БІЛОНІЖКА Петро | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛОНІЖКА Петро

БІЛОНІЖКА Петро (* 28. 05. 1935, с. Вишнівчик Перемишлян. пов. Терноп. воєв.) — геохемік, мінералог, дослідник історії науки. Д. чл. НТШ (з 2002).

Серед. освіту здобував спочатку у с. Вишнівчику і с. Чемеринцях, з 1948 по 1953 — у Львів. серед. школі № 8. 1953—58 навч. на геолог. ф-ті Львів. держ. ун-ту за спеціальністю „Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин“. 1958 працював техніком, лаборантом в Ін-ті геолог. наук АН УРСР; 1959—60 — інженером-геологом НДС, 1960—77 — мол. наук. співробіт., з 1977 — доц. каф. мінералогії Львів. ун-ту. 1972 захистив канд. дис. на тему „Геохімія бору, брому і йоду в калійних відкладах Прикарпаття“, в 1980 здобув учений ступінь доц. каф. мінералогії.

1977—95 Б. П. був ученим секретарем Львів. геолог. т-ва, 1999 — відп. секретарем вид. „Вісника Львівського національного університету. Серія геологічна“, з 2000 — заст. голови Геологічної комісії НТШ, 2009—11 — голова (в. о.) цієї комісії, з 2006 — почес. чл. Укр. мінералог. т-ва, чл. редколегії „Мінералогічного збірника“, чл. редколегії „Енциклопедії Львівського університету“.

Наук. зацікав. Б. П. багатогранні: різноманітні питання теор., реґіон., генетичної і прикладної мінералогії, заг. геохемії, геохемії галогенезу, літогенезу, геохемії ізотопів й окр. хем. елементів, історії науки та національно-визвольних змагань. Б. П. зробив вагомий внесок у ви-вчення геохемії бору, брому і йоду у Передкарпат. соленосному басейні, з’ясував, що під час кристалізації солей у седиментаційному басейні бор не входить ізоморфно в кристалічні структури карбонатів і сульфатів, а нагромаджується в ропі, з якої випадає осад у вигляді боратів. Б. П. вивчив вміст і форми знаходження брому в соляних мінералах і соленосних глинах Передкарпаття, уточнив шкалу нормального вмісту брому в хлоридах морського походження, побудував нові діаграми залежности бром-хлорного коефіцієнта від мінерального складу хлоридів. На підставі узагальнення розрізненого фактичного мат-лу аналіт. і експерим. досліджень довів, що йод у процесі галогенезу не входить ізоморфно у структури соляних мінералів, не сорбується мінералами глин, а нагромаджується в ропі. Ре зультати цих досліджень висвітлено в пр. „К геохимии брома в калийных соляных отложениях Предкарпатья“ (1978); „О поведении бора в процессе галогенеза“ (1982); „Поведение йода в процессе галогенеза“ (1987).

Значний інтерес становлять його знахідки у покладах калійних солей рідкісних добре огранених кристалів каїніту, шеніту, чемберситу й мономінеральних виділень леоніту, всебічне вивчення яких провів разом з ін. дослідниками.

Важливе теор. значення мають його праці, присвячені проблемам походження покладів калійних солей сульфатного типу, постседиментаційної зміни кристалогідратів, походження глауконіту, генезису глинистих мінералів та їх трансформаційного перетворення, природи міжшарової води в гідрослюдах, питання йонного і доменного ізоморфізму. Вчений запропонував новий метод визначення генезису мінералів шляхом встановлення їхнього абсолютного віку, висвітлив осн. аспекти геохемічної термінології, пояснив залежність форм знаходження хемічних елементів у морській воді від їхнього положення в Періодичній системі. Вони опубл. в колект. пр. „Мінерали Українських Карпат. Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди“ (2003) і в низці статей.

Б. П.— дослідник історії науки, освіти та історії національно-визвольних змагань у Галичині. Вагомий внесок Б. П. у навч. процес, опубл. 5 навчально-метод. розробок, у т. ч. навч. посібник „Геохимия элементов главных подгрупп I—III группы Периодической системы Д. И. Менделеева“ (Львов, 1984).

Б. П. брав участь у багатьох міжнар., всесоюзних, респ. і всеукр. наук. форумах, на яких виступав із доповідями з актуальних питань мінералогії, геохемії, термінології, історії науки, краєзнавства. Один з організаторів і учасників наук. нарад та урочистих академій, присвячених пам’яті Є. Лазаренка, В. Вернадського, І. Франка, А. Коцка й ін.

23. 11. 2002 на пропозицію Геологічної комісії НТШ Б. П. обрано д. чл. НТШ. З 2000 — заст. голови, 2009—11 — в.о. голови цієї комісії; чл. Президії Т-ва.

Пр.:. Кристаллы каинита Стебницкого калийного месторождения в Предкарпатьи // Минералогический сборник, 1961, № 15, с. 277—84 (у співавт.); Леонит из калийных месторождений Прикарпатья // Известия высших учебных заведений. Серия: геология и разведка. М., 1963, № 7, с. 65—67 (у співавт.); Первая находка чемберсита в СССР // Доклады АН СССР, 1970, т. 191, № 5, с. 1127—29 (у співавт.); К геохимии брома в калийных соляных отложениях Предкарпатья // Геология и геохимия горючих ископаемых. К., 1978, вып. 50, с. 42—46; О поведении бора в процессе галогенеза // Геология и геохимия неметаллических полезных ископаемых. К., 1982, с. 26—32; Геохимия элементов главных подгрупп I—III группы Периодической системы Д. И. Менделеева. Львов, 1984, 80 с. (у співавт.); Поведение йода в процессе галогенеза // Геология и геохимия горючих ископаемых. К., 1987, вып. 68, с. 88—94; Глинистые минералы как индикаторы геологической обстановки соленакопления в Предкарпатском прогибе // Геологія і геохімія горючих копалин. Львів, 1992, № 1(78), с. 95—102; O pohodzeniu miocenskich soli potasowo-magnrzowych Przedkarpacia // Przeglad Geologiczny. Warszawa, 1996, t. 44, N 10, s. 1029—31; З історії української мінералогічної і кристалографічної термінології (до 150-річчя від дня народження Івана Верхратського) // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Т. 1: Геологія, геофізика, хемія, біохемія, матеріалознавство, механіка матеріалів. Львів, 1997, с. 170—75 (у співавт.); З історії Франкової габілітації // Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин. Мат-ли міжнар. наук. конференції. Львів, 1998, с. 62—67; Українське студентство за рідну мову в університеті на зламі століть // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць міжнар. конференції. Львів, 1999, ч. 2, с. 582—89 (у співавт.); Природа міжшарової води в гідрослюдах // Мінералогічний збірник, 2001, № 51, вип. 1, с. 142—48; Стрілецькі могили у Вишнівчику // Історичні пам’ятники Галичини. Мат-ли наук. краєзн. конференції. Львів, 2001, с. 186—90; Євген Лазаренко — вчений, педагог, громадянин (до 90-річчя від дня народження) // Вісник НТШ. Львів, 2002, ч. 28, с. 36—38; Проблема генезису глауконіту // Мінералогічний збірник, 2002, № 52, вип. 2, с. 138—46 (у співавт.); K/Ar dating of the miocene potash salts of the Carpathian foredeep (West Ukraine): application to dating of tectonic events // Geologica Carpathica. Bratislava, 2003, 54. 4, р. 243—49 (у співавт.); Мінерали Українських Карпат. Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди. Львів, 2003, 345 с. (у співавт.); Перші підручники з мінералогії, видані українською мовою у другій половині ХІХ ст. // Мінералогічний збірник, 2004, № 54, вип. 1, с. 172—81 (у співавт.); Участь Т. Шевченка в Аральській науковій і Каратауській геологічній експедиціях // Вісник НТШ. Львів, 2004, № 31, с. 6—9; Академік Євген Лазаренко. Нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом. Львів, 2005, 304 с. (у співавт.); Володимир Вернадський про український рух у Російській імперії (до 60-х роковин смерті вченого) // Вісник НТШ. Львів, 2005, ч. 33, с. 20—21; Дослідження генезису мінералів галогенних відкладів Передкарпаття калій-аргоновим методом // Записки Українського мінералогічного товариства. К., 2006, т. 3, с. 17—20; Деякі аспекти геохімічної термінології // Мінералогічний збірник, 2007, № 57, вип. 1, с. 120—24; Постседиментаційні перетворення кристалогідратів у покладах калійних солей Передкарпаття (за даними експериментальних досліджень) // Там само, вип. 2, с. 103—09; Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2008 (у співавт.); Залежність форм знаходження хімічних елементів у морській воді від їхнього положення в Періодичній системі // Мінералогічний збірник, 2008, № 58, вип. 1—2, с. 113—18; Михайло Полянський — галицький педагог, громадський діяч (17. 11. 1827 — 22. 09. 1903) // Вісник НТШ. Львів, 2008, ч. 40, с. 39—40; Йод у підземних водах нафтоносних басейнів як показник органічого походження нафти // Вісник Львів. ун­ту. Сер. геологічна, 2009, вип. 23, с. 121—25; Євген Лазаренко — видатна постать ХХ століття. Львів, 2010, 518 с. (у співавт.); Мінерали Українських Карпат. Силікати. Львів, 2011, 520 с. (у співавт.); Володимир Вернадський — геніальний учений-енциклопедист кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (до 150-річчя від дня народження) // Вибрані наукові праці акад. В. І. Вернадського. Мінералогічна спадщина В. І. Вернадського. К., 2012, с. 680—89 (у співавт.); Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення. Львів, 2014, 584 с. (у співавт.).

Літ.: Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й., 2003, ч. 94, с. 55; Науково-педагогічна і громадська діяльність Петра Білоніжки (до 70-річчя від дня народження) (Редколегія) // Мінералогічний збірник, 2005, № 55, вип. 1—2, с. 210—13; Матковський О. Петро Білоніжка // Вісник НТШ. Львів, 2010, ч. 46, с. 64—65.

Орест Матковський

Інформація про статтю

 Автор:

Орест Матковський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІЛОНІЖКА Петро / Орест Матковський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-319

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я