АТЛЯС УКРАЇНИ Й СУМЕЖНИХ КРАЇВ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АТЛЯС УКРАЇНИ Й СУМЕЖНИХ КРАЇВ

АТЛЯС УКРАЇНИ Й СУМЕЖНИХ КРАЇВ (Atlas of Ukraine and adjoining Countries. Львів, 1937) — перший нац. атлас України у межах укр. нац. території, опубл. під титулом НТШ за заг. ред. д-ра Володимира Кубійовича — доц. Яґеллонського ун-ту (Краків), д. чл. НТШ, голови Географічної комісії НТШ. Атлас вид. у Львові Укр. вид. ін-том, спеціально організованим для цього. Карти виконано у графіч. закладі А. Геґедіса (Львів). У Друкарні та Переплетні (палітурні) НТШ (Львів, вул. Чарнецького, 26 (нині — вул. Винниченка, 26) були виготовлені карти, схеми, графіки і діаграми, а також палітурка. Технічно опрацював карти д. чл. НТШ Микола Кулицький; автором проекту обкладинки був худож. Павло Ковжун. Тексти — леґенди карт, посилання до схем, графіків і діаграм — подані укр. та англ. мовами.

А. У. с. к.— великий картограф. твір, із появою якого закінчився короткий період становлення укр. нац. картографії (від появи твору Г. Величка „Народописна карта укра- їнсько-руського народу“ 1896 до 1937). У підгот. карт брали участь, окрім В. Кубійовича, В. Дорошенко, Е. Жарський, І. Зілинський, Р. Зубик, В. Іванис, Б. Іваницький, І. Крип’якевич, М. Кулицький, Л. Лукасевич, М. Мельник, Я. Пастернак, Ю. Полянський, В. Садовський, І. Тесля, І. Федів, Є. Храпливий, В. Чередієв. Серед 18 співавт. 12 мали наук. звання і ступені. Чотири з них були вихідцями зі Сх. України та Кубані (В. Дорошенко, В. Іванис, І. Іваницький, В. Садовський). Більшість працювала у Львові і була чл. НТШ.

Атлас охоплював прибл. 150 карт і картосхем. Більшу частину (майже 100) виконав В. Кубійович — сам або у співавторстві. А. У. с. к. складається з двох великих частин: текстової, в якій розкрито методику підгот. карт, їх статистику і літературно-джерельну базу; і другої — картограф. У картограф. опубл. бл. 25 карт і картосхем, виконаних переважно І. Федівим, які висвітлюють розвиток і розміщення укр. кооперації, шкільництва та фіз. виховання у Галичині. Інформ. стрижнем А. У. с. к. є великий блок карт і картосхем (прибл. 125), присвячених природі, людності і госп-ву укр. земель — нац. території, розділеній між чотирма державами: СРСР, Польщею, Чехо-Словаччиною та Румунією. Серед карт природи (12): „Фізична“, „Ґеольоґія“, „Ґрунти“, „Підсоння“ (7), „Рістня“, „Фавна“.

Великий блок становить серія карт, присвячених людності України, які виконали В. Кубійович і М. Кулицький (37 мап, у т. ч. 12 присвячених українцям). 2 карти стосуються територіального розподілу національностей (укр. етносу і етн. груп — росіян, білорусів, поляків, чехів, німців, угорців, румунів та ін.), виконані способом кольорового тла (за кількісним переважанням) і крапковим способом (вага крапки — 5 тис. жителів). Також є карти віросповідань, щільности українців, їх „надвишків“ і „недоборів“ (стат. показник, який характеризує нестачу чи перевищення відсотка українців стосовно їхньої середньоукр. щільности на одиницю площі в окр. адміністративно-територіальних одиницях); картосхеми розміщення українців в Азії, Америці (США, Канада, Бразилія), Європі (Югославія). Представлено природний рух населення (народжуваність, смертність, у т. ч. дітей), міґрації й урбанізацію.

Найбільшу за кількістю групу становлять карти госп-ва — всього 56. З них 34 карти (плюс 5 карт експорту сільськогосп. продукції) припадає на карти сільс. госп-ва (земельні ресурси, посівні площі, в т. ч. у розрізі гол. зернових і тех. культур та тваринництва); 3 карти відображають розміщення лісів і лісового госп­ва; 10 карт — корисних копалин, пром. виробництва, розподілу зайнятих між галузями промисловости й експорту пром. продукції. Є також карти шляхів получення, густоти залізничних шляхів, експорту пром. продукції (цукру, руди і металів). Ост. група карт присвячена розміщенню поступових форм організації укр. сусп-ва у Галичині у першій третині ХХ ст.— розвитку кооперації, у т. ч. охопленої Ревізійним союзом укр. кооператив, зокрема „Маслосоюзом“, кредитними кооперативами, закупівельно-збутовою та споживчою і молочарською. 2 карти присвячені т-ву „Сільський господар“, 3 — „Просвіті“. Закінчується атлас картами організації фіз. виховання — спортивних т-в „Сокіл“, „Луг“, „Каменярі“, „Український спортивний союз“.

Більша частина карт А. У. с. к. аналітичні. Масштабний ряд їх: 1 : 500 000, 1 : 10 000 000, 1 : 15 000 000. Використано різноманітні засоби картографування: спосіб кольорового тла, картодіаграми і картограми, значків, ізоліній, крапковий спосіб та спосіб ліній руху. Широко представлена часова динаміка картограф. явищ. Атлас свідчить про наук. і методичну зрілість укр. географії та картографії перед Другою світ. війною. Це був перший нац. атлас України (2-ге вид. вийшло п. н. „Національний атлас України“ (К., 2007). Тираж А. У. с. к. становив 4 000 прим. (із них 1 000 знищено більшовицькою владою 1939). У рад. час атлас був заборонений, як і праці В. Кубійовича загалом.

Літ.: Атлас України. Розмова з п. м-р Миколою Кулицьким // Назустріч (Львів), 1937, ч. 18, с. 1—15, ІХ, 4 фото; Огоновський В. [Рец. на:] Атляс України і сумежних країв... // Життя і знання, 1937, ч. 3, с. 95—96; Є. Ю. П. [Пеленський Є.] [Рец. на:] Атляс України і сумежних країв... // Українська книга, 1938, № 2, с. 44—46; Шаблій О. І. Володимир Кубійович як картограф // Пам’ятки України: історія і культура, 1996, ч. 2, с. 117—26; його ж. Атлас В. Кубійовича // Шаблій О. І. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. Париж; Львів, 1996, с. 447—70; Купчинський О. Причинки до історії української картографії 30—40-х років ХХ ст.: Микола Кулицький // Mappa Mundi: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів; К.; Н.­Й., 1997, с. 789—808.

Олег Шаблій

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Шаблій

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АТЛЯС УКРАЇНИ Й СУМЕЖНИХ КРАЇВ / Олег Шаблій // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-156

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я