БОМБА Андрій - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОМБА Андрій

 Опубліковано: 2015

БОМБА Андрій (* 05. 03. 1949, с. Голошинці Підволочиського р-ну Терноп. обл.) — математик. Д. чл. НТШ (з 2011).

1966 закінчив Новосільську серед. школу. 1967—72 навч. у ЛДУ на механікоматем. ф­ті. Працював учителем у Кошляківській 8­річній школі на Тернопільщині та в Користівській серед. школі на Рівненщині. Навч. в аспірантурі при Ін-ті математики АН УРСР (Київ, 1978—81), в докторантурі при Ін­ті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (2000—03). Перебував на стажуванні на ф-ті кібернетики Київського державного інституту ім. Т. Шевченка та у від-ні матем. проблем механіки Ін-ту проблем механіки АН СРСР (м. Москва).

У Рівн. держ. пед. ін­ті працював асистентом, а також ст. викладачем, доц., згодом зав. каф. інформатики та прикладної математики, проф. уже в Рівн. держ. гуманіт. ун-ті. Розробляючи різні наук. проекти, обіймав також посади інженера, мол. та ст. наук. співробіт.

1983 захистив канд. дис. на тему „Асимптотичний метод розв’язання сингулярно-збурених задач масопереносу розчинних речовин при фільтрації в пористих середовищах“, 2005 — докт. дис. на тему „Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу „фільтрація-конвекція-дифузія“ з післядією“ за спеціальністю „Математичне моделювання та обчислю- вальні методи“. 2006 одержав учений ступінь проф. Нагороджений знаком „Відмінник освіти України“, почес. грамотами освіти і науки України Рівн. облдержадміністрації. Йому надано звання академіка УНГА.

Осн. наук. зацікав. Б. А.— матем. моделювання сингулярних збурень еко-енергосистем; проблема обернення крайових задач на конформні та квазіконформні відображення з керуванням у граничних умовах, проблема побудови асимптотик розв’язків задач в областях із вільними межами та нелінійних сингулярно збурених модельних задач із урахуванням взаємовпливу вихідних даних і шуканих розв’язків. Розв’язав науково-тех. проблему розробки ефективного методологічного та матем. апарату моделювання, дослідження нелінійно-збурених систем типу „фільтрація—конвенція—масообмін-дифузія“ у середовищах, схильних до деформацій, за умов взаємовпливу визначальних факторів процесу і характеристик середовища, врахування впливу зміни вільної границі „провідного“ середовища на течію, дод. джерел та явищ на осн. процес. Б. А. розробив і читав курси матем. аналізу, теорії функцій, алгебри і теорії чисел, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь, методів теорії функції комплексної змінної, матем. моделювання і системного аналізу, матем. моделювання еко-енергосистем, рівнянь матем. фізики, методів теорії збурень, теорії керування, сучас. проблем прикладної математики, моделювання складних систем, методів оптимізації та керування процесами і системами.

Б. А.— акт. громад. діяч. Зокрема, засн. та відп. ред. „Волинського математичного вісника“, голова Рівн. осередку Укр. матем. т-ва, голова осередку Руху у Рівн. держ. пед. ін-ті, чл. правління Рівн. обл. „Просвіти“, ініціатор засн. Рівн. осередку Укр. термінол. т­-ва тощо.

Б. А.— з 1997 голова осередку НТШ у Рівному. 26. 11. 2011 (від Комісії математики та Президії Т-ва) його обрано д. чл. НТШ.

Пр.: Червона калина: козацькі, стрілецькі й авторські патріотичні пісні / Упоряд. А. Бомба. Рівне; Володимирець, 1992, 58 с. (у співавт.); Методи фіктивних ділянок та квазіконформних відображень розв’язання нелінійних крайових задач в областях з вільними межами // Волинський математичний вісник. Серія: Прикладна математика, 2004, вип. 2, с. 3—12 (у співавт.); Асимптотичне наближення розв’язків сингулярно збурених крайових задач конвективної гетеродифузії // Математичні методи та фізико-механічні поля, 2005, № 3, с. 54—61 (у співавт.); Нелінійні обернені крайові задачі на квазіконформні відображення у тризв’язних областях з післядією // Доповіді НАН України, 2005, № 2, с. 59—64 (у співавт.); On one method for constructing a dynamical mesh of nonlinear quasiperfect processes in deformable anisotropic media // Journal of applied computer science, 2005, vol. 12, N 2, p. 7—21; Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Рівняння математичної фізики“. Рівне, 2006, 234 с. (у співавт.); Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки. К., 2007, 308 с. (у співавт.); Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу „конвекція-дифузія“ // Доповіді НАН України, 2007, № 8, с. 37—44 (у співавт.); Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу „конвекція-дифузія“ в анізотропних середовищах // Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, 2007, № 2, с. 105—13 (у співавт.); Нелінійні сингулярно збурені задачі типу „конвекція—дифузія“. Рівне, 2008, 252 с. (у співавт.); Обернені сингулярно збурені задачі типу „конвекція-дифузія“ для двозв’язних областей // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2008, вип. 8, с. 19—25 (у співавт.).

Літ.: Хто є хто на Рівненщині — 2010: довідник / Упоряд. Г. Атаманчук. Рівне, 2010, с. 53; Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940—2010 рр.) / За ред. Р. М. Постоловського. Рівне, 2012, с. 117—22; Нафтогазова галузь України: поступ і особистості / За ред. З. П. Осінчука. К., 2013, с. 83—84.

Ігор Присяжнюк, Олена Присяжнюк

Покликання на статтю (IEEE)
Ігор Присяжнюк, Олена Присяжнюк . "БОМБА Андрій", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=383 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я