АГРОНОМІЧНО-НАУКОВА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АГРОНОМІЧНО-НАУКОВА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА

АГРОНОМІЧНО-НАУКОВА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА — науково-дослід. підрозділ НТШ, який працював у галузі природн. наук. Створ. у Львові при Математично-природописно-лікарській секції НТШ. До завдань А.-н. к. входили наук. дослідження зі землеробства і ґрунтознавства, поширення сільськогосп. кооперацій на зх.укр. землях і координація діяльности укр. агрономів. А.-н. к. на пропозицію д.чл. НТШ І.Фещенка-Чопівського виокремилася 19.06. 1938 з Науково-технічної комісії НТШ. Створення нової комісії обґрунтовувалося потребою досліджень із важливих для України галузей наук, пов’язаних з обробітком землі, та їх практич. втіленням ужиття. А.-н. к. мала сприяти багатоплановим міждисциплінарним дослідженням у цих галузях наук. Пропозицію виділення А.­н.к. із Науково-тех. комісії підтримав голова МПЛС В.Левицький, наголошуючи, що „нова комісія стане добрим осередком науково-агрономічного дослідництва та праці для України“. Чл. низки ін. математично-природн. комісій ісекцій одноголосно ухвалили рішення про створення А.-н. к. і доручили Є.Храпливому організувати працю при МПЛС НТШ.

Перші укр. агрономи Є. Храпливий та Ю. Павликовський були обрані д. чл. НТШ 23. 10. 1935 на засіданні Історично-філософічної секції НТШ у Львові. Головою А.­н. к. обрано Є.Храпливого, секретарем — М.Каплистого, а її чл. стали В. Вакуловський, Г. Залізняк, А.Романенко і М. Холевчук. У створенні комісії також брали участь М.Боровський, Р. Голод, М.-А. Доберчак, О. Дучимінська, П. Зелений, Ю.Павликовський, М. Творидло та М.Хронов’ят.

Чл. А.-н. к. підгот. і ред. низку цінних автор. монографій та колект. досліджень: Студії з поля суспільних наук і статистики. Т. V / Ред. Є.Храпливий (1938); Храпливий Є. Шляхи нашої суспільної агрономії (1931); його ж. Сільське господарство Галицько-Волинських земель (1936); йогож. Потреба розбудови нашого хліборобського шкільництва (1938); його ж. Ширення сільськогосподарських знань серед українців на західноукраїнських землях (1948); Каплистий М. Хліборобський вишкіл молоді (1963); Вакуловський В. Співпраця товариства „Сільський господар“ з українською кооперацією в розбудові економічного відродження села на західноукраїнських землях (1965); Романенко А. Як повстав і працює хліборобський вишкіл молоді (1938); йогож. Сільськогосподарські мандрівні курси на Холмщині 1940—1941 рр. (1966); ХолевчукМ. Контроля молочности в селянських господарствах (праця Секції годівлі і плекання рогатої худоби „Сільський господар“) (1934).

А.-н. к. розпущено у Львові наприкін. 1939. 09. 05. 1947 у Мюнхені відбувся ІЗ’їзд укр. аграріїв в еміґрації (20-й від заснування Т-ва укр. агрономів), на якому вирішено відновити діяльність комісії і продовжити агроном. дослідн. працю у рамках Українського технічно-господарського інституту, аз 04. 01. 1948 — при НТШ в Європі. Осн. завданням А.-н. к. була дослідн. та науково-орг. робота, пов’язана „піддержанням зв’язків із усіма агрономами, розкиданими у вільному світі“ (Є.Храпливий). А.-н. к. припинила діяльність 1949. Осн. причиною був виїзд багатьох чл. комісії за океан, а також передчасна смерть Є.Храпливого, згодом — і Ю.Павликовського.

Арх. дж.: ЛННБ України, від. рукоп., ф.1 (НТШ), оп. 2, спр. 42-б (протоколи засідань Науково-тех. комісії НТШ), арк. 8, 20 зв.; Музей Є.Храпливого при Львівському національному аграрному університеті. Рукоп.: Каплистий М. Як-то сталося, що я став членом НТШ у Львові, [с. 2]; Храпливий Є. Прикладні науки в межах праці НТШ, [с. 4]; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп.1, спр. 47, арк. 36 зв.

Літ.: [Б. а.] Агрономічні справи на науково-технічній комісії Наукового Товариства ім. Шевченка // Український аґрономічний вістник. Львів, 1938, кн. 6, с. 107; С-ий В. Хроніка (наукове життя) // Сьогочасне йминуле. Львів, 1939, кн.ІІ, с.97; Хроніка НТШ. Львів, 1939, ч. 74, с. 58; Храпливий Є. Ширення сільськогосподарських знань серед українців на західноукраїнських землях // Наукові записки УТГІ. Регенсбург, 1948, вип. І (IV), с. 113—22; його ж. Західноукраїнські агрономи між двома еміграціями / Крайове товариство „Сільський господар“ у Львові, 1899—1944 / За ред. П.Дубрівного. Н.-Й., 1970, с. 83—84, 584—93; Дорошенко В. Огнище української науки. Наукове товариство імени Т.Шевченка: З нагоди 75-річчя його заснування. Н.­Й.; Філядельфія, 1951, с. 39; Витанович І. Історія українського кооперативного руху (з праць Історично-філос. секції НТШ). Н.-Й., 1964, с. 428; Качор А. Євген Храпливий. Вінніпег, 1980, с.18; Кубійович В. Нарис історії Наукового товариства ім.Шевченка (1873—1949). Львів, 1991, с.40; Токарський Ю. Дубляни: історія аграрних студій 1856—1946 / За ред. О.Семковича. Львів, 1996, с.35; Злупко С. На чатах рідної землі. Львів, 1999, с. 60; Рева-РодіоноваЛ. Українське товариство „Сільський господар“ (1899—1944). Історія. Досвід. Тернопіль, 2000, с. 168, 259, 353.

Юрій Ковалів

Стаття створена: 2015