АНДРУШКІВ Осип-Василь - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АНДРУШКІВ Осип-Василь

 Опубліковано: 2015

АНДРУШКІВ Осип-Василь (* 21. 03. 1906, м. Городок Львів. воєв.— † 17. 12. 1984, м. Нью-Йорк, США, похований на цвинтарі св. Андрія у Бавнд-Бруку (шт. Нью-Джерзі, США) — математик, педагог, громадсько-культ. діяч. Д. чл. НТШ А (з 1951). Поч. і серед. освіту здобув у м. Городку. З 1924 навч. у Львів. політехніці (ф-т механіки), згодом — на математично-природн. ф-ті Львів. ун-ту, який закінчив 1929. Був учнем д. чл. НТШ математика М. Зарицького. 1932 склав пед. іспит, що дало йому право викладати математику у г-зіях. 1930—39 працював учителем серед. шкіл, зокрема в г-зії та ліцеї в м. Кенти (Польща). 1939 був видавцем і ред. суспільно-політ. тижневика „Наша Зоря“ у Львові (вийшло ч. 1—2), а згодом 1940—41 викладав математику у ЛДУ, 1942—44 — в Учительській семінарії у Яворові. З 1944 — в еміґрації (Чехословаччина, Німеччина). Після війни приватно навч. дітей у таборах Ді-Пі у Німеччині, у 1945—48 — учитель Укр. г-зії у м-ку Міттенвальді. 14. 11. 1946 здобув ступінь д-ра філософії з математики на філос. ф-ті УВУ (м. Мюнхен).

1947—64 — доц., 1964—65 — звич. проф. математики філос. ф­ту УВУ. 1949 виїхав у США. Упродовж 1949—76 — асистент-проф. Ун-ту Сетон-Гол (Seton Hall University) в м. Саут Оріндж, шт. Нью-Джерзі. З 1956 — повний проф., того ж року нагороджений золотою медаллю „За заслуги“. 1962—71 очолював матем. ф-т („голова відділення математики“) в Ун-ті Сетон-Гол. Після виходу на пенсію (1976) продовжував викладати математику (1977—80) в Сент-Елізабет-коледжі (м. Морістаун, шт. Нью-Джерзі). Чл. Нью-Йоркської АН, Амер. асоціації університет. професорів, Амер. матем. т-ва, Франц., Нім., Австрій., Польс., Інд. та Единбур. т­в математиків, почес. чл. Т-ва укр. інженерів Америки. З 01. 09. 1962 — почес. д-р УВУ. Чл. фундації УВУ у США. Осн. наук. зацікав. А. О.-В.— заг. математика та фізика зі спрямуванням на вивчення алгебраїчних піль і матем. основ логіки, а також методика викладання математики у серед. школах.

З 21. 04. 1951 — д. чл. НТШ А (на пропозицію Математично-природописно-лікарської секції НТШ). 1951—53 — чл. МПЛС НТШ Є. Частий учасник наук. конференцій НТШ Є. Теми доповідей: „Епохальне відкриття Пітагора“ (01. 07. 1950), „Нові критерії до положення коренів полінома“ (04. 11. 1950), „Нові критерії коренів цілих раціональних функцій“ (14. 04. 1951), „Про одну проблему з теорії поліномів“ (27. 10. 1951), „Про степеневі ряди, яких частинні суми мають корені, положені в окресленому секторі комплексної площини“ (28. 02. 1953). Від груд. 1953 — чл. і співголова Математично-фіз. комісії МПЛС. Доповідав на всіх наук. конференціях МПЛС у Нью-Йорку: 1­й — „Математичні статті у виданнях НТШ“ (26—28. 12. 1953), також на 1­му Заг. наук. з’їзді НТШ А, присвяченому 80­літтю НТШ і 35-літтю ВУАН; 2­й — „Ймовірність реальних і уявних ко-ренів квадратного рівняння“ (25. 12. 1954); 3-й — „Метод обчислення визначених інтегралів“ (28. 04. 1956); 4-й — „Про теорію елімінації“ (25. 05. 1957); 5-й — „Деякі властивості дивергентних серій позитивних величин, які монотонно конвергують до нуля“ (24. 05. 1958); 6-й — „До проблеми неархімедівських упорядкувань у кільцях“ (04. 07. 1959); 7-й — „Математика в УРСР сьогодні“ і „Подвійні серії позитивних величин“ (09—10. 09. 1961) та 8-й — „Детермінантна формула для інверсних функцій“ (09—10. 03. 1963).

23. 11. 1973 виступав на Ювілейному наук. конґресі, присвяченому 100-річчю НТШ (Нью-Йорк), із доповідями: „МПЛС впродовж 100 років існування НТШ“ і „До складання цілих функцій“. Ред. 1—6 т. „Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society“ („Матеріали МПЛС НТШ“, англ., франц. та нім. мовами) й автор наук. праць у 1—2, 4—6 т. цього вид. Чл. редколегії і співавт. т. CLXXVII „Записок НТШ“.

З 02. 12. 1953 до квіт. 1970 — секретар МПЛС НТШ А. 1970—81 — голова Математично-фізичної секції НТШ А (створ. у квіт. 1970 після поділу МПЛС). З поч. 1960-х рр. до 31. 12. 1973 — заст. (згодом — 1-й заст.) голови НТШ А, чл. Головної ради НТШ. 23. 03. 1974—16. 04. 1977 — голова НТШ А і водночас президент Гол. ради (Світ. ради) НТШ. 16. 04. 1977—24. 05. 1980 — голова Контрольної комісії НТШ А; 05. 1980—1984 — делегат до Гол. ради НТШ.

Великою заслугою А. О.-В. було налагодження наук. зв’язків із низкою зарубіжних та укр. інституцій, зокрема УВАН. (Листувався з головою НТШ Є В. Кубійовичем.) Був спец. представником НТШ у К-ті зі спорудження пам’ятника Т. Шевченкові у Вашингтоні, а також чл. Наук. ради Т-ва сприяння укр. науці (створ. у Мюнхені 11. 09. 1962), постійно дбав про надходження нових книжок і док-тів для Бібліотеки й Архіву НТШ А у Нью-Йорку. Очолював к-т Гол. ради НТШ (і Президію Ювілейного к-ту НТШ А) з відзначення 100-річчя НТШ (1973). За каденції А. О.­В. систематично виходили (як продовження довоєнних) такі серійні вид. Т­ва, як „Записки НТШ“, „Матеріали (Proceedings) МПЛС НТШ“, а також „Український архів“, „Бібліотека українознавства“ та ін. Опис архіву А. О.-В. зберігається у Б-ці НТШ А у Нью-Йорку.

Пр.: Про упорядкування дійсних алгебраїчних піль. Львів, 1928; On the zeros of integral functions // Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1953, vоl. I (ХХІХ), p. 1—6; The reality interval of a polynomial // Там само, 1954, vol. II (XXX), p. 7—12; A note on elimination // Там само, 1956—58, vol. IV (XXXII), p. 5—10; Power series the roots of whose partial sums lie in a pair of acute vertical angles // Там само, с. 11—14; А characterization of semigroups whose homomorphic image is a group with zero or a group // Там само, 1959—61, vol. V (XXXIII), p. 121—24; The probability that the roots of a real quadratic equation lie inside or on the circumference of the unit circle in the complex plane // Там само, 1959, vol. 32, N 3, p. 123—28; 1961, vol. 34, N 6, p. 363—73 (у співавт.); On the extension of an ordered ring without identity // Там само, p. 125—30; А determinantal formula for inverse functions // Там само, 1962—64, vol. VI (XXXIV), p. 163—67; Імовірність дійсних і уявних коренів квадратного рівняння // Науковий збірник УВУ. Мюнхен, 1956, т. 6, с. 1—13; Polynomials with prescribed values at critical points // Bulletin of American Mathematical Society, 1956, vol. 62, N 3, p. 243; Problems and questions // Mathematics Magazine, 1958, vol. 32, N 2, p. 105—13; A note on multiple series of positive terms // American Mathematical Monthly, 1961, vol. 68, p. 253—58; The present status of mathematics in the U. S. S. R. // Записки НТШ. На пошану 70-річчя народин Р. Смаль-Стоцького / Ред.: В. Лев і М. Стахів. Н.-Й.; Париж; Сідней; Торонто, 1963, т. СLХХVІІ, с. 347—53; До складання цілих функцій // Ювілейний наук. конґрес для відзначення століття НТШ / Ред.: О. Андрушків, В. Лев, В. Стецюк. Н.-Й.; Париж; Сідней; Торонто, 1973, с. 77; Математично-природописно-лікарська секція впродовж ста років існування НТШ // Там само, с. 25—26; Representations of positive integers as sums of arithmetic progressions // Mathematics Magazine, 1976, vol. 49, p. 245—48 (у співавт.).

Арх. дж.: Бібліотека НТШ А, м. Н.-Й. Архів О.-В. Андрушкова. Опис 16 течок, 2211 док­тів; Національний архів Канади (м. Оттава), ф. В. Кубійовича. Кореспонденція. 1974.

Літ.: Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сідней, 1954, ч. 77, с. 25—27, 47; Торонто; Н.­Й.; Сідней; Париж, 1963, ч. 79, с. 26, 29, 45; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 7, 8, 11, 32, 38, 40, 42; Кубійович В. НТШ в ЗДА. Н.-Й., 1960, с. 10—11; Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine for the years 1953—63 // Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society, 1962—64, vol. VI (XXXIV), p. 11—17; Лев В. Сто років праці для науки і нації. Коротка історія НТШ. Н.-Й., 1972, с. 28, 32, 35; Ювілейний науковий конґрес для відзначення 100-ліття НТШ. Програма і тези доповідей. Н.­Й.; Париж; Сідней; Торонто, 1973, с. 2, 7—8, 11—13; Бюлетень [НТШ в ЗДА]. Н.-Й., [1974], с. 2, 10, 21—23; Ukrainians in North America / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 2; 1977, ч. 17, с. 3—12, 16, 18—19, 34, 36; Бюлетень. Newsletter [НТШ в Америці]. Н.-Й., 1979, ч. 1 (18), с. 3; 1979/80, ч. 2 (19), с. 3; 1980, ч. 3 (20), с. 17; 1980/81, ч. 4 (21), с. 10; 1981, ч. 5 (22), с. 4; Падох Я. Незнищиме товариство. До 110-річчя НТШ. Н.­Й., 1983, с. 16; Яворівщина і Краковеччина. Регіональний історико-мемуарний збірник / Ред.: В. Лев, В. Барагура (Укр. архів НТШ, т. 37). Н.­Й.; Париж; Сідней; Торонто, 1984, с. 456, 489, 819; Андрушків Р., Петришин В., Прикарпатський А. Українські вчені-математики діаспори і світова наука // Науковий збірник УВУ. Мюнхен (серія „Наук. збірники“, т. 17), 1995, с. 237—38; Купчинський О. Погляд на науково-видавничу діяльність УВУ: зміст і видовий склад видань, динаміка розвитку, автура (1921—1991) // Записки НТШ. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Ред.: Я. Дашкевич, О. Купчинський. Львів, 1996, т. ССХХХІ, с. 525—36; Андрушків С. Українські архіви в бібліотеці НТШ у Нью Йорку // Вісник НТШ. Львів, 1999, ч. 22, с. 23; Стойко В. П’ятдесятиріччя НТШ у США // 125 років НТШ. Збірник наукових праць і матеріалів, присвячений ювілею Товариства / Відп. ред. О. Купчинський. Львів, 2001, с. 67; Періодика Західної України 20—30-х рр. ХХ ст. (матеріали до бібліографії). Львів, 2003, т. 5 / За ред. М. М. Романюка, с. 169; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2006 / Упоряд. М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2006, с. 115, 187, 312.

Олег Купчинський

Покликання на статтю (IEEE)
Олег Купчинський . "АНДРУШКІВ Осип-Василь", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=85 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я