ВЕЛИЧКО Григорій - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВЕЛИЧКО Григорій

 Опубліковано: 2015

ВЕЛИЧКО Григорій (Гриць) (* 21. 10. 1863, м. Миколаїв, Галичина — † 01. 10. 1932, м. Москва, Росія) — географ та історик. Д. чл. НТШ (з 1899).

Н. у міщан. родині, яка частково займалася хліборобством. Після закінчення нар. школи В. Г. (1876) навч. в Академічній гімназії у Львові (1876—83); 1883—86 — на теологічному ф-ті Львів. ун-ту, у 1886—89 — на філос. ф-ті цього ж ун-ту. Спеціалізувався на каф. географії. Продовжував навчання в ун-тах Відня (1889—90), Парижа (1890—91) та С.-Петербурга (1891—92). Докторат із географії захистив у Львів. ун-ті (під кер. проф. А. Ремана) на тему „Рельєф польсько-руських земель з особливим поглядом на Карпати“ (1893).

Перше десятиріччя працював учителем географії, історії, краєзнавства та укр. мови у серед. школах Галичини — чол. семінарії у Львові (1892—93) та г-зіях Дрогобича (1894—95), Перемишля (1895—96), Станіславова (1897—99?), Тернополя (1899—1905?). З 1906 — чл. крайового відділу та секретар крайового т-ва „Сільський господар“ у Львові, відп. ред. друк. органу т-ва „Господарська часопись“. До 1917 був заст. голови „Сільського господаря“ Є. Олесницького (1860—1917). Мав власне „огородниче“ госп-во у Львові. Після смерти дружини Герміни (дівоче прізв. Озаркевич) В. Г. переїхав у Наддніпрянську Україну (1925), де працював в Уманській агротех. школі (тепер на її базі — Аграрний ін-т), а з 1927 — в Укр. НДІ географії та картографії у Харкові, яким керував С. Рудницький.

Осн. наук. зацікав. В. Г.— географія, історія, аграрна наука та картографія. Написав понад 25 науково-дослід. праць з географії і картографії України і багато науково-популяр. статей у різних виданнях. З-поміж найважливіших наук. пр.: „Опис руської землі“ (1897), „Географія України-Руси“ (1902 — незакінчена), „Народописна карта українсько-руського народу“ (1896); праці з геореґіоналістики („Галичина“ — рос. мовою, 1892); геоморфології — дисципліни, що вивчає форми рельєфу земної поверхні (ст. „Вплив вітрів на асиметрію долин Всхідноевропейської низини“ — 1896); геоурбаністики („Географічні умови розвитку міст на Україні“ — 1930); праці з методики викладання („Про значення рисунку в географічній науці...“ (1895, польс. мовою); історії України („Політичні і торговельні взаємини Руси і Візантії X і XI століть“ — 1895); аграрної науки (проблеми кормовиробництва, городництва, виробництва молока та територіальне розміщення окр. галузей).

Серед праць на окр. увагу заслуговує „Народописна карта Руси-України“ (надрук. заходом і коштом Т-ва „Просвіта“ у літографії А. Андрейчина). Карта, крім осн. полотна, має чотири додатки: 1. „Гіпсометрична карта малоросійських земель“; 2. „Край Амурський“; 3. „Осади малоросійські в губернії Самарській і Оренбурзькій“; 4. „Осади малоруські в Угорщині Полудневій“. Карта здебільшого підгот. в НТШ. Її зміст і взагалі смислове навантаження неодноразово обговорювались на засіданнях Історично-філософської секції НТШ. Обговорення тривали ще з 1880-х рр. за участю А. Вахнянина, Ю. Целевича, О. Калитовського, В. Коцовського, листовно — М. Драгоманова.

01. 06. 1899 В. Г. обрано д. чл. НТШ, з 1910 — чл. Фізіографічної комісії НТШ. У „Записках НТШ“ опубл. пр. „Політичні і торговельні взаємини Руси і Византиї в Х і ХІ столітю“ (1895, т. VI). День смерти В. Г. 1932 відзначило НТШ на окр. засіданні.

Пр.: Plastyka ziem polsko-ruskich z szczeg?lnym uwzgl?dnieniem Karpat // ДАЛО, ф. 26, оп. 4, спр. 150; Галиция // Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза—И. Ефрона. СПб., 1892, т. VІІ-А, с. 902—09; Деякі замітки до етнографічної карти Руси-України // Діло (Львів), 1893, 18 берез., с. 52, с. 1—2; O znaczeniu rysunku w nauce geografii i zastosowaniu tegoz na tle planu, obowi?zuj?cego w gimnazyach // Sprawozdanie dyrekcyi C. K. Wy?szego gimnazyum realnego imienia Franciszka J?zefa w Drohobyczu za rok szkolny 1895. Lw?w, 1895, 26 s.; Політичні і торговельні взаємини Руси і Візантиї в Х і ХІ столітю // Записки НТШ. Львів, 1895, т. VI, кн. ІІ, с. 1—36; Вплив вітрів на асиметрію долин Всхідноевропейскої низини // Справозданє дирекциї ц.-к. ІІ гімназиї в Перемишлі за шк. р. 1895/6. Перемишль, 1896, с. 1—72; Народописна карта українсько-руського народу. Львів, 1896; Мала народописна карта українсько-руського народу. Львів, 1897; Опис руської землі (до народописної карти українсько-руського народу) // Ілюстрований народний календар товариства „Просвіта“ за звичайний рік 1897. Львів, 1897, с. 185—210; Географія України-Руси [незакінчена] // Збірник праць Історично-філос. секції НТШ. Львів, 1902, 32 с.; Плекання городини. Львів, 1905; Управа ярин // Ілюстрований народний календар товариства „Просвіта“ на рік звичайний 1906. Львів, 1906, с. 55—81; Городництво. Львів, 1909; Селянський город яринний. Львів, 1911; Господарські задачі Радехівської філії // Господарська часопись, 1913, річн. IV, ч. 2, 25 січ., с. 17—20; Кукурудза карличок (Nanerottolo). Львів, 1913; Львівський повіт щодо молочних корів та причини гіршої господарки у наших селян // Господарська часопись, 1913, річник IV, 10 листоп., с. 327—30; На що можна би звернути увагу при господарській роботі у Львівській філїї? // Там само, с. 2—4; Управа люпину або вовкині. Львів, 1913; Сумішки конюшин з травами. Львів, 1914; Пашні бураки. Львів, 1916; Географічні області Галичини. Львів (?), 1925 (у рукоп.); Географічні умови розвитку міст на Україні // Записки Українського науково-дослідного інституту географії та картографії. Х., 1930, т. 2; Нормальне харчування та значення городини, 1931 (?).

Літ.: Борковський О. [Про наук. оцінку, дану Ф. Вовком „Народописній карті українсько-руського народу“ д-ра Григорія Величка] // Зоря (Львів), 1897, ч. 17, с. 340; Кокорудз І. [Рец. на:] Величко Г. Вплив вітрів на асиметрию долин річних всхідноевропейскої низини // Справозданє Дирекциі ц.-к. ІІ ґімназиї в Перемишли за шк. рік 1896 // Записки НТШ. Львів, 1897, т. ХVІІІ, кн. ІV, с. 55—61; Кониський О. [Рец. на:] Народописна карта українсько-руського народу / Зладив др. Гр. Величко. Львів: Коштом і заходом товариства „Просьвіта“, 1896 // Там само, т. ХVI, кн. ІІ, с. 42—45; Хроніка НТШ. Львів, 1900, ч. 1, с. 76; [Некролог] // Діло (Львів), 1932, 7. XI, лист., ч. 248, с. 6; Хома А. Рядок з біографії краю. Григорій Величко // Вільне життя (Тернопіль), 05. 06. 1991; його ж. Рядок з біографії краю. Географ Григорій Величко. До 130-річчя від народження вченого // Там само, 1993, 29 жовт.; його ж. Григорій Величко як географ // Історія української географії. Зб. наук. пр., присвячений 95 роковинам від дня народження В. Кубійовича. Тернопіль, 1995, с. 200—01; Полєк В. Величко Григорій // Біографічний словник Прикарпаття. Івано-Франківськ, 1993, зош. 4, с. 60; Симутіна А. Г. Величко та його „Народописна карта українсько-руського народу“ // Сучасні проблеми географії в Україні. Тези доп. І Всеукраїнського семінару. Луцьк, 1993, с. 19—20; Гарасим’юк К. Маловідома спроба регіоналізації Карпат Г. Величка в кінці ХІХ ст. // Проблеми географії України. Мат-ли наук. конф. (Львів, 25—27 жовтня 1994 р.). Львів, 1994, с. 51; Ровенчак І. Григорій Величко — перший український доктор географії // Проблеми географії України. Мат-ли наук. конф. (Львів, 25—27 жовтня 1994 р.). Львів, 1994, с. 49—50; його ж. Фактори та джерела видання Г. Величком „Народописної карти українсько-руського народу“ в 1896 р. // Картографія та історія України. Зб. наук. пр. Львів; К.; Н.-Й., 2000, с. 109—18 + 2 к.; його ж. Передумови видання Г. Величком „Народописної карти українсько-руського народу“ // Вісник геодезії та картографії. К., 2001, № 1, с. 50—55; його ж. Григорій Величко — український географ і картограф французької школи // Історичне картознавство України. Зб. наук. пр. Львів; К.; Н.-Й., 2004, с. 281—86; його ж. Геокультурний вплив французької наукової школи на творчість Григорія Величка // Вісник геодезії і картографії. К., 2005, № 1, с. 45—48; його ж. Геокультурний напрямок у наукових дослідженнях Григорія Величка // Історія української географії. Тернопіль, 2005, вип. 11, с. 13—15; Штойко П. І. Аналіз приміського агровиробництва у працях Григорія Величка // Наук. вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі України. Географічні науки. Луцьк, 2001, № 2, с. 176—77; його ж. Значення праць Григорія Величка для географії // Історія української науки на межі тисячоліть. Зб. наук. пр. К., 2004, вип. 14, с. 219—26; Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / За ред. О. І. Шаблія. Львів, 2007, с. 19—64; Шаблій О. І. Доктор географії Григорій Величко / Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія. Львів, 2007, с. 19—21; Доктор географії Григорій Величко / За ред. О. Шаблія. Львів, 2012, 342 с.; Купчинський О. Андрейчин Андрій // Енциклопедія НТШ. К.; Львів; Тернопіль, 2012, т. 1, с. 153.

Олег Шаблій

Покликання на статтю (IEEE)
Олег Шаблій . "ВЕЛИЧКО Григорій", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=539 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я