АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 Опубліковано: 2015

АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ — систематизована добірка карт, які засвідчують поширення діал. особливостей говорів укр. мови на всій території її функціонування. Першопоч. задуму такого атласу сягають другої пол. ХІХ ст. Збір мат-лів поширюється на 80-ті рр. (зі значними перервами) ХХ ст. На сьогодні надрук. 3-томний Загальномовний національний атлас (1984, т. 1: Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі; 1988, т. 2: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі; 2001, т. 3, ч. 1: Донеччина, Слобожанщина і суміжні землі; ч. 2: Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі). 2006 А. у. м. отримав Держ. премію України в галузі науки і техніки (серед удостоєних премії ред. та автори карт, у числі яких і д. чл. НТШ: І. Варченко, Л. Коць-Григорчук, Ф. Жилко, Я. Закревська, А. Залеський, Н. Марчук, І. Матвіяс, Т. Назарова, Л. Онишкевич, Н. Прилипко). До мережі атласу включено 2359 нас. п., які репрезентують увесь укр. мов. обшир у межах держ. кордонів України та поза її межами — у Білорусі, Молдові, Польщі, Румунії, Росії, Словаччині та на Балканах.

Атлас створено на підставі експедиційних записів, здійснених переважно від 1949 до серед. 1950-х рр. Учасниками проекту стали філол. осередки України, серед яких академ. установи: Ін-т мовознавства АН УРСР у Києві (редакторський центр атласу), Ін-т сусп. наук АН УРСР у Львові (тепер Ін­т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України),— також редакторський центр 2­го т., каф. укр. мови вищих навч. закладів.

Пробний мат-л зібрано 1949 за „Програмою для збирання матеріалів до діалектологічного атласу української мови“ (1948), результати узагальнено й оприлюднено у Програмі (1949). Карти систематизовано за мов. рівнями: фонетичні, морфологічні, лексичні, семантичні, синтаксичні, акцентологічні; наприкін. кожного тому подано зведені карти ізоглос (ліній, які показують межу поширення мов. явищ). Об’єднання різнотипних карт дало підґрунтя для теор. узагальнень, зокрема щодо діал. членування укр. мови. Атлас зафіксував систему укр. діал. мовлення серед. ХХ ст. та став важливим джерелом для пізнання історії розвитку укр. мови і території етносу.

Над проблемами А. у. м. працювали в Україні ще до реорганізації Товариства ім. Шевченка в Наукове т-во ім. Шевченка (К. Михальчук (1872), І. Верхратський (1864—79, також пізніші публікації у „Записках НТШ“), частково П. Житецький (1876) та ін.). На той час це був новий напрям у мовознавстві. На переломі століть, зокрема після Першої світ. війни, в рамках НТШ відбувалося нагромадження діал. мат-лу, складання картотек (зберігаються в особистих архівах мовознавців), підгот. і публікація програм для збирання мат-лів (квестіонарів). Окр. заанґажованість у праці над А. у. м. належить таким д. чл. НТШ, як І. Зілинський (Спроба упорядкування українських говорів, 1914; Карта українських говорів з поясненнями, 1933), І. Панькевич (Українські говори Підкарпатської Русі.., 1938). Обидва дослідники робили перші кроки в картографуванні мов. явищ. Після Другої світ. війни метод лінґвістичного карто графування у дослідженні говорів широко застосовував д. чл. НТШ Й. Дзендзелівський. Він підгот. ряд атласів. НТШ ви-дало один із його реґіональних атласів (Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України. Лексика, 1993, ч. 3). Д. чл. НТШ Я. Закревська та Л. Коць-Григорчук — автори і співавт. багатьох карт в Атласі української мови (1988, т. ІІ). Л. Коць-Григорчук належить окр. монограф. дослідження, присвячене лінґвогеографії. Див. Атлас лінґвістичний; Мовознавчі дослідження в Науковому товаристві ім. Шевченка.

Літ.: Зілинський І. Спроба упорядкування українських говорів // Записки НТШ. Львів, 1914, т. СХVII—CXVIII, с. 333—75; його ж. Карта українських говорів з поясненнями // Праці УНІ. Варшава, 1933, т. 14; Княжинський А. Межі Бойківщини // Літопис Бойківщини. Самбір, 1931, ч. 1, с. 24—37; Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. Прага, 1938, ч. 1; Жилко Ф. Т. Діалектологічний атлас української мови (Проспект). К., 1952; Шило Г. Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. Львів, 1957; його ж. Деякі питання лінгвогеографічного аспекту в українській діалектології // Праці Х респ. діалектологічної наради. К., 1961; його ж. Основні принципи побудови Атласу української мови // Праці ХІ респ. діалектологічної наради. К., 1965; його ж. Інтерпретація лінгвістичного картографування і карти ареалів (На матеріалах Атласу української мови) // Українська лінгвістична географія. К., 1966; його ж. Принципи лінгвістичного картографування // Методологічні питання мовознавства. К., 1966; його ж. Концепція Атласу української мови // Slavia, 1980, ro?. 49, ?. 1—2; Брахнов В. М. Про хід збирання і методику записування матеріалів до Діалектологічного атласу української мови // Праці Х респ. діалектологічної наради. К., 1961; Матвіяс І. Г. Інструкція для складання коментарів до Атласу української мови // Діалектологічний бюлетень. К., 1962, вип. 9; його ж. Засади картографування матеріалів до Атласу української мови // Праці ХІ респ. діалектологічної наради. К., 1965; його ж. Відбиття лексики в Атласі української мови // Українська лінгвістична географія. К., 1966; Латта В. Словацько-українська мовна межа // Діалектологічний бюлетень. К., 1962, вип. 9, с. 15—30; Назарова Т. В. Спроби картографування фонемних структур в Атласі української мови // Територіальні діалекти і власні назви. К., 1965; її ж. Відбиття структурно-генетичних зв’язків у Атласі української мови // Українська лінгвістична географія. К., 1966; Закревська Я. В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. К., 1976; її ж. Лінгвогеографічні дослідження у науковому доробку мовознавців Інституту суспільних наук // Українська лексика в історичному та ареальному аспектах. К., 1991; Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики. К., 1990; Лесів М. Два томи „Атласу української мови“ // Наше слово, 03. 04. 1990, № 2; Краснодемська А. Шахівниця слов’янського світу [інтерв’ю з П. Гриценком із приводу публікації ІІІ тому АУМ] // Президент. вісник, 05. 10. 2001, № 40; Коць-Григорчук Л. М. Лінгвістично-географічне дослідження українського діалектного простору. Н.-Й.; Львів, 2002; Авдеева М., Давыдова Е. Украинские говоры Воронежской области в АУМ и вне его // Лінгвістичний атлас — від створення до інтерпретації. Львів, 2006, с. 97—104.

Наталія Хобзей

Покликання на статтю (IEEE)
Наталія Хобзей . "АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=155 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я