БАЗИЛЕВИЧ Роман | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БАЗИЛЕВИЧ Роман

БАЗИЛЕВИЧ Роман (* 05. 04. 1937, м. Львів) — дослідник у галузі електроніки та комп’ютерних наук. Д. чл. НТШ (з 1992). Серед. освіту здобув 1953 у Львові. 1958 закінчив радіотех. ф-т Львів. політех. ін-ту, 1958—67 навч. в аспірантурі та працював наук. співробіт. Ін-ту машинознавства й автоматики АН України (нині — ФМІ НАН України). Захистив канд. дис. у галузі методів аналізу нелінійних електричних схем („Нелінійні безреактивні електричні кола“, 1967), докт. дис. зі систем автоматизованого проектування („Наукові основи методу оптимального згортання схеми та гнучкого трасування“, 1983). З 1967 працює у Львів. політех. ін-ті: з 1984 — зав. каф. прикладної математики, проф. (1987). 1990—2001 — зав. новоствор. з його ініціативи каф. програмного забезпечення НУ „Львівська політехніка“. Створив наук. школу комп’ютерного проектування та матем. моделювання.

Осн. наук. зацікав.— методи та алгоритми вирішування важкорозв’язних комбінаторних задач високої розмірности; комп’ютерне проектування інтеґрованих схем та друк. плат ієрархічного розбиття, розміщення та пакування; сканувальна сфера; гнучке та топологічне трасування; методи аналізу лінійних та нелінійних схем (розпочаті під кер. проф. Б. Блажкевича); цифрові пристрої для розв’язування деяких прикладних задач (запатентовані схеми, розроблені разом із Б. Блажкевичем та Є. Заморою); транспортні задачі (комівояжера). Результати досліджень відображені у монографіях „Нелінійні безреактивні кола“ (1967), „Алгоритмические методы гибкой трассировки межсоединений“, „Декомпозиционные и топологические методы авто матизированного конструирования электронных устройств“ (1981).

Запропоновані та розвинуті Б. Р. методи розв’язування важковирішуваних комбінаторних задач великих розмірностей та комп’ютерного проектування (метод оптимального згортання схеми, ієрархічного розбиття, пакування та розміщення з багаторівневою оптимізацією, сканувальної сфери, гнучкого трасування, синтезу плоских укладок) на багато років випередили аналогічні дослідження укр. та зарубіжних учених, стали загальновизнаними, використовуються провідними фірмами світу, що займаються комп’ю терним проектуванням (ALTIUM у США, НИЦЭВТ — у Москві, НИИЭВМ — у Мінську, FreeStуle — у С.­Петербурзі та ін.). Осн. засади наук. досліджень і методів, розроблених Б. Р., увійшли у навч. посібники. Б. Р.— переможець конкурсу науково-дослід. робіт з автоматизованого проектування фірми INTEL (США), 2003.

На поч. 1970­х рр. створив у Львів. політех. ін-ті наук. групу з автоматизованого проектування, яка сприяла інтенсивному розвитку досліджень у галузі комп’ютерних наук та їх використання у різних сферах, розвитку програмної інженерії та стала основою створення нових каф., дослідн. груп, колективів. У 1995—96 проводив наук. дослідження у США в Каліфорнійському ун-ті, 2000—01 стажувався у Гарвардському ун­ті. Учасник багатьох міжнар. наук. симпозіумів та конференцій. Ініціював проведення 5­ти конференцій із проблем українізації комп’ютерів (1992—96). Акад. АІН України, Укр. академії інформатики, організатор та кер. центру Ін-ту інженерів-електриків Великобританії у Львові (1995) та від-ня Амер. комп’ютерної асоціації у Львові (1999), чл.-сеньйор Комп’ютерної асоціації США. Відзначений Міжнар. біограф. центром у Кембриджі (Англія) та Амер. біограф. ін-том. Б. Р.— експерт Єврокомісії з проблем інформатики. З 1990 — голова Комісії інформатики та кібернетики НТШ. 15. 12. 1992 на пропозицію Президії НТШ його обрано д. чл. Т-ва.

Пр.: Нелінійні безреактивні кола. К., 1967, 115 с.; Некоторые задачи синтеза планарных топологий узлов РЭА. К., 1978, 132 с.; Алгоритмические методы гибкой трассировки межсоединений. К., 1979, 52 с.; Декомпозиционные и топологические методы автоматизированного конструирования электронных устройств. Львов, 1981, 168 с.; Макромоделирование в задачах размещения элементов электронных узлов // Электронное моделирование. К., 1981, № 3, с. 82—88; Методы синтеза топологии плоских укладок электронных узлов. Львов, 1986, 64 с.; Інформатика в Україні. Проблеми українізації // Вісті українських інженерів / Т­во укр. інженерів Америки. Н.-Й., 1992, № 3/4; Комп’ютеризація і українська мова // Там само, 1993, № 1/3, с. 16—18 (у співавт.); Large and very large size intractable combinatorial SOC and VLSI phуsical design problem: How to solve them with high quality? // Радіоелектроніка та інформатика. Х., 2003, № 3, с. 91—94; Physical design automation of chips with millions of blocks (NOC, SOC, VLSI). Lviv, 2003; Метод оптимального свертывания схемы — эффективный подход для качественного решения комбинаторных неполиноминальных задач большой и сверхбольшой размерности в автоматизированном конструировании МЭА // Сб. трудов Всерос. научно-техн. конф. „Проблемы разработки микроэлектронных систем — 2005“. Ин-т проблем проэктирования в микроэлектронике РАН. М., 2005, с. 94—100.

Літ.: Базилевич Роман // Хроніка НТШ. Львів, 1994, ч. 84, с. 43—44; Квасниця О. Життя науці присвятив // Львівський політехнік, 1997, ч. 13, с. 7—8; його ж. Центр інституту інженерів-електриків у Львові // Там само, ч. 16, с. 7—9; Роман Петрович Базилевич / Ред. рада: О. В. Шишка (гол. ред.) та ін. Львів, 1997, 80 с.; Федоренко М., Сенчина С. Крок за кроком, рік за роком (історія розвитку альпінізму на Львівщині). Львів, 2006.

Андрій Пелещишин

Інформація про статтю

 Автор:

Андрій Пелещишин

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БАЗИЛЕВИЧ Роман / Андрій Пелещишин // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-173

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я