AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE ZCZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDYŃSKIEGO WE LWOWIE - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE ZCZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDYŃSKIEGO WE LWOWIE

„AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE ZCZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDYŃSKIEGO WE LWOWIE“ — вид. найдавніших актів і док-тів, узятих із книг ґродських і земських судів, консисторських та ін. корпоративних і приват. архівів Рус. воєв. Осн. частина цих книг, записи яких лягли в основу публікації, була привезена 1786 із різних міст Рус. воєв. до Львова і складена у сховищах при Бернардинському монастирі. Започатковано вид. 1868 завдяки фундації історика й мецената гр. А. Стадницького, яка засн. 1855. Вийшло друком 25т. Перші 22 т. видав Крайовий виділ Галичини, решту — Наук. т-во у Львові. Ост., 25-й т. вийшов 1935. Рукоп. 26-го т. не опубл.— зберігається у від. рукоп. НБ ЛНУ, а 27­го — уб­ці Нац. ін-ту „Оссолінеум“ у Вроцлаві(Польща). Т. І—IX становлять дипломатарій — тексти грамот рим. пап, імператорів, королів, князів, молд. господарів ХІІІ—ХVст., серед поданого мат-лу — низка док-тів кн.Лева; т. Х — т.зв. обляти (дослівні записи) док­тів Львів. земського й ґродського судів, починаючи від ХІ ст.; т.ХІ і ХVI— найдавніші акти сяноцьких (1423—1552), ХІІ — галицьких (1435—1500), ХІІІ, ХVII, ХVIIІ і ХІХ — перемишльських і переворських (1436—1506), XIV і XV — львів. (1440—1509) судів. Окрім того, до ХІХ т. увійшли галицькі (1475—97), белзькі (1439—1503), буські (1499—1506), любачівські (1503) та львів. (1446—77) акти, виявлені після публікації відповідних томів, а також док-ти Львів. (1466—94), Перемишльського (1472—1570) і Сяноцького (1511—46) підкоморських судів. Ост. 6т. містять постанови Вишенського (т.ХХ—ХХІІ), у наст. томах — Вишенського, Львів., Перемишльського та Сяноцького (т. ХХІІІ) і Галицького (т.ХХIV—XXV) сеймиків 1572—1772. Кожен том має науково-довідк. апарат: передмову, перевідні табл., індекси, переліки слов’янізмів, якщо йдеться про тексти лат. мовою, та ін. Автором концепції і видавцем І—ХV т. був К.Ліске (1-й т. видав разом із О.Петруським, т.ХІ—ХV— спільно з О.-М.Бальцером),т.ХVI—ХХІІІ ред. А.Прохаска, т.ХХІV—XXV— також Г.Полячкувна і В. Гейнош. Кириличні грамоти для дипломатарія підгот. укр. історики Є.Петрушевич, І.Вагилевич, І.Шараневич. До наук. комісії, що відбирала док-ти для публікації, належали також А.Бельовський, А.Малецький, З.Савчинський, Л.Татомир. Підготовчі мат­ли: картотеки, рукоп., верстки — збереглися у ЦДІА України у Львові, ф.139 (А. Прохаска) іф. 145 (Земський архів у Львові).

Вид. досі не втратило своєї наук. вартости, містить велику кількість док-тів (частина зних нині вже не існує) з політ., соціально-екон., військ., культ. іреліг. історії України, а також Польщі, Литви, Білоруси, Молдови, Румунії, Угорщини, Німеччини, Австрії, Франції та ін. країн, містить док-ти різних років війни, повстання, виникнення і надання маґдебурзького права та історію міст і сіл, козацтва, Хмельниччини, опришківського і гайдамацького рухів. Док-ти, опубл. в АGZ, широко використовували укр. і польс. науковці Р.Афтаназі, О.-М.Бальцер, М. Грушевський, Я.Дашкевич, П.Домбковський, Я. Ісаєвич, Ф. Кірик, Я. Кісь, М. Ковальський, М.Кордуба, І. Крип’якевич, О.Купчинський, О. Мацюк, А. Прохаска, С.Томашівський, А.Чоловський, Б.Януш та ін. М.Грушевський уважав AGZ „головною підставою для студій над внутрішньою історією Галичини ХІV—XVст.“, використовував їх у фундам. „Історії України-Руси“ та ін. публікаціях. Деякі томи AGZ рецензували М. Грушевський, О.Назаріїв, Т.Ставничий, С. Томашівський. На док­тах AGZ базуються вид. П. Домбковського „Адміністративний поділ Руського й Белзького воєводств уХV ст.“, І.Крип’якевича „Спис галицьких парохій ХІІ—ХVІ ст.“, їх використано у багатотомному вид. „Історія міст і сіл Української РСР“. Ґрунтовний огляд фондів, що стали базою для вид., зробив О.Купчинський. Див. Акти земські та ґродські.

Арх. дж.: ЦДІА України у Львові, ф. 139, оп.1, спр. 7, 33; ф. 145, оп.1, спр. 67—70, 73—74, 78—79, 86, 98—101, 119, 137, 156—58, 160, 162, 167—219, 267.

Літ.: Томашівський С. [Рец. на:] Akta grodzkie i ziemskie z czasów rzeczy pospolitej polskiej z Archiwum t. zw. bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1894, t. XVI, XVIII + 581 s. // Записки НТШ. Львів, 1896, т. Х, кн. ІІ, с. 19—22; Грушевський М. [Рец. на:] Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie wskutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego wydanу staraniem galicyjskiego wydziału krajowego. Lwów, 1901, t.XVII, LVIII + 660 s. // Там само, 1902, т.XLVI, кн. ІI, с.18—21; його ж. [Рец. на:] Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1903, t. XVIII, XLIII + 701 s. // Там само, 1908, т.LXXVI, кн. ІІ, с. 194—95; С[тавничий] Т. [Рец. на:] Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, wydane staraniem galicyjskiego wydziału krajowego. Lwów, 1906, t.XIX, XXXIV + 855 s. // Там само, т.LXXXIII, кн. ІІI, с.211—13; Назаріїв О. Останній том „Актів ґродських і земських“. [Рец. на:] Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. Wskutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego, t. XX: Lauda sejmikowe. T. I: Lauda wiszeńskie 1572—1648 r. / Opracował A. Prochaska. Lwów, 1909, L + 639 + (1) s. // Там само, 1910, т.XCV, кн.ІІІ, с. 170—90; Кізлик В. Іншомовні видання з історії міст і сіл України / Покажчик літератури. Львів, 1995, с.46—47; Купчинський О. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова. К., 1998.

Іван Сварник

Стаття створена: 2015