ВАКАРЧУК Іван | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАКАРЧУК Іван

ВАКАРЧУК Іван (*06. 03. 1947, с. Старі Братушани Єдинецького р-ну, Молдова) — фізик-теоретик. Д. чл. НТШ (з 2002), чл. Президії НТШ.

1970 закінчив фізичний ф-т ЛДУ, 1973 — там само аспірантуру. У 1973—78 працював мол., 1978—80 — ст. наук. співробіт., 1980—84 — зав. відділу квантової статистики Львів. відділу стат. теорії конденсованого стану Ін-ту теор. фізики АН УРСР; з 1984 — зав. каф. теор. фізики ЛДУ, 1990—2007 та 2010—14 — ректор ЛНУ; 2007—10 — міністр освіти і науки України.

1974 захистив кандидат. дис. „Застосування методу зміщень і колективних змінних до дослідження системи взає- модіючих бозе-частинок“, 1980 — докт. дис. „Мікроскопічна теорія бозе-рідини“, проф. (1984).

Осн. наук. зацікав. В. І.— дослідження матем. методів у теор. фізиці, фізики квантових рідин, теорії надплинного гелію, астрофізики, теорії зоряних спектрів, теорії фазових переходів і критичних явищ, фізики невпорядкованих систем, фізики магнітних систем, фундам. проблем квантової механіки, деяких задач геофізики, філософії науки. У кожній ділянці вчений запропонував нові ориґ. підходи для дослідження різноманітних фізичних явищ та процесів. Йому належить вивчення осн. стану та енергетичних спектрів рідкого гелію, обчислення матриці густини s-частинок для багаточастинкових квантових систем, опрацювання для них різних функціон. представлень. Розвинув мікроскопічну теорію термодинамічних і структурних властивостей рідкого гелію й теорію ламбда-переходу в рідкому гелії. Виконав важливі дослідження в теорії фазових переходів і критичних явищ. Застосував підхід інтеґрування за траєкторією і метод функції Гріна в теорії невпорядкованих систем. Поглибив розуміння основ квантової теорії, розробив квантову механіку в деформованих просторах. Широке визнання здобув його підручник „Квантова механіка“ (4 вид. з 1998). Автор понад 360 наук. праць.

Засн. і гол. ред. „Журналу фізичних досліджень“ та журн. „Світ фізики“, гол. ред. „Вісника Львівського університету. Серія фізична“, чл. редколегій журн. „Condensed Matter Physics“ та „Вища освіта України“.

Відзначений держ. та відомчими нагородами України: грамотами Президії АН УРСР (1977, 1981), знаком „Відмінник народної освіти УРСР“ (1983), грамотою Мін-ва нар. освіти України (1992), почес. відзнакою Президента України (1996), Держ. премією України в галузі науки і техніки (2000), Премією ім. М. П. Барабашова НАН України в галузі астрофізики (2004), орденом „За заслуги“ II ступеня (2005), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), вищою відзнакою Нар. руху України „За заслуги перед українським народом“ II ступеня (2005), орденом Святих Кирила і Мефодія (2006), знаком МОН України „Петро Могила“ (2006), почес. званням „Заслужений діяч науки і техніки України“ (2006), відзнакою Мін-ва оборони України „Знак пошани“ (2007), званням Герой України (2007), академ. нагородою Св. Володимира АН вищої школи України (2009), орденом „Честь, Віра, Слава“ І ступеня Міжнар. громад. орг-ції „Міжнародний союз козацтва“ (2011), Премією ім. Олекси Гірника, медаллю „Григорій Сковорода“ НАПН України (2011). В. І.— нар. депутат ВР СРСР (1989—91), голова Львів. обл. ради миру (1991), голова Ради ректорів вищих навч. закладів Львівщини (1996—2010), голова спец. вченої ради із захисту дис. (з 1995), голова Зх. укр. фіз. т­ва (1998—2002), президент Укр. фіз. т-ва (2001—04), президент Львів. обл. МАН (з 1991), віце-президент Спілки ректорів ВНЗ України (2002—07), нар. посол України (2002), чл. Комісії держ. нагород і геральдики (з 2005), чл. Ради з питань науки і науково-тех. політики при Президентові України, чл. К-ту з держ. премій України в галузі науки і техніки (з 2006).

В. І.— почес. д-р Краків. пед. академії ім. Комісії едукації нар. (2002), Вроцлавського ун-ту (2009), Ін-ту фізики конденсованих систем НАН України (2011), почес. д-р філософії Українського вільного університету в Мюнхені (2011). Засл. проф. ЛНУ.

В. І. має значні заслуги у розвитку добросусідських відносин між Україною та державами і народами європ. країн. Підтвердженням визнання його заслуг є такі нагороди: Відзнака Капітули українсько-польс. поєднання (2001), „Офіцерський Хрест“ ордена Заслуги Республіки Польща (2005), держ. орден Італ. Республіки „Зірка італійської солідарности“ (2008).

23. 11. 2002 на пропозицію Фізичної комісії НТШ обраний д. чл. Т-ва. Чл. Президії НТШ з 2005.

Пр.: Разделение „нормального“ и „сверхтекучего“ движений в уравнении Шредингера при помощи метода смещений и коллективных переменных // Теоретическая и математическая физика, 1974, т. 18, № 1, с. 90—107 (у співавт.); Матрицы плотности многобозонной системы при низких температурах // Там само, 1975, т. 23, № 2, с. 260—72; Неприводимое групповое разложение для логарифма S-частичной матрицы плотности многобозонной системы // Там само, 1977, т. 32, № 2, с. 247—61; Микроскопическая теория энергетического спектра жидкого Нell // Там само, 1980, т. 42, № 1, с. 112—23 (у співавт.); Метод функционального интегрирования в теории спиновых систем // Там само, 1981, т. 49, № 2, с. 234—47 (у співавт.); Исследование фазового перехода в трехмерной модели „4“ // УФЖ, 1982, т. 27, № 11, с. 1711—17 (у співавт.); К проблеме жидкого ферромагнетика // Там само, № 9, с. 1414—15; Энергетический спектр магнонных возбуждений в аморфных телах с учетом спин-фононного взаимодействия // Там само, 1989, т. 79, № 3, с. 446—59 (у співавт.); Матрицы плотности сверхтекучего гелия­4. I // Там само, т. 80, № 3, с. 439—51; Energy Spectrum and Elementary Excitation Damping in the Structurally Disordered Ising Model in a Transverse Field // Phys. Stat. Sol. (b), 1990, vol. 160, N 1, p. 321—27; Матрицы плотности сверхтекучего гелия-4. ІІ // Теоретическая и математическая физика, 1990, т. 82, № 3, с. 438—49; Energy Spectrum and Phonon Exсitation Damping in Many-Component Amorphous Solids // Phys. Stat. Sol. (b), 1991, vol. 166, р. 53—67 (у співавт.); Calculation of the Spin System Correlation Functions in the Frames of the Functional Integration Method. I. The Ising Model // Там само, 1992, vol. 169, N 1, р. 203—15 (у співавт.); Calculation of the Spin System Correlation Functions in the Frames of the Functional Integration Method. II. The Heisenberg Model // Там само, 1992, vol. 170, N 1, p. 303—07; Influence of the magnetic field on the structure of a liquid two-component magnet // J. Non-Cryst. Solids, 1993, vol. 156—58, рart 1, р. 201—04 (у співавт.); Electron-Phonon Interaction Influence on Electron and Phonon Excitations in Amorphous Metals // Phys. Stat. Sol. (b), 1994, vol. 185, N 2, р. 101—15 (у співавт.); The Influence of Structure Disorder on Mean Atomic Momentum Fluctuations and Spin-Wave Spectrum // J. Magn. Magn. Matter, 1995, vol. 146, iss. 1—2, р. 191—94 (у співавт.); Розрахунок термодинамічних функцій надплинного 4He при низьких температурах. 1. Вільна енергія // УФЖ, 1996, т. 41, № 5—6, с. 569—76 (у співавт.); Magnetic Properties of Dilute Alloys: Equations for Magnetization and Its Structural Fluctuations // Phys. Stat. Sol. (b), 1998, vol. 208, N 1, р. 167—86 (у співавт.); Thermodynamics of the Bose-system with a small number of particles // Condens. Matter Phys. (Lviv), 2001, vol. 4, N 3 (27), p. 431—47 (у співавт.); The 1/N-expansion in quantum mechanics. High-order approximations // J. Phys. Stud., 2002, vol. 6, N 1, р. 46—54; On Dirac theory in the space with deformed Heisenberg algebra: Exact solutions // J. Phys. A: Math. Gen., 2005, vol. 38, р. 7567—76; The Kepler problem in Dirac theory for a particle with position-dependent mass // Там само, р. 4727—34; One-dimensional Coulomb-like problem in deformed space with minimal length // Там само, 2006, vol. 39, р. 2143—49 (у співавт.); WKB approximation in deformed space with minimal length // Там само, р. 379—87 (у співавт.); Одночастичная матрица плотности жидкого 4He // Теоретическая и математическая физика, 2008, т. 154, № 1, с. 9—30; The Casimir effect in a deformed field // Phys. A: Math. Theor., 2008, vol. 41, N 18, 185402, 10 p.; Одночастинкова матриця густини рідкого 4He в наближенні парних кореліцій // УФЖ, 2009, т. 54, № 7, с. 687—96 (у співавт.); Про відповідність між класичними фізичними величинами та квантовомеханічними операторами // Журнал фіз. досліджень, 2011, т. 15, № 3, 3998, с. 1—8; Theory of heat capacity of liquid helium-4 for temperatures above the critical point // УФЖ, 2012, т. 57, № 12, с. 1214—22 (у співавт.).

Літ.: The 60th anniversary of Ivan Vakarchuk // Condensed Matter Physics, 2007, vol. 10, N 1 (49), p. 119—20; 60-річчя дійсного члена НТШ, Героя України, професора Івана Вакарчука // Фізичний збірник НТШ. Львів, 2008, т. 7, с. 652—54.

Володимир Ткачук

Інформація про статтю

 Автор:

Володимир Ткачук

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАКАРЧУК Іван / Володимир Ткачук // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-492

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я