АНТОХІЙ Мирослав - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АНТОХІЙ Мирослав

 Опубліковано: 2015

АНТОХІЙ Мирослав (псевд.: М. Прутич) (* 15. 10. 1920, м. Чернівці — † 13. 04. 2003, м. Мюнхен, Німеччина) — філолог, славіст, романіст. Канд. у д. чл. НТШ (з 1992). 1939 закінчив 1-шу Держ. г-зію ім. А. Пумнула у Чернівцях, студіював хемію у Чернів. держ. ун-ті (1939—40), журналістику — у Високій школі політ. наук при Українському технічно-господарському інституті в Подебрадах (Чехія, 1940—42), філософію — в Ун-ті UNRRА в Мюнхені (Німеччина, 1945—46), романістику — у Мюнхен. ун-ті ім. Л. Максиміліана (1946—47) та в Лювенському катол. ун-ті в Бельгії (1948 закінчив філол. ф-т зі ступенем маґістра в галузі романістики), а також славістику в Українському вільному університеті в Мюнхені (1962—64, 1968—74).

Під час навчання брав акт. участь в укр. студент. русі: з поч. 1960­х рр.— голова (з серп. 1964 — чл. проводу) укр. студент. об’єднання „Зарево“ у Європі, відповідав за пресу і міжнар. зв’язки. Був чл. редколегії „Студентських вістей“, ред. бюлетеня „Обнова“, гол. ред. „Студентських обріїв“, співробіт. „Студентського вісника“, першим референтом міжнар. зв’язків і чл. управи об’єднаного Центр. союзу укр. студентства, головою делегації т-ва укр. студентів-католиків „Обнова“ на міжнар. конґресі „Рах Rоmаnа“ (1949). Осн. наук. зацікав.— історія укр. мови та л-ри, методика викладання укр. мови, дослідження причин та наслідків її правопис. дихотомії, проблеми синтаксису, лексики та лексикографії. Автор низки літературозн. праць, зокрема про І. Котляревського, Т. Шевченка і укр. л-ру загалом.

У 1961—65 викладав франц. мову в Нар. укр. г-зії в м-ку Розенгаймі (Німеччина), а з 1965 по 1998 працював на різних посадах в УВУ: секретар філос. ф-ту (1965—72), пом. кер. канцелярії, викладач пед. ін-ту (сучас. укр. літ. мова, методика викладання укр. мови в серед. школі, методика викладання укр. мови як інозем., вибрані питання культури мови), викладач укр. мови і л-ри філос. ф-ту (1974—89), докторант УВУ. 1973—88 — лектор укр. мови в Мюнхен. ун-ті ім. Л. Максиміліана. З 1991 читав лекції на філос. ф­ті УВУ (курс „Сучасна українська літературна мова“. 11. 04. 2003 захистив докторат на тему „Політичні ідеї Т. Шевченка“). Був акт. чл. Т-ва приятелів УВУ, Українсько-нім. т-ва, Українського історичного товариства, т-ва „Рідна школа“, секретарем Товариства сприяння українській науці (створ. 11. 09. 1962 у Мюнхені заходами НТШ, УВУ та УТГІ) та чл. управи Фундації ім. О. Ольжича (створ. 04. 04. 1983 у Мюнхені).

З 1992 — канд. у д. чл. НТШ Є за рекомендацією Філологічної секції. 1991—2003 — голова мюнхен. осередку НТШ (створ. 11. 12. 1990 на 1-й нараді чл. НТШ у Німеччині з адміністрацією НТШ Є), до складу якого в різні роки входили Е. Андієвська, І. Керестіль, Б. Кузь, Л. Ребет, А. Фіголь, М. Шафовал, М. Шуфлят-Цюцюра, І. Жегуц, М. Трухан, О. Вінтоняк, Д. Злепко та о. П. Корниляк і д. чл. НТШ Ю. Бойко-Блохин, Г. Васькович, о. І. Гриньох, І. Кошелівець та Т.-Д. Цюцюра. Протягом 07. 10. 1990—28. 05. 1994 — представник Німеччини в НТШ Є; 25. 04. 1987—28. 05. 1994 — чл. Контрольної комісії НТШ Є. 25. 03. 1989 доповідав на Святковій академії до 175-ліття від народження Т. Шевченка, яку провело НТШ Є. Був організатором 2­ї наради чл. НТШ у Німеччині з кер. НТШ Є (03. 08. 1991, Мюнхен). Опрацював бібліографію праць Ю. Бойка-Блохина за 45 років творчої діяльности (1975). У 1983 рец. А. М. на кн. Ю. Бойка-Блохина „Проти течії“ (1979) опубл. в журн. „Zeitschrift fuur slavische Philologie“. Листувався з д. чл. НТШ О. Горбачем (лист О. Горбача до А. М. від 01. 12. 1983 про вид. підручника укр. мови для нім. студентів-славістів). 1987 НТШ Є видало брошуру А. М. „Шевченко Тарас. Шевченкознавство“ (відбитка автор. гасел в Енциклопедії українознавства). Автор передм. до монографії д. чл. НТШ І. Мірчука „Історія української культури“ (1994). У 2000 опубл. ст. „Шевченко“ у франкомов. літ. антології „Patrimoine litt?raire europ?en“ (Брюссель, 2000; у співавт. із А. Жуковським).

Пр.: Дидактичні питання з ділянки української літератури // Матеріали Вишкільного курсу для учителів суботніх шкіл (23—26. 05. 1969). Мюнхен (УВУ, серія „Скрипти“, т. 34), 1969, с. 64—68; Jurij Bojko-Blochyn: Schriftenverzeichnis 1930—1975. M?nchen, 1975; Металірика („Степи в дорозі“, „Натюрморт“, „Eau de Javel“) // Сучасність (Мюнхен), 1978, № 10, с. 14—15; Ivan Kotljarevs’kyj und sein Werk in der deutschsprachigen Kritik des 19. Jahrhunderts / Referate und Beitr?ge zum VIII. Int. Slavistenkongre?. Zagreb, 1978 (Slavist[ische] Beitr?ge, Bd. 119). M?nchen, 1978, S. 239—63; [Рец. на:] Pavlovsky A. P. Grammatik der kleinrussischen Mundart, St. Petersburg, 1818 і Lutskay M. Grammatica Slavo-Ruthena, M?nchen, 1979 // Mitteilungen / Hrgs. von H. Waskowycz. M?nchen, 1979, N 16, S. 285—88; [Рец. на:] Bojko-Blochyn J. Gegen den Strom, Heidelberg, 1979 // Там само, S. 288—90; [Рец. на:] Laslo-Kucjuk M. Die gro?e Tradition, Bukarest, 1979 // Там само, 1980, N 17, S. 406—07; [Рец. на:] Humesky A. Modern Ukrainian, Edmonton; Toronto, 1980 // Там само, 1981, N 18, S. 320—23; [Рец. на:] Jary?evs’kyj S. Tvory // Jahrbuch der Ukrainekunde / Hrgs. von H. Waskowycz. M?nchen, 1982, S. 323—26; Jubil?umsausgabe f?r Wolodymyr Janiw // Там само, 1984, S. 288—90; ?ev?enko und sein Werk im Spannungsfeld von Kult und Forschung // Ukrainische Romantik und Neuromantik vor dem Hintergrund der europ?ischen Literatur / Hrgs. von J. Bojko-Blochyn. Heidelberg, 1985, S. 141—50; Die Ukrainer diesseits des Eisernen Vorhangs // Ethologie. Arbeiten aus dem Institut f?r Psychologie, Anthropologie und Ethologie der Ukrainischen Freien Universit?t / Hrgs. von J. Kratochvil. M?nchen, 1985, Bd. 8 (48), S. 674—78; Ukrainische Literatur zwischen gestern und morgen. Wien, 1988; Ольга Кобилянська і Фрідріх Ніцше // Наук. збірник УВУ на пошану О. Кобилянської (1863—1942) / За ред. О. Кисілевської-Ткач. Мюнхен, 1991, т. 14, c. 33—38.

Арх. дж.: Архів УВУ (м. Мюнхен), викладацька справа А. М. (некаталогізована).

Літ.: Конференція „Зарева“ в Европі // Свобода (Джерзі Ситі; Н.-Й.), 1965 (08. 05.), р. LXІІ, № 86, с. 4; Янів В. Студії та матеріяли до новішої української історії. Мюнхен, 1970, т. 1, с. 259; Діяльність НТШ в Европі // Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 141, 144, 147; Львів; Н.-Й.; Торонто, 1998, ч. 89, с. 157; Львів; Н.-Й., 2004, ч. 95, с. 281—82; Купчинський О. Погляд на науково-видавничу діяльність Українського Вільного Університету: зміст і видовий склад видань, динаміка їх розвитку, автура (1921—1991) // Записки НТШ. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) істор. дисциплін. Львів, 1996, т. ССХХХІ, с. 536—39; Жуковський А. Нарис історії НТШ в Європі. Львів; Париж, 2000, с. 44, 92; Життя — не просто існування (листування О. Горбача, 1946—1996). Львів, 2003, с. 495—96; Богайчук М. А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник. Чернівці, 2005, с. 17; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2006 / Упоряд. М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2006, с. 116, 179, 188; Бурім Д. В., Кучерук О. О., Маврін О. О. Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. К., 2007, с. 39.

Роман Яремко

Покликання на статтю (IEEE)
Роман Яремко . "АНТОХІЙ Мирослав", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=101 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я