АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА У ЛЬВОВІ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА У ЛЬВОВІ

„АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА“ У ЛЬВОВІ (Нова академічна громада) — укр. студент. т-во, яке виникло у Львові 1896 внаслідок об’єднання студент. т-в „Академічне братство“ (засн. 1882) й „Ватра“ (засн. 1892). Мета т-ва — допомога своїм чл. у здобуванні освіти, організація наук. та культ. заходів для укр. громадськости. „А. г.“ мала фахові гуртки й літ. секцію, організовувала курси й лекції з історії, географії, права, укр., рос. та європ. л-ри, в т. ч. у містах і селах Галичини, допомагала л-рою читальням „Просвіти“, друк. серію вид. „Дешева бібліотека“ (1908—14). 1897 т­во створило Допомоговий фонд для незаможних укр. літераторів, 1898 організувало святкування 25-ліття літ. діяльности І. Франка й видало його зб. поезій „Мій Ізмарагд“ та влаштовувало вечори пам’яти М. Драгоманова та ін. Друк. органом т-ва (неофіційним) було щотижневе вид. „Молода Україна“ — перший укр. студент. часоп., що виходив 1900—06. Його редагували і вміщували у ньому свої твори відомі чл. НТШ, з­поміж яких С. Баран, М. Галущинський, І. Крип’якевич, А. Крушельницький, В. Панейко, В. Старосольський, Л. Цегельський та ін. Часоп. відстоював ідею незалежности України, виступав проти полонізації і русифікації, за створення укр. вищих шкіл. У ньому друк. М. Ганкевич, Лесь Мартович, В. Пачовський, Леся Українка, Л. Цегельський, С. Чарнецький, В. Щурат, М. Яцків та ін. До кін. 1901 чл. виділу (президії) „А. г.“ були Є. Бурачинський (голова), Л. Гаванський, Р. Ковалів, Є. Сельський, В. Темницький, Р. Цегельський, Й. Чайківський, чл.— В. Бараник, М. Ганкевич, В. Готовський, Н. Даниш, І. Ерденберґер, Р. Курбас, І. Строцький, В. Чайківський, М. Щуровський. Чл. „А. г.“ був Б. Барвінський.

1899—1902 „А. г.“ брала акт. участь у боротьбі за відкриття укр. ун-ту. За організацію віча й демонстрації 19. 11. 1901 із Львів. ун­ту відрахували кер. т-ва Є. Бурачинського, В. Пачовського, В. Темницького, М. Щуровського. У груд. 1901 сотні студентів на доказ протесту організовано покинули Львів. ун-т, а діяльність т-ва було заборонено. 18. 11. 1902 чл.-засн. т­ва Павло і Йосип Чайківські підгот. новий статут. 23. 11. 1902 відновлено діяльність „А. г.“ Чл. виділу (президії) обрано Й. Чайківського (головою), І. Бриковича, Т. Гуля, Н. Даниша, П. Чайківського, Ф. Марисюка й М. Лепкого (секретарем). Бібліотекарем т-ва став І. Джиджора. Наст. головою т­ва був В. Панейко, секретарем — Л. Смулка. 1906 до виділу „А. г.“ обрано О. Назарука (головою), Т. Залеського, В. Кучера, В. Скрипчука, Л. Смулку, І. Товарницького, М. Цеглинського. В управі т­ва були В. Ґрех, Р. Домбчевський, В. Левицький, М. Січинський, М. Шурак. Після студент. демонстрацій 1907 намісник Галичини А. Потоцький, за рішенням Карного суду у Відні, знову розпустив т­во, мотивуючи заборону „свідомим вступом на шлях політики“ з 1905, співпрацею з Руською радикальною партією та акціями 1905—06 у справі виборчої реформи. У жовт. 1907 В. Скрипчук подав на затвердження статут „Нової Академічної громади“, раніше відхилений владою, а в листоп. 1907 статут „А. г.“ (поданий В. Зубрицьким, Є. Маланюком, В. Цмайлом-Кульчицьким, В. Чайківським) схвалило намісництво. На поч. 1908 „А. г.“ відновила діяльність. Наприкiн. 1908 вона передала на збереження до НТШ свiй архiв, у т. ч. док­ти студент. т-в „Дружний лихвар“, „Ватра“, „Академiчна громада“ в Краковi, „Академiчне братство“, ред. журн. „Молода Україна“. До нової президії (виділу) увійшли Ф. Замора (голова), В. Цмайло-Кульчицький, М. Яворський, Д. Стецишин, Б. Ставничий (бібліотекар) та ін. Згодом головами „А. г.“ були В. Скрипчук, Р. Домбчевський, С. Гасюк (1908—09), В. Питлик (1910), В. Котецький (1913). До президії (виділу) перед Першою світ. війною входили І. Бабій, Є. Винярський, М. Дольницький, Б. Німчук, І. Німчук, Ю. Полянський. Після відновлення т­во провадило широку осв. діяльність серед населення, спрямовану переважно на зміцнення нац. свідомости серед селян і міщан. З 1909 (за ін. дж. 1910) „А. г.“ увійшла до Укр. студент. союзу. Печатка т­ва містила напис: „Товариство „Академічна Громада“ у Львові“. 1921 діяльність „А. г.“ заборонено у зв’язку з поліційними переслідуваннями Українського таємного університету. „А. г.“ була колект. звич. чл. НТШ.

Арх. дж.: ДАЛО, ф. 26, оп. 13, спр. 69, 100, 158; оп. 14, спр. 149; ф. 350, оп. 1, спр. 2348, арк. 1—15; ЦДІА України у Львові, ф. 349, спр. 1—11.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1908, ч. 36, с. 34; Писання Івана Франка. Львів, 1910, т. 4: Молода Україна, част. 1, 151 с.; Кондратюк К., Пришляк В. Джиджора Іван // Довідник з історії України. Вид. 2-ге, доопрац. і доповн. К., 2001, с. 207; Гунчак Т. Україна: ХХ століття. К., 2005, с. 14—20.

Іван Сварник

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Сварник

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА У ЛЬВОВІ / Іван Сварник // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-33

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я