АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КІЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРÜ - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КІЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРÜ

„АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КІЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРÜ“ — серійне вид. істор. док-тів і літ. пам’яток Правобереж. та Зх. України XIV—XVIII ст. Підгот. Київською археографічною комісією. Представлене 35-ма т. (37 кн.) у 8-ми част., виходило у Києві впродовж 1859—1914. Концепція вид. комісії належить М. Іванишеву, опрацьована 1857 і затверджена комісією 1858. Його задум полягав у підгот. та вид. томів док-тів і пам’яток писемности одночасно у кількох тем. напрямах, з яких виокремилося 8 част. із ґрунтовними наук. передмовами. Гол. джерелом вид. слугували док-ти з Київ. центр. архіву давніх актів при Київ. ун-ті, а також акти з приват. колекцій та ін.

1-ша част. (12 т., 1859, 1864, 1871—72, 1883, 1887, 1893, 1904, 1914) вид. включає док-ти, які стосуються історії Правосл. та Уніат. церков Правобереж. України та Галичини XIV—XVIII ст. Осн. увагу видавці зосередили на мат-лах зісторії Правосл. церкви перед 1596, що висвітлюють передумови укладання Берестейської церковної унії, мету, методи і наслідки її введення (т. 1), полемічну л-ру поунійного періоду, зокрема твори Івана Вишенського, Петра Могили, Герасима Смотрицького та ін. (т.7—9), історію Правосл. церкви в Зх. Україні другої пол. XVII — XVIII ст. (т.2—4), підпорядкування Київ. митрополії Моск. патріархату (т. 5), історію Правосл. церкви в Галичинi XIV — поч. XVIIІ ст. (т. 10), історію Ставропігійського братства у Львові (т.11—12). Видавцями томів 1-ї част. були М. Іванишев, Ф. Лебединцев, В. Антонович, С. Терновський, О. Левицький, С. Голубєв та А. Криловський.

2-га част. (3 т., 1861, 1888, 1910), підгот. до друку М. Іванишевим, М. Стороженком та І. Каманіним, стосується док­тів з історії шляхет. сеймиків укр. воєв. Речі Посполитої ост. третини XVI — першої пол. XVIII ст., у яких міститься інформація про соціальні, екон., політ., військ. питання, обговорювані представниками шляхти на їхніх зібраннях. Док-ти з історії укр. козацтва XVI—XVIII ст. становили 3-тю част. „Архива ЮЗР“ (6 т., 1863, 1868, 1876, 1902, 1908, 1914). Більша част. публікацій висвітлює козацькі повстання Івана Підкови, Криштофа Косинського, Северина Наливайка, Тараса Федоровича, Якова Острянина (т.1), національно-визвольну війну Богдана Хмельницького (т. 4), гайдамацький рух 1700—68 (т. 3), козацьке повстання 1789 (т. 5) та ін. 4 т. підгот. до друку В. Антонович, а решту — І. Каманін та Н. Молчановський.

Єдиний том 4-ї част. п. н. „Акты о происхождении шляхетских родов Юго-Западной России (1442—1760)“ підгот. В. Антонович 1867. Док-ти цього тому містять інформацію про склад, соціальні відносини, побут, традиції укр. шляхти Правобереж. України та Волині. У ньому подано багато генеалогічного мат-лу, відомостей про процес окатоличення окр. представників цього соціального стану.

У 5-й част. „Архива ЮЗР“ (2 т., 1869, 1890) містяться акти про міста. В мат-лах багатоінформації зі соціальної та екон. історії міщан, міського самоврядування. У 2­мут. (у 2-х кн.) І. Каманін опубл. переписи єврей. населення Правобереж. України і Волині 1765—91. 2 т. 6-ї част. (підгот. до друку К. Козловський та В. Антонович) становлять мат-ли про екон. та правові відносини селян Правобереж. України та Волині XV—XVIII ст. (1870, 1876). 7-ма част. (3 т., 1886, 1890, 1905) тематично стосується док-тів про заселення укр. земель XIV—XVII ст. Підгот. до друку В. Антонович, М. Владимирський-Буданов та В. Щербина.

Закінчувала „Архив ЮЗР“ 8­ма част., яка вирізнялася тем. різноманітністю вміщеного у її 6-ти т. (1893, 1907, 1909, 1911) джерельного мат-лу. Публікації стосувалися різних проблем історії України XV—XVIII ст.: адміністрації та місцевого управління (т.5), зокрема док-ти Барського староства, підгот. М. Грушевським (т.1—2), шлюбного права і сімейного побуту (т. 3), шляхет. землеволодіння (т. 4, 6). Окрім М. Грушевського, над томами цієї серії працювали О. Левицький, М. Владимирський-Буданов та М. Довнар-Запольський.

Левова частка томів „Архива ЮЗР“ вийшла за часів, коли посаду гол. ред. комісії почергово обіймали В. Антонович (1863—82, 12 т.) та М. Владимирський-Буданов (1882—1916, 23 т.). За той час тематика вид. розширилася так само, як і коло архів. збірок, звідки черпали док-ти упоряд. томів „Архива ЮЗР“. Так, використано мат­ли Литовської метрики (зберігалася в архіві мін-ва юстиції; ч. 7, т. 1—3; ч.8, т. 4—5), архіву Львів. Ставропігійського братства (ч. 1, т. 10—12), Швед. держ. архіву у Стокгольмі (ч. 3, т. 6). З поч. Першої світ. війни, а потім революції видання „Архива ЮЗР“ в Україні припинилося. У друкарнях Києва на 1921 залишалися підгот., але не надрук. 4 публікації цієї серії: том укр. літописів XVII ст., підгот. до друку С. Голубєвим, „Акты о копных судах и доминиальных судах в Юго-Западной Руси вXVI—XVIII веках“ (ч. 8, т. 7—8; упоряд. М. Ясинський), „Акты по экономической статистике населения Волыни в XVI—XVIII ст.“ (ч. 8, т. 9, кн. 1—2; упоряд. М. Довнар-Запольський), „Акты по истории провинциальных сеймиков в Юго-Западной Руси XVIII ст.“ (ч. 2, т. 4; упоряд. І. Каманін). Однак, за нез’ясованих обставин, вони так і не були надрук. і подальша їхня доля не відома.

Чл. НТШ не залишилися осторонь обговорення вид.: брали участь в упорядкуванні і написанні передм. (В.Антонович, М.Грушевський, В. Щербина, О.Левицький), в обговоренні їх змісту на стор. різних період. і неперіод. вид. 1891 у львів. часоп. „Правда“ М. Грушевський під псевд. Хлопець опубл. рец. на 2-й т. „Архива ЮЗР“. У „Записках НТШ“ протягом 1894—1913рр. опубл. 7 рец. на томи цього серійного вид. Їх авторами були М. Грушевський, М. Кордуба, Ю. Сицінський, Ф. Срібний, О. Щуровський. Єпублікації без підпису. Загалом усі рецензенти позитивно оцінювали археограф. діяльність комісії, однак щодо упорядкування деяких томів висловлювали крит. думки. О. Щуровський та Ю. Сицінський похвально сприйняли упоряд. док-ти у 9-му т. 1-ї част. та 1-му т. 8-ї част. (ост. підгот. М. Грушевський 1893). Різкою критикою відзначається рец. Ф. Срібного на дослідження А. Криловського про Львів. Успенське братство, а також на опубл. ним 3т. док-тів цієї ж тематики. Рецензент резюмує, що автор не опанував і не використав мат-л і л-ру з теми дослідження і публікація „не має жадної вартости і не заслуговує навіть на те, щоб її пускати друком усвіт“. Натомість позитивно оцінив підбірку док-тів у 3-х т. „Архива ЮЗР“. М. Грушевський, рецензуючи 3-й т. 7-ї част., присвячений колонізації укр. земель XVI—XVII ст. і підгот. М. Владимирським-Будановим та В. Щербиною, висловив крит. зауваження щодо передм. першого з них. Критика стосувалася переоцінки праць А. Яблоновського, а також поглядів щодо публікації док-тів на цю тему. М. Кордуба рецензував 6-й т. 3-ї част., до якого увійшли мат-ли про українсько-швед. відносини у 1649—60, зібрані Н. Молчановським у Стокгольм. архіві 1898. Закінчується крит. огляд томів „Архива ЮЗР“ рецензійною статтею М. Грушевського на 3­й т. (2-ї част.) та 4—6-й т. (8-ї част.). Док-ти, подані вцих томах, стосувалися історії сеймиків, адміністрації, землеволодіння в укр. воєв. Речі Посполитої (ч. 2, т.3; ч. 8, т.4—6), а також шлюбного права і родинного життя на Волині другої пол. XVI ст. (ч. 8, т. 3). М. Грушевський позитивно охарактеризував підбірку док­тів, підгот. О. Левицьким (ч. 8, т. 3).

Осн. вид.: Архив ЮЗР. К., 1859, част. 1, т. 1: Акты, относящиеся к истории православной церкви Юго-Западной России (1481—1596) / Под ред. Н. Д. Иванишева; К., 1864, част. 1, т. 2—3: Материалы для истории Православия в Западной Украине вXVIII столетии / Под ред. Ф. Г. Лебединцева; К., 1871, част. 1, т. 4: Акты об унии и состоянии православной церкви на Юго-Западной России во 2-й половине XVII и в XVIII ст. (1648—1798) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1872, част. 1, т. 5: Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620—1694 гг.) / Под ред. С. А. Терновского; К., 1883, част. 1, т. 6: Акты о церковно-религиозных отношениях вЮго-Западной Руси (1372—1648гг.) / Под ред. О. И. Левицкого; К., 1887, част.1, т. 7: Памятники литературной полемики южноруссов с латино-униатами (XVI—XVII ст.) / Под ред. С. Т. Голубева; К., 1914, част. 1, т. 8: Памятники литературной полемики православных южнорусов спротестантами и латиноуниатами в Юго-Западной Руси за XVI и XVII ст. / Под ред. С. Т. Голубева; К., 1893, част. 1, т. 9: Лифос, полемическое сочинение, вышедшее из Киевопечерской типографии в 1844 году с возражениями и замечаниями Кассиана Саковича / Под ред. С. Т. Голубева; К., 1904, част. 1, т. 10: Акты, относящиеся к истории православной церкви в Галиции (1423—1714 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского; К., 1904, част. 1, т. 11: Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1599—1702 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского; К., 1904, част. 1, т. 12: Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1586—1881 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского; К., 1861, част. 2, т. 1: Постановления дворянских провинциальных сеймов в Юго-Западной России (1569—1654 гг.) / Под ред. М. Д. Иванишева; К., 1888, част.2, т. 2: Акты для истории провинциальных сеймов Юго-Западного края во второй половине XVII в. (1654—1697 гг.)/ Под ред. Н. В. Стороженка; К., 1910, част.2, т. 3: Постановление провинциальных сеймиков Юго-Западной Руси в 1698—1726 гг. / Под ред. И. М. Каманина; К., 1863, част. 3, т. 1: Акты о казаках (1500—1648 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1868, част. 3, т. 2: Акты о казаках (1679—1716 гг.)/ Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1876, част. 3, т. 3: Акты о гайдамаках (1700—1768 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1914, част. 3, т. 4: Акты, относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого / Под ред. И. М. Каманина; К., 1902, част. 3, т. 5: Акты, о мнимом крестьянском восстании в Юго-Западном крае в 1789 г. / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1908, част. 3, т. 6: Акты Шведского государственного архива, относящиеся к истории Малороссии (1649—1660 гг.) / Под ред. Н. В. Молчановского; К., 1867, част. 4, т. 1: Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России (1442—1760гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1869, част. 5, т. 1: Акты, относящиеся к истории городов и местечек в Юго-Западной России (1432—1798 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1890, част. 5, т. 2, кн.1: Переписи еврейского населения в Юго-Западном крае в 1765—1791 гг. / Под ред. И. М. Каманина; К., 1890, част. 5, т. 2, кн. 2: Переписи еврейского населения в Юго-Западном крае в 1765—1791 гг./ Под ред. И. М. Каманина; К., 1876, част. 6, т. 1: Акты об экономическом и юридическом отношениях крестьян в Юго-Западной России в XVI—XVIIIст. (1498—1795 гг.) / Под ред. К. Е. Козловского; К., 1876, част. 6, т. 1 (Приложение): Акты об экономическом и юридическом отношениях крестьян в Юго-Западной России в XVI—XVIIIст. (1498—1795 гг.) / Под ред. К. Е. Козловского и И. П. Новицкого; К., 1870, част. 6, т. 2: Акты окрестьянах в XVIII ст. (1700—1799 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1886, част. 7, т. 1: Акты озаселении Юго-Западной России (1386—1700гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича. Введение М. Ф. Владимирского-Буданова; К., 1890, ч. 7, т.2: Акты о заселении Юго-Западной России (1471—1668 гг.) / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова; К., 1905, част. 7, т. 3: Акты о заселении Южной России XVI—XVIII вв. / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова. Люстрации украинских староств XVIII ст. / Под ред. В. И. Щербины; К., 1893, част. 8, т. 1: Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XV—XVIII ст. / Под ред. М. С. Грушевского; К., 1893, част. 8, т. 2: Материалы для истории местногоуправления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XVII—XVIII ст./ Под ред. М. С. Грушевского; К., 1909, част.8, т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте Юго-Западной Руси XVI—XVII вв. / Под ред. О. И. Левицкого; К., 1907, част. 8, т. 4: Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV—XVIIIвв. / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова; К., 1907, ч. 8, т. 5: Акты об украинской администрации XVI—XVIIIвв. / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова; К., 1911, част. 8, т. 6: Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV—XVIIIвв.

Літ.: Хлопець (Грушевський М.). Нові видання Київської археографічної комісії // Правда (Львів), 1891, т. ІІІ, вип. VIII, с. 309—12; т. IV, вип. ХІІ, с.368—74; його ж. [Рец. на:] Архив Югозападной Россіи. K., 1905, часть VII, т. III: Акты о заселеніи Южной Россіи XVI—XVIII вв., LXXXI + 317 + 140 + 596 + 66 + III c. // Записки НТШ. Львів, 1907, т.LXXVIII, кн. IV, c. 212—15; його ж. Останні томи „Архива Юго-Западной Россіи“ [Рец. на:] Архив Юго-Западной Россіи, издаваемый Комиссіею для разбора древних актов // Тамсамо, 1913, т. CXV, с. 177—82; йогож. Тимчасова комісія для розбору давніх актів. За традицією Київська археографічна комісія // Грушевський М. Твори: У 50 т. Львів, 2003, т.5, с.351—59; Щуровський О. [Рец. на:] Архив Юго-Западной Россіи, издаваемый Коммиссіей для разбора древних актов, состоящей при Кіевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернатор±. К., 1893, часть I, т. IX, 147 + 445 c. // Записки НТШ. Львів, 1894, т. IV, с. 176—78; С[ицінський] Ю. [Рец. на:] Архив Юго-Западной Россіи, издаваемый Коммиссіей для разбора древних актов. К., 1893, часть 8, т. І: Матеріалы для исторіи м±стнаго управленія в связи с исторіей сословной организаціи. Акты Барскаго староства ХV—ХVІІ в. ІІ + 126 + 372 с.+ 1 табл.; Архив Юго-Западной Россіи, издаваемый Коммиссіей для разбора древних актов. К., 1894, часть 8, т. ІІ: Акты Барскаго староства ХVІІ—ХVІІІ в. 274 + 495 с.+ 1 карта // Там само, 1895, т. VI, кн. ІІ, с. 20—23; СрібнийФ. [Рец. на:] Архив Юго-Западной Россіи. К., 1904, часть 1, т. X, 28 + 967 c.; т. XI, 158 + 772 c.; т. XII, 123 + 748 c. // Там само, 1907, т.LХХV, кн.І, c.171—95; Кордуба М. [Рец. на:] Акты шведскаго государственаго архива, относящіеся к исторіи Малороссіи, 1649—1660 // Архив ЮЗР. К., 1908, часть III, т. VI, 58 + 419 c. // Там само, 1908, т.LXXXIII, кн. ІІІ, с.217—19; [б. а. Рец. на:] Архив юго-западной Россіи, издаваемый коммиссіей для разбора древних актов, состоящей при Кіевском, Подольском и Волынском генерал-губернатор±. К., 1911, часть VIII, т. VI: Акты о землевлад±ніи в Юго-западной Россіи XV—XVIII вв., 435 + 48 + XXIVc. // Там само, 1912, т.CVII, кн. І, с.176; Ульяновський В. Незнаний том „Архива Юго-Западной России“ // Там само. Праці Історико-філос. секції. Львів, 1991, т.ССХХІІ, с. 360—69; Едиційна археографія в Україні у ХІХ—ХХ ст.: Плани, проекти, програми видань. Вип. 1 / Упоряд. О. Журба, М. Капраль, С. Кіржаєв, Г. Папакін, С. Рильков. К., 1993, с. 41—42; Журба О. І. Київська археографічна комісія 1843—1921. Нарис історії ідіяльності. К., 1993, с.75—104, 116—17.

Андрій Фелонюк

Стаття створена: 2015