БАРВІНСЬКИЙ Віктор | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БАРВІНСЬКИЙ Віктор

БАРВІНСЬКИЙ Віктор (* 09. 11 (28. 10). 1885, с. Базаліївка Вовчанського пов. Харків. губ. (нині — Чугуївського р­ну Харків. обл.) — † бл. 1940, Тайшетлаг ГУЛАГ НКВС, СРСР) — дослідник історії Лівобережної України, архівіст. Після закінчення 1904 Харків. 2-ї чол. г-зії навч. на історично-філол. ф-ті Харків. ун-ту. 1907 під кер. Д. Багалія написав дипломну роботу „Крестьяне в Л±вобережной Украйн± XVII—XVIII в.в.“, що була відзначена золотою медаллю. З 1909 працював на каф. рос. історії ун-ту як професорський стипендіат. Одночасно викладав історію у серед. осв. установах Харкова. 1915—19 працював пом. бібліотекаря у б-ці Харків. ун-ту. З 1919 — приват-доц. Харків. ун-ту, викладач Академії теор. знань, Харків. ін-ту нар. освіти (1920—24). Чл. Харків. історично-філол. т-ва, 1922—34 — д. чл. Харків. науково-дослід. каф. (потім — ін-ту) історії укр. культури ім. акад. Д. І. Багалія, у 1922—26 керував істор. секцією каф. 1926—30 — нештатний співробіт. Комісії для виучування зх.рус. та укр. права при ВУАН; у 1932 — співробіт. Ін­ту історії матеріальної культури ВУАН.

Крім ун-ту, працював у Харків. історично-філол. т­ві, друкуючи свої праці в „Сборнику историческо-филологического общества“, „Украине“, ЖМНП, „Трудах Полтавской ученой архивной коммиссіи“, газ. „Южный край“. У 1920—30-х рр. працював у Центр. архів. управлінні та Харків. істор. архіві, приділяючи багато уваги розробленню теор. і методичних питань архівознавства та історії архів. справи. Результати досліджень здебільшого друк. у часоп. „Архівна справа“, „Радянський архів“, „ Архів Радянської України“.

Обіймав посади зав. відділу архівознавства архів. секції Всеукр. к-ту охорони пам’яток мист-ва і старовини та Центр. архів. управління УСРР (1921—25), вченого архівіста та інспектора-інструктора ЦАУ УСРР. З 1929 — зав. ЦАДА у Харкові, пізніше — ст. наук. співробіт. архіву. Учасник І Всеукр. з’їзду архів. робітників у Харкові (1926).

Осн. наук. зацікав.— історія Лівобережної України ХVII—ХVIII ст. Опрацьовував питання заселення і становища селян до і після Хмельниччини. Досліджував проблеми архівознавства, історіографії та етнографії. Б. В. написав чимало статей історично-етнограф. та історіограф. характеру, з питань архів. справи. Автор рец. на архівозн. видання. Один з авторів підручника „Архівознавство“.

04. 08. 1937 заарештований і за сфабрикованим звинуваченням в участі у контрреволюційній антирад. націоналіст. орг-ції засуджений до 10­ти років ув’язнення в таборах. У лют. 1940 почався перегляд справи, 30. 12. 1940 її закрито через смерть ученого за нез’ясованих обставин (дата смерти невідома). 08. 05. 1959 постановою президії Харків. обл. суду Б. В. реабілітовано. Діяльність НТШ була близькою Б. В. Учений підтримував контакти з М. Грушевським та ін. чл. Т-ва у Львові. Збереглося 8 листів Б. В. до М. Грушевського за 1905—11. 1908 на стор. „Записок НТШ“ публ. мат-ли „До історії закріпощеня селянства в Лівобічній Україні“ (1908, т. LХХХІ), того ж року — „Причинок до історії „свобідних маєтностей“ (1908, т. LХХХІІ), ст. „Матеріяли до історії суспільного та економічного побуту Лівобережної України в ХVІІІ столітю“ (1909, т. ХС). Активізувалися контакти з Т-вом у 1926—30 рр., коли Б. В. працював у ВУАН. Праці Б. В. рецензували на стор. „Записок НТШ“ В. Дорошенко — брошуру „Новый литературный памятник времени Мазепы“ (1912, т. СVІІ), М. Залізняк — публ. „Из исторіи козачества л±вобережной Украины“ (1911, т. СІІ) та ін.

Пр.: Очерки из истории общественного быта Старой Малороссии: I. Выборы сотника в м. Носовке; II. Из истории одной ревизии в сотне Новгородской; III. Сущность полковничьей власти // Україна (К.), 1907, т. IV, кн. 2—3, с. 1; До історії закріпощеня селянства в Лівобічній Україні // Записки НТШ. Львів, 1908, т. LXXXI, кн. І, с. 154—57; Причинок до історії „свобідних маєтностей“ // Там само, т. LXXXIІ, кн. ІІ, с. 178—79; Выборы сотника в местечке Носовке в 1735 году // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Х., 1909, т. 18; Крестьяне в Л±­вобережной Украйн± в ХVII—ХVIII в.в. // Записки Императорского Харьковского университета. Х., 1909; Матеріяли до історії суспільного та економічного побуту Лівобережної України в XVIII столітю // Записки НТШ. Львів, 1909, т. ХС, кн. ІV, с. 25—32; Из исторіи козачества л±вобережной Украины // ЖМНП, 1910, № 1; Комиссия Экономии описных на Е. И. В. маетностей, причины ее учреждения и ее деятельность // Труды XIV Археологического съезда. М., 1911, т. 3; Труды Д. И. Багалея по истории Левобережной Украины // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Х., 1911, т. 20; Вопрос об охране памятников старины в Гетманщине // Вестник Харьковского историко-филологического общества, 1912, вып. 2; Генеральное следствіе о маетностях Мирґородскоґо полка 1729—1730 г. // Труды Полтавской ученой Архивной комиссии. Полтава, 1912, вып. 9; Новый литературный памятник времени Мазепы. Х., 1912; Дмитрий Петрович Миллер: Биографический очерк // Вестник Харьковского историко-филологического общества. Х., 1914, вып. 5; Заметки по истории финансового управления в Гетманщине // Сборник Харьковского историко-филологического общества в честь проф. В. П. Бузескула. Х., 1914; К вопросу об упырях // Вестник Харьковского историко-филологического общества. Х., 1914, вып. 5; Исторический очерк Харьковской губернии. Х., 1918; Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльності Укрцентрархіва за 1924 р. // Архівна справа, 1925, кн. 1; Українські архівні фонди в межах РСФРР // Там само (у співавт.); До біографії поручика І. І. Сухинова // Декабристи на Україні. Х., 1926; Замітки до історії мануфактури в Лівобережній Україні ХVIII ст. // Науковий збірник Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури. Х., 1926, № 2—3; До питання про індукту та евекту в Гетьманщині // Там само, 1927, № 6; Дмитро Іванович Багалій як історик України. Х., 1927; С. П. Діброва. Х., 1927; Труды Д. И. Багалея по истории Украины. Х., 1927; 1-й Всеукраїнський з’їзд архівних робітників у Харкові (8—13 травня 1926 р.) // Архівна справа, 1927, кн. 2—3; Євген Михайлович Іванов: З нагоди 30-річчя науково-архівної роботи // Там само, 1928, кн. 5—6; До 50-річчя заснування Харківського центрального історичного архіву (1880—1930) // Там само, 1930, кн. 3; До історії архівної справи в Гетьманщині за часів Розумовського // Радянський архів, 1931, № 2; Архівна справа у Польщі // Там само, № 4—5; Архівознавство. Елементарний підручник. Х., 1932 (у співавт.); Всеукраїнський центральний архів стародавніх актів у Харкові: історія та короткий огляд фондів // Архів Радянської України, 1932, № 6 (у співавт.); До історії польського повстання (1830—1831) на Україні // Там само, № 1—2.

Арх. дж.: ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1­л, спр. 2, арк. 4; спр. 11, арк. 1; спр. 20, арк. 287—88, 352; ф. 166, оп. 12, спр. 318 (особ. справа); ЦДІА України у Києві, ф. 1235, спр. 335, с. 161—76.

Літ.: Залізняк М. [Рец. на:] Барвинскій В. Из исторіи козачества л±вобережной Украины // ЖМНП, 1910, кн. 1 // Записки НТШ. Львів, 1911, т. СІІ, кн. ІІ, с. 199—200; [Дорошенко В. Рец. на:] Барвинскій В. Новый литературный памятник времени Мазепы. Х., 1912, 8 с. // Там само, 1912, т. СVІІ, кн. І, с. 184; Гребеняк В. [Рец. на:] Барвинскій В. Коммисія Eкономіи описных на Е[го] И[мператорского] В[еличества] маетностей, причины ея учрежденія и ея д±ятельность // Труды четырнадцатого археологического съ±зда в Чернигов± 1909 г. М., 1911, т. ІІІ, с. 306—33 // Там само, 1913, т. СХІV, кн. ІІ, с. 183—84; Наука и научные работники СССР. Часть VІ. Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда. Л., 1928; Гузій І. В. Історія Чернігівщини у науковій спадщині В. О. Барвінського // Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. Чернігів, 1985, ч. 1; Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. академіка Д. І. Багалія (1921—1934 рр.). Х., 1994; Дело В. А. Барвинского // Історія і теорія історичної науки та освіти: Харківський історіографічний збірник. Х., 1995, вип. 1; Історія Національної академії наук України. 1924—1928: Документи і матеріали. К., 1998; Усенко І. Б. Барвінський Віктор Олександрович // Юридична енциклопедія. К., 1998, т. 1; Бутич І., Коваль О. Барвінський Віктор Олександрович // Українські архівісти: Біобібліографічний довідник. Вип. 1 (ХІХ ст.— 1930­ті рр.). К., 1999; їх же. Барвінський Віктор Олександрович // Українські архівісти (ХІХ—ХХ ст.): Біобібліографічний довідник. К., 2007; Біобібліографічний словник учених Харківського університету. Х., 2001, т. 2: Історики (1905—1920, 1933—2000), с. 28—31; Барвінський Віктор Олександрович // Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник. Серія „Українські історики“. К., 2004, вип. 2, част. 2; Маслійчук В. Віктор Барвінський, історик Гетьманщини // Січеславський альманах. Дніпропетровськ, 2005, вип. 1.

Іван Бутич, Оксана Юркова

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Бутич, Оксана Юркова

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БАРВІНСЬКИЙ Віктор / Іван Бутич, Оксана Юркова // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-203

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я