АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 Опубліковано: 2015

АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ — найбільше зібрання інституційних, особ., приват. та пресових архів. мат-лів, створюваних ун­том й установами поза сферою його впливу та діяльности. Його заснування збігається з датою відкриття Українського вільного університету (Відень, 17. 01. 1921). Заг. комплектування і формування А. УВУ, пов’язане з діяльністю УВУ як навч. закладу та наук. інституції, засвідчує такі періоди: віденський (1921), празький (верес. 1921—44) та мюнхенський (з 1945 і донині). Умовно поділяється на власні створювані УВУ архів. мат-ли та фонди установ і осіб, які складали свої архіви на збереження в А. УВУ. А. УВУ часто переміщався й у зв’язку з різними істор. обставинами змінював свій склад.

Зі вступом до Праги рад. військ частину А. УВУ (та б-ки) у серп. 1945 перевезено до Спец. відділу таємних фондів у ЦДІА УРСР. Тоді були конфісковані також фонди ін. празьких укр. архів. і музейних установ. У комплектуванні і розбудові А. УВУ велику роль відіграв Музей визвольної боротьби України (засн. 1925). До цього були безпосередньо причетні професори та викладачі УВУ, д. чл. НТШ Д. Антонович, І. Горбачевський, О. Колесса, С. Смаль-Стоцький, О. Шульгин, Ф. Щербина та ін. Нині значна част. архів. фондів УВУ за період 1921—45 зберігається у ЦДАВО ДВУ України у Києві (ф. 3859: УВУ в м. Празі, Чехо-Словаччина, оп. 3, спр. 591, 1921—45; ф. 3822: Кураторія УВУ в м. Празі, Чехо-Словаччина, оп. 1, спр. 41, 1932—45; також особ. фонди професорів УВУ: В. Щербаківського (ф. 3864), Д. Антоновича (ф. 3956), Д. Дорошенка (ф. 4186), А. Яковлева (ф. 4438) та ін.).

Увесь док. склад А. УВУ умовно можна поділити на дві значні част., а саме: архів, що виник унаслідок діяльности ун-­ту і відновлення його діяльности у Мюнхені (234 теки, 44 наз. спр.), також розрізнені архів. фонди укр. повоєнних інституцій та окр. діячів укр. еміґраційного життя у Зх. Європі у міжвоєнний період, передані на збереження в А. УВУ. До ост. насамперед належать мат-ли Центр. союзу укр. студентства за 1922—37, Союзу укр. студент. орг-цій у Німеччині, зокрема м. Данцізі (1922—28), Укр. студент. т­ва в Берліні (1931—41). Перша частина А. УВУ переважно опрацьована — описана і каталогізована. Зберігаються хронол. та укладені за абеткою особ. справи викладачів і студентів ун-ту, справи архіву установчих та розпорядчих док-тів, листування канцелярії УВУ, протоколи засідань рад ф-тів і сенату УВУ, маґістер., дисертац. та габілітаційні праці. До цієї загалом упорядкованої групи мат-лів можна також віднести збірку т. зв. Заг. архіву УВУ, який становлять циклостильні бюлетені УВУ, лекційні журн., списки студентів і професорів, правила і плани студій, програми викладів, університет. статути та зміни до них, збірки публікацій про УВУ, мат-ли про діяльність Т-ва сприяння укр. науці, річні звіти і протоколи ун-ту та ректорату, запрошення на святкові урочистості ун-ту та тексти виступів різних осіб на них, а також протоколи і стенограми засідань, конґресів, конференцій та ін. інформаційно-довідкові мат-ли офіційного та приват. характеру тощо.

Акти та док-ти другої частини А. УВУ лише частково впорядковані та описані за інституційними ознаками (фонди окр. укр. орг-цій, громад. об’єднань, партій, осв., наук. та культ. установ і преси), за наз. осіб (персональні фонди окр. укр. громад. і політ. діячів) та за тем. характеристиками (колекції автографів, адмі-ністративно-ділових правильників, афіш, програм засідань і концертів) тощо. Опис значної групи актів і док-тів в А. УВУ розміщений на офіційному сайті Держкомархіву України. Окр. група актів і док-тів А. УВУ, найменш упорядкована, складається з кіно-, фото- та фономат-лів, серед яких можна знайти „українську частину“ фоноархіву „Радіо Свобода“, величезну збірку частково ідентифікованих фотодок-тів, незмонтованих фільмів 1940—60-х рр., записи концертів укр. музики та ін.

Серед укр. інституцій, архіви яких зберігаються в УВУ,— ОУН, НТШ Є, Світ. конґрес вільних українців, Союз укр. воєнних інвалідів, Братство дивізійників, Братство кол. вояків УПА, К-т допомоги укр. студентству, Союз укр. журналістів, укр. інтернат „Рідна школа“ у Мюнхені, Центр. представництво укр. еміґрації в Німеччині та ін. Окр. підгрупу цієї част. архівів становлять мат-ли т. зв. таборових архівів, до яких входить також „найповніша у світі колекція таборової преси“, яку видавали українці у різних таборах Ді-Пі на території Німеччини та Австрії в 1945—51, а також комплект часоп. полонених українців „Розсвіт“, який видавав Гурток прихильників у таборі „Раштат“ у 1916—17.

Нині в А. УВУ також зберігається понад 60 особ. фондів (част. з них дуже розрізнена, а саме: О. Баранів (15 тек), М. Гоцій (53 теки), В. Державин (23 теки), П. Зайцев (8 тек), Г. Крук (9 тек), О. Кульчицький (5 тек), П. Курінний (2 теки), В. Маруняк (2 теки), І. Мірчук (2 теки), З. Пеленський (4 теки), Д. Олянич (30 тек), Н. Полонська-Василенко (10 тек), В. Янів (15 тек) та ін. З-поміж них описані фонди Н. Полонської-Василенко, П. Курінного, О. Оглоблина, І. Мірчука, З. Кузелі, В. Державина та ін. Більшість із названих осіб — чл. або д. чл. НТШ. У тем. і особ. фондах можна, напр., знайти автографи С. Барана, В. Блаватського, О. Кобилянської, Б. Лепкого, Д. Чижевського, мат-ли про Голодомор 1932—33, колекцію з історії укр. мист. життя в Зх. Європі 1930—90-х рр., мат-ли до ЕУ та ЕУД, док-ти до 1000-ліття хрещення України-Руси та ін. цінні збірки актів і док-тів.

У 2001—02 до Ін-ту рукоп. НБ України передано част. копій док-тів поточного діловодного А. УВУ (статут УВУ, довідки та огляди історії ун-ту, бібліографія праць, мат-ли діяльности суміжних інституцій та комісій, заг. звіти та рекламні проспекти), навч. документація (навч. плани, окр. тексти філос., пед., правозн., соціол., істор., культорол. лекційних курсів), мат-ли особ. справ професорів та ректорів УВУ (формулярні списки, анкети, трудові угоди, листи та повідомлення), списки студентів і докторантів, док-ти про діяльність загальноукраїнозн., богослов. і пед. курсів, листи стипендіатів тощо. Складовою переданої колекції були також кореспонденція та листи різних доброчинних установ й окр. осіб щодо фінансової підтримки діяльности УВУ, мат-ли Пед. ін-ту УВУ, Т-ва сприяння укр. науці, окр. док-ти НТШ Є та Укр. науково-господар. ін-ту, протоколи засідань Опікунської ради та Т-ва приятелів УВУ тощо. Урочиста передача мат-лів відбулася у приміщенні Бібліотеки Українського вільного університету 28. 05. 2002.

Поперед. підрахунки справ архів. фондів УВУ, що нині зберігаються у Мюнхені (складені 2002—03 працівниками Держкомархіву України та НБ України Г. Боком, О. Яценком, а також зафіксовані дослідниками М. Палієнко та О. Гараніним), становлять (без урахування кіно-, фото- та фономат-лів) бл. 500 тис. арк. док-тів, що охоплює понад 200 назв фондоутворювачів і налічує 1125 архів. тек (прибл. 350 м архів. полиць). Комплектування і формування А. УВУ у міжвоєнний та післявоєнний періоди, як і взагалі діяльність УВУ у Відні, Празі та Мюнхені, у різні роки тісно пов’язані з НТШ. Д., почес. та чл. Т­ва становили кістяк професорсько-викладацького складу УВУ (Д. Антонович, А. Артимович, І. Борковський, І. Горбачевський, С. Дністрянський, Д. Дорошенко, О. Колесса, В. Сімович, С. Смаль-Стоцький, В. Старосольський, В. Щербаківський, Ф. Щербина, А. Яковлів та ін.). Чл. НТШ, які виїхали з України у Чехо-Словаччину, а в 1944—45 — у Німеччину та ін. держави, науково працювали й анґажувалися до формування А. УВУ (крім згаданих осіб, Г. Васькович, П. Гой, П. Зайцев, В. Кубійович, В. Леник, І. Мірчук, Н. Полонська-Василенко, Л. Рудницький та ін.). Між матірним та крайовим НТШ й УВУ постійно ведеться обмін наук. л-рою. В архівах (архів. збірках) НТШ й УВУ збереглися взаємні листи різних осіб, інституцій (орг-цій, т-в) та наук., суспільно-культ., політ. установ.

Арх. дж.: Архів УВУ, від. рукоп., фонди; ЦДАВО України, ф. 3822, 3859, 3864, 3956, 4186, 4438 та ін.; http://www.archives. gov.ua/Arch

Літ.: Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського Вільного Університету. Міжнародна наукова конференція (Пряшів—Свидник, 12—15 черв. 1991). Мат-ли. К.; Львів; Пряшів; Мюнхен; Париж; Н.-Й; Торонто; Сідней, 1992; Лозенко Л. Празький український архів: історія і сьогодення // Архіви України, 1994, № 18—30, с. 26; Купчинський О. Науково-організаційна та видавнича діяльність Українського Вільного Університету (1921—1991) // Ukrainsk? svobodna univerzita (1921—1996). V?deck? sborn?k z konference, v?novan? 75. V?ro?? zalo?ni university. Praha, 29—30 listopadu 1996. Praha, 1998, s. 29—44; Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів // Архіви України, 2004, № 4—6, с. 84—93; Кириленко О., Яценко О. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів // Там само, с. 93—122; Гаранін О. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу // Там само, с. 123—29; Грімстед Кеннеді П. „Празькі архіви“ у Києві і Москві: повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки. К., 2005; Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів. Історико-архівні нариси. К., 2005; Universitas Libera Ucrainensis. 1921—2006. M?nchen, 2006; Боряк Т. Празький архів: історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945—2007) // Бібліотечний вісник, 2008, № 4, с. 19—24; її ж. Фонди Українського вільного університету в бібліотечному сегменті Празького архіву // Там само, 2011, № 1, с. 52—58; Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). К., 2008, с. 397—405.

Роман Яремко

Покликання на статтю (IEEE)
Роман Яремко . "АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=138 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я