АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ

 Опубліковано: 2015

„АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ“ (Акты Виленской археографической комиссии) — серійне багатотомне вид. док-тів із політ., культ. і соціально-екон. історії Литви, Білоруси й частково України ХІV—ХІХ ст. Видавала Археограф. комісія у Вільні (нині — Вільнюс) упродовж 1864—1915. Перші 2 т. мали наз. „Акты, издаваемые Комиссией, высочайше утвержденной для разбора древних актов в Вильне“. Томи формувалися за повітами: 1—9, 17—18, 21—23, 26—27, 30, 32, 36 — док-ти Берестейського, Віленського, Вількомирського, Гродненського, Кам’янецького, Кобринського, Мінського, Слонімського, Троцького, Упітського, Холмського ґродських, земських, підкоморських і копних судів, а також маґдебурзьких судів міст ВКЛ і Речі Посполитої ХV—ХVІІІ ст. Вони стосуються заснування і розвитку міст, ремесел, землеробства, скотарства, правового статусу князів, шляхти, міщан, селян, великокнязівських, приват. і церк. маєтків, духовенства, зміни їх статусу, майнового розшарування. „А.“ насичені інформацією про територіально-юрид. зміни укр. земель, а також про події часів Північної війни, союз І. Мазепи з Карлом ХІІ, бойові дії на території Білоруси, України 1708—09. Велика кількість мат-лів належить Гол. лит. трибуналові (т. 11—13, 15). З­поміж усіх джерел особливо цінні інвентарі староств, фільварків, міст і сіл та акти розмежування ХVІ (т. 14) й ХVІІІ ст. (т. 25, 35). Т. 6, 10, 20 публ. док-ти маґістратів і лав (міських судів) Вільна, Гродна, Кобрина, Кам’янця та ін. міст і містять цінні відомості про міське самоврядування, становище міського й сільс. населення, торгівлю, екон. зв’язки міст Литви й Білоруси з Україною, культуру (книгодрук., діяльність братств, освіту), міжнац. і міжреліг. стосунки, запровадження унії і пов’язані з цим конфлікти, зокрема вбивство у Полоцьку Й. Кунцевича і слідство у цій справі (т. 16), козацькі війни Лободи, Наливайка, Шаули, Трясила та ін. кін. ХVІ — поч. ХVІІ ст. Окремо виділені док­ти про Хмельниччину й війни Московії з Польщею 1654—67 (т. 34). Особливе зацікавлення укр. дослідників викликають док-ти про спроби запровадження козацького судово-адмін. поділу на території Пд. Білоруси, дії білорус. шляхти щодо включення білорус. земель до складу держави Б. Хмельницького. Вміщені док-ти з історії церкви у Холмській та ін. зх. єпархіях (19 і 33 т.), про наполеонівські війни кін. ХVІІІ — поч. ХІХ ст. і участь у них укр. козаків (т. 37), окремо публ. док-ти про бояр (т. 24, 1491—1796), євреїв (т. 28—29, 1517—1795), лит. татар (т. 31). „А.“ використовували у своїх працях чл. НТШ В. Антонович, М. Грушевський, Б. Ґудзяк, М. Костомаров, Д. Яворницький, деякі томи рецензували в „Записках НТШ“ І. Крип’якевич (1911, т. СІІ), Ю. Сицінський (1898, т. ХХІІ; 1902, т. ХLІХ та ін.), О. Щуровський (1894, т. ІV) та ін.

Літ.: Щ[уровський] О. [Рец. на:] Акты, издаваемые Виленской Коммиссіею для разбора древних актов. Вильно, 1893, т. ХХ: Акты, касающіеся г. Вильны, ССХХIV + 668 с. + 3 табл. // Записки НТШ. Львів, 1894, т. ІV, с. 180; С[ицінський] Ю. [Рец. на:] Акты, издаваемые Виленскою Коммиссіею для разбора древних актов. Вильно, 1894, т. ХХІ: Акты Гродненскаго земскаго суда, ХХІІІ + 418 с.; 1895, т. ХХІІ: Акты Слонимскаго земскаго суда, LХIV + 471 с.; 1896, т. ХХІІІ: Акты Холмскаго земскаго суда, ССХІV + 399 c. + 2 табл. // Там само, 1898, т. ХХІІ, кн. ІІ, с. 27—29; його ж. [Рец. на:] Акты, издаваемые Виленскою коммиссіею для разбора древних актов. Вильно, 1898, т. ХХV: Инвентари и разграничительные акты, ХХХІІ + 614 с.; 1899, т. ХХVІ: Акты Упитскаго гродскаго суда, L + 595 c. // Там само, 1902, т. ХLІX, кн. V, с. 19—20; його ж. [Рец. на:] Акты, издаваемые Виленскою коммиссіею для разбора древних актов. Вильно, 1900, т. ХХVІІ: Акты Холмскаго гродского суда, СХХХ + 407 с. // Там само, 1903, т. LІ, кн. І, с. 33—34; його ж. [Рец. на:] Акты, издаваемые Виленскою коммиссіею для разбора древних актов. Вильно, 1901, т. ХХVIIІ: Акты о евреях, LVІ + 439 с. // Там само, т. LIІІ, кн. IІІ, с. 20—21; Крипякевич І. [Рец. на:] Акты, издаваемые виленскою коммиссіею для разбора древних актов. Вильно, 1909, т. ХХХІV: Акты относящіеся ко времени войны за Малороссію (1654—1667), LII + 588 с. + 2 табл. // Там само, 1911, т. СІІ, кн. ІІ, с. 198—99; Улащик Н. Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. М., 1973, 303 с.; Ковальский Н. П. Источниковедение и археография истории Украины XVI — первой половины XVII в. Днепропетровск, 1978, част. 2, 114 с.; Ковальский Н. П., Кулаковский П. М. Издание и изучение документов Литовской метрики на Украине в ХІХ—ХХ вв. // Литовская метрика. Исследования 1988 г. Вильнюс, 1992, с. 142—59; Ґудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. Львів, 2000, 430 с.

Іван Сварник

Покликання на статтю (IEEE)
Іван Сварник . "АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=46 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я