких і буковинських вчителів“, 1909 — голова Пед. ред. комісії Рус. пед. т-ва (а з 1925 — Т-ва пед. Підкарпат. Руси); 1918 — чл. Нац. ради у Перемишлі; 1919 — чл. К­ту для реформи шкільництва при Мін-ві нар. освіти в Кам’янці-Подільському (у 1919 від мін-ва А. А. делеговано до Відня і Праги для організації вид. шкільних підручників). У 1920—30 — в еміґрації в Чехо-Словаччині. На Закарпатті сприяв розвиткові т-ва „Просвіта“, постійно працював для „нац. відродження й орґанізації нац. сил“ (1921), у Береговому розпочав пластову діяльність (згодом був кер. „Пласту“ Підкарпат. Руси). Тоді підтримував тісні контакти з такими педагогами, як О. Бачинський, М. Демчук, А. Дідик, С. Елляшевич, К. Заклинський, І. Кульчицький, В. Пачовський.

Чл. редакції журн. „Учитель“ (Львів, 1889—1914), девізом якої було: „Учитель мусить стати трибуною всеукраїнської школи“. У рамках ред. діяльности постійно співпрацював із такими вченими та педагогами, як О. Барвінський, Я. Веселовський, В. Волощак, І. Дем’янчук, В. Левицький, І. Раковський, С. Рудницький, І. Свєнціцький, О. Сушко, І. Франко, С. Черкасенко, В. Щурат. Ред. дитячого журн. „Дзвінок“ (Львів, 1904, ч. 3 — 1908); ред. щорічного друк. „Звіту дирекцій ц.-к. гімназій з руською викладовою мовою в Перемишлі за н. р. 1910/1911; 1911/ 1912; 1912/1913; 1914“ (Перемишль, 1911—14), дописувач до журн. „Пчілка“ (Ужгород, 1923—32), „Учитель“ (Ужгород, 1920—32).

Від 23. 12. 1903 — чл. Філологічної секції НТШ, у 1910—20 — її акт. учасник. Ред. і підгот. до друку чимало праць, які видавало НТШ, разом з ін. особами надрукував брошуру „Друкарня НТШ під зарядом К. Беднарського“ (1919). Збереглося листування А. А. з чл. НТШ, діячами науки, культури й освіти, у т. ч. з такими особами, як О. Барвінський, А. Крушельницький, К. Студинський та С. Томашівський.

Пр.: Die Motive in der Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ // XX Jahresbericht des k.-k. Rudolfs-Gymnasiums in Brody 1898. Brody, 1898, S. 1—31; Fr. Hebbels aеsthetische Ansichten // XXII Jahresbericht der k.-k. Rudolfs-Gymnasiums in Brody 1900. Brody, 1900, S. 1—47; G??wne zasady wymowy niemieckiej // Sprawozdanie gimnazіum VI za rok 1907/1908. Lw?w, 1908; Диялєкти і літературна мова в їх взаїмнім відношенню // Учитель (Львів), 1908, ч. 17, с. 250—53; ч. 18—19, с. 266—71; Стан і вигляди приватних шкіл Руського Товариства Педагогічного в 1909/10 р. // Там само, 1910, ч. 24, с. 374—76; Розвиток ц.-к. ґімназії з руским викладовим язиком в Перемишли в перших 25 літах єї істнованя в стастичних таблицях (1889—1913) // Звіт дирекції ц.-к. ґімназії з рускою викладовою мовою в Перемишли за шк[ільний] рік 1912/1913. Перемишль, 1913, с. 6—32; Короткий звіт з подорожи по взірцевих ґімназиях за границею // Там само, на н. р. 1913/14. Перемишль, 1914, с. 1—11; Вправи німецькі для IV кляси середних шкіл. Львів, 1913; Німецька репарація для IV кляси шкіл середних. Львів, 1913; Словарець до вправ німецьких для IV кляси середних шкіл. Львів, 1913; Німецькі вправи для 2 кляси шкіл середних. Львів, 1914; Німецькі вправи для першої кляси шкіл середних. Львів, 1915; Німецька граматика. І част. Перемишль, 1916; Словарець до німецьких вправ для 3 кляси середних шкіл. Перемишль, 1918; Шкільні підручники і бібліотеки на Підкарпатській Руси // Підкарпатська Русь, 1925, ч. 1, с. 3—7; Реформа середних шкіл // Там само, ч. 5, с. 77—80; ч. 9, с. 137—42; ч. 10, с. 158—62; Перебіг і висліди анкети о шкільній реформі // Там само, 1929, ч. 5, с. 105—11; ч. 6, с. 133—40; О потребах руського народа на поли середнього шкільництва // Там само, 1931, ч. 5—6, с. 90—95; Типи середних шкіл на Підкарпатській Руси // Учитель (Ужгород), 1932, ч. 3, с. 94—104; З нагоди столітньої річниці смерти німецького поета Йогана Вольфганга Гетого // Пчілка (Ужгород), 1932, ч. 7, с. 186—90; Проєкт нових приписів для іспитів учительської спосібности (іспитів кваліфікаційних) // Підкарпатська Русь, 1933, ч. 1—10, с. 60—66.

Арх. дж.: ЛННБ України, від. рукоп., ф. 11 (Барвінські), спр. 512 (17 листів за 1897—1918); ф. 57 (І. Калинович), спр. 449; ЦДІА України у Львові, ф. 309 (НТШ), оп. 1, спр. 34, арк. 36; ф. 313 (Ред. журн. „Дзвінок“), спр. 1—35; ф. 361 (А. Крушельницький), спр. 50—51 та ін.; ф. 362 (К. Студинський), спр. 230; ф. 368 (С. Томашівський), спр. 154.

Літ.: [Б. а. Рец. на]: Алиськевич А. Стан і вигляди приватних шкіл Рус[ького] Тов[ариства] Пед[аґоґічного] в 1909/10 р. // Записки НТШ. Львів, 1910, т. XCVI, кн. IV, с. 231; [б. а.] Директор Андрій Алиськевич. З нагоди його 35 літньої учительської діяльности // Пчілка (Ужгород), 1928, ч. 7, с. 193—97; Двадцятьпятьліття товариства „Учительська громада“. Ювілейний науковий збірник. Львів, 1935, с. 60, 118, 122, 150, 200—01; Андрій Алиськевич // Пластовий альманах. З нагоди п’ятдесятиріччя українського Пласту на Закарпатті 1921—1971. Рим, 1976, с. 141—42; Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі. 1895—1995 / Редколегія: І. Гнаткевич, І. Дзядик-Сухорська, У. Єдлінська та ін. Дрогобич, 1995, с. 68—69; Габор В. Алиськевич Андрій // Українська журналістика в іменах. Львів, 1996, вип. 3, с. 7—9.

Олег Купчинський

Покликання на статтю (IEEE)
Олег Купчинський . "АЛИСЬКЕВИЧ Андрій", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=58 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я