АТЛАС ЛІНҐВІСТИЧНИЙ - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АТЛАС ЛІНҐВІСТИЧНИЙ

АТЛАС ЛІНҐВІСТИЧНИЙ — систематизована добірка карт, які демонструють поширення діал. явищ на конкр. території. Відповідно до представленого мов. обширу, атласи можуть бути багатомов., нац. та реґіон.; відрізнятися змістом та цілями. Багатомов. атласи. Atlas Linguarum Europae (ALE) дає змогу вивчити проблему взаємовпливу та взаємодії європ. мов різних структур (містить дані із 2631 нас. п. 51 країни, представляє індоєвроп., фіно-угор., кавказ., тюрк., монг., семіт. мов. сім’ї; працю над атласом розпочато 1975). Mediterranean Linguistic Atlas (проект) фіксує термінологію судноплавства, рибного промислу, морської флори і фауни в говірках роман. та слов’ян. мов із метою виявити мов. спорідненість, зумовлену тисячолітніми зв’язками між народами, котрі проживають у басейнах Чорного та Середземного морів. Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА) наводить відомості всіх слов’ян. діалектів на території, яку займають сучас. слов’яни, та демонструє поширення мов. явищ праслов’ян. походження (атлас виходить у двох серіях: фонетико-грамат. та лексико-словотвірній— від 1988; до нього включено 850нас. п.). Общекарпатский диалектологический атлас (ОКДА) — закінчене 7­томне вид., 1989—2003 (фіксує генетично гетерогенні діалекти карпат. ареалу, виявляє спільне та відмінне в говорах цього реґіону).

Нац. атласи картографують діал. явища однієї мови (Атлас української мови, Atlas gwar polskich, Диалектологический атлас русского языка та ін.); реґіон. атласи охоплюють частину території нац. атласу (діалект чи кілька), бувають заг. та проблемні. У заг. подано елементи різних мов. рівнів конкр. території (Atlas gwar bojkowskich (1980—91, t. 1—7) чи одного структурного рівня (напр., фонетичні та грамат. явища в „Атласі українських говірок північної Буковини“ К. Германа (1995—98, т.1—2); лексичні— в „A Lexical Atlas of the Hutsul Dialeсts of the Ukrainian Language“ Я. Ріґера (1996); „Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР“ Й. Дзендзелівського (1958—93, ч. 1—3). Серед проблемних: „Лінгвістичний атлас Нижньої Прип’яті“ Т. Назарової, в якому картографовано явища, що відображають наслідки українсько-білорус. міжмов. взаємодії; до цієї групи належить також низка атласів, об’єктом картографування яких стали лексичні та семантичні особливості говірок: „Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР“ П. Лизанця (1976); „Атлас мисливської лексики Західного Полісся та Атлас західнополіських фаунономенів“ Г. Аркушина (2008); „Атлас побутової лексики правобережночеркаських говірок“ Г. Мартинової (2000); „Атлас ботанічної лексики української мови“ І.Сабадоша (1999); „Атлас західнополіських назв лікарських рослин“ Р.Омельковець (2003); „Атлас назв корисних рослин вукраїнських східнослобожанських говірках“ А. Скорофатової (2009).

Об’єктом картографування може бути конкр. мов. факт (фонема, словоформа, словотвірна модель, лексема, семантика, синтаксична структура) або мов. явище як цілість, система. Зображення наноситься на бланківку карти здопомогою написів (роман., частково герм. лінґвогеограф. традиції), умовних знаків (польс., сх.слов’ян. лінґвогеограф. традиції) або поєднанням написів та знаків (лужиц., чес. лінґвогеограф. традиції). Картограф. знаки можуть бути чорно-білими або багатоколірними, ост. слугує дод. засобом у протиставленні мов. фактів. Прикладом багатоколірного атласу є Атлас української мови . Бланківку карти створюють на підставі чітко окресленої мережі нас. п., яка рівномірно відображає мов. територію; із метою детального вияву діал. меж в конкр обширі мережа атласу може бути згущеною. Діалектол. атласи містять картограф. інекартограф. мат-ли, які зібрано за спец. програмою, діалектол. питальником, що може охоп лювати всі рівні мови чи якийсь із рівнів.

Поч. роботи над кожним із атласів було створення питальника та запис мат-лу у визначених нас. п. Однак не кожен проект, усилу обставин, завершився створенням атласу. Зокрема, така доля спіткала „Мовний атлас Галичини“ І. Зілинського (від 1931 для цього проекту укладено кілька квестіонарів, ост.— 1937); опубл. лише мат-ли, зібрані для цього атласу в „Studia nad dialektologią ukraińską i polską (z materiałów b[ywszej] katedry języków ruskich U[niwersytetu Jagellońskiego])“. Поч. створення атласів закладено в діалектол. працях ХІХст. К. Михальчук у дослідженні „Наречия, поднаречия и говоры Южной России всвязи с наречиями Галичины“ (1872) опубл. першу класифікаційну карту укр. мови, в якій оприлюднені мат-ли з 59нас. п., обстежених за спец. програмою (уклав І. Новицький), та узагальнено попередні класифікації. Г. Венкер 1876 розпочав роботу над Атласом Рейнської провінції, а через 50 років— 1926 — розпочалося вид. Німецького лінґвістичного атласу. 1902—10, 1912, 1920 опубл. Лінґвістичний атлас Франції Ж.Жильєрона та Е.Едмона, який започаткував традицію створення нац. атласів. Перші прояви цієї традиції зауважені в НТШ уже в ХІХ ст.: праці д.чл. Т-ва І.Верхратського, К. Михальчука, П. Житецького та ін. Див. Атлас української мови; Мовознавчі дослідження в Науковому товаристві ім. Шевченка.

Літ.:Дзендзелівський Й. О. Про регіональні діалектологічні атласи української мови // Праці Хреспубліканської діалектологічної наради. К., 1961; його ж. Українсько-західнослов’янські лексичні паралелі. К., 1969; Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования [щорічник Міжнародної комісії ОЛА, виходить від 1965]; Латта В. П. Принципи картографування іпобудова Атласу українських говірок Східної Словаччини // Українська лінгвістична географія. К., 1966; Бернштейн С. Б., Иллич-СвитычВ. М., Клепикова Г. П., Попова Т. В., УсачеваВ.В. Карпатский диалектологический атлас. М., 1967; БернштейнС. Б. Общекарпатский диалектологический атлас. Некоторые предварительные итоги // Прилози. Скопjе, 1988, т. 13, кн.1; Назарова Т. В. Ареальна проекція лінгвістичних одиниць і теорія картографування ЗЛА // Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу. М., 1970; Никончук М. В. Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся). К., 1979; його ж. Лексичний атлас Правобережного Полісся. К.; Житомир, 1994; Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА), Серия лексико-словообразовательная: Вып. 1. Животный мир / Гл. ред. Р. И. Аванесов. М., 1988; Вып.2. Животноводство / Под ред. Я. Басары и др. Warszawa, 2000; Вып. 3. Растительный мир. Минск, 2000; Вып. 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи / Отв. ред. Т. И. Вендина. М., 2007; Вып. 8. Профессии и общественная жизнь. Warszawa, 2008; Вып. 9. Человек. Kraków, 2009; Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА), Серия фонетико-грамматическая: Вып. 1. Рефлексы *ě / Под общ. ред. В. В. Иванова. Белград, 1988; Вып.2-а. Рефлексы *ę / Гл. ред. В. В. Иванов. М., 1990; Вып. 2-б. Рефлексы *o˛. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990; Вып. 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl / Под ред. Я. Басары и др. Warszawa, 1994; Вып.4­а. Рефлексы *ъ, *ь / Отв. ред. Д. Брозович. Загреб, 2006; Вып. 4-б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные. Скопjе, 2003; Вып. 5. Рефлексы *о / Отв. ред. Т. И. Вендина, Л. Э. Калнынь. М., 2008; Общекарпатский диалектологический атлас. Кишинев, 1989, т. 1; М., 1994, т. 2; Warszawa, 1991, t.3; Львів, 1993, т. 4; Bratislava, 1997, t. 5; Budapest, 2001, t. 6; Београд; Нови Сад, 2003, т. 7; Вендина Т. И. Мотивационный признак в лингвогеографическом пространстве Общеславянского лингвистического атласа // Jужнословенски филолог. Београд, 2000, т. 56, књ.1—2; FalinÆska B. Leksyka dotycząca hodowli na mapach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego. Cz. 1—2. Białystok, 2001; Siatkowski J. Karpacki atlas dialektologiczny // Złota księga. Śceżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa. Opole, 2001; його ж. Studia nad wpływami оbcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym. Warszawa, 2004; Гриценко П. Ю. Загальнослов’янський лінгвістичний атлас як джерело вивчення культури слов’ян// Комплексне дослідження духовної культури слов’ян. К., 2004; його ж. Carpato-balcanica в свете „Общекарпатского диалектологического атласа“ // Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык икультура (памяти Г. П. Клепиковой). М., 2008; Куриленко В. М. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах. Глухів, 2004; Петровић Д. Завршено jу публиковање Општекарпатского диjалектолошког атласа // Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику. Нови Сад, 2005, т. 48, књ. 1—2.

Наталія Хобзей

Стаття створена: 2015