БІЛЕЦЬКИЙ Степан | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛЕЦЬКИЙ Степан

БІЛЕЦЬКИЙ Степан (* 14. 04. 1904, м. Львів — † 04. 08. 1989, там само) — історик, картограф, архівіст. Чл. НТШ (з 1937).

Навч. на істор. та математико-при-родн. ф-тах Львів. ун-ту. 1959 захистив канд. дис. на тему „Класова боротьба у місті Львові в середині XVII ст.“ Після закінчення ун-ту працював у Ревізійній спілці укр. кооперативів. З лют. 1940 — мол. наук. співробіт. відділу історії України Ін-ту історії України АН УРСР у м. Львові. У 1941—44 працював архіваріусом у Держархіві м. Львова. Опрацьовував док-ти нафтових т-в, укр. т-в „Сільський господар“, „ Просвіта“, розшифровував рукопис. док-ти XVІ—XVІІ ст. Упоряд. укр. періодику в Галичині. У повоєнні роки як досвідчений архівіст і палеограф брав участь у підгот. збірників док-тів Ін­ту сусп. наук АН УРСР та ЦДІА УРСР у Львові. 1946—49 працював художником, потім — наук. співробіт. Етнограф. музею у м. Львові, де розпочав роботу над „Атласом матеріальної культури західних областей УРСР“ (1949). За час роботи у Львів. істор. музеї (1949—51) опрацював мат-ли до тем „Народне гірництво західних областей УРСР“ та „Північно-західний кордон Галицько-Волинських земель ХІІ—XIV віків“, які входили до „Атласу матеріальної культури західних областей УРСР“. 1951—68 обіймав посаду мол. наук. співробіт. відділу історії України Ін­ту сусп. наук АН УРСР у м. Львові.

Осн. наук. зацікав.— історія України, картографія, архівознавство та джерелознавство. Тісно співпрацював із І. Крип’якевичем, зокрема над темами „Джерелознавство західноукраїнських земель періоду феодалізму“; „Огляд джерел до історії Галичини“ та над дослідженням мат-лів з історії Львова (ст. „Перша історична згадка про місто Львів 1256 р.)“). Б. С. збирав мат-ли про ф. архівів і рукопис. збірки б­к Галичини, мат-ли до історико-географ. словника Зх. України.

Б. В.— автор карт, картосхем та діаграм до вид. львів. наук. установ і до істор. праць львів. науковців: накреслив карту „Шляхи між Західною Україною і Наддніпрянщиною“ до пр. І. Крип’якевича „Зв’язки західно-українських земель з Наддніпрянщиною в XVI—XVII ст.“; план „Околиці Крилоса“ до „Історичного атласу України“; картосхеми (бл. 16) до кн. О. Степанів „Сучасний Львів“ (1941), зокрема карту укр. нар. шкіл Галичини у 1911—12, карту укр. установ Галичини; як дод. до статей — про укр. кооперацію Галичини, Лемківщини, Холмщини, Кракова, Любліна у 1934—44; картосхеми до істор. праць Б. Яремчишина та В. Грабовецького.

Досліджував історію України. Його пр. „Зв’язки короля Данила з Польщею та Литвою (1205—1264)“ опубл. у вид. УНІ у Варшаві. Автор низки ст. до УРЕ („Болехів“, „Борщів“, „Глиняни“, „Городок“, „Сотні селяни“) та „Історії міст і сіл Української РСР. Львівська область“ („Велика Горожанка“), рец. на пр. І. Крип’якевича й В. Грабовецького „Селянський рух на Прикарпатті в другій пол. ХVІІ — першій пол. ХVІІІ ст.“, В. Куркевича „Tysi?c lat dziej?w Polski. Przegl?d wa?niejszych wydarze?“. Автор багатьох наук. праць, част. рукопис. та машинопис. варіантів яких зберіг. у Б-ці Інституту українознавства НАН України у Львові („Північно-західне пограниччя Галицько-Волинського князівства до к[інця] XIV ст.“, „Початки м. Львова (XІІІ ст.)“, „Взаємини Данила з Польщею і Литвою 1205—1264 рр.“), у ЦДІА України м. Львова у ф. НТШ („Західні границі Галицько-Волинської держави ХІІ—XIV ст.“), у ЛННБ України у ф. І. Крип’якевича („Архіви, бібліотеки і музеї західних областей УРСР“, „Перша згадка про Львів (1256)“, рец. на праці І. Крип’якевича, карти та ін.), у Львів. істор. музеї (карти шляхів між Зх. Україною і Наддніпрянщиною).

Б. С.— автор восьми недрук. картосхем із різних періодів Галицько-Волинського князівства, які із його смертю пропали. Одна карта міститься в Атласі української мови. 22. 09. 1937 за рекомендаціями М. Андрусяка й І. Крип’якевича Б. С. обрано чл. НТШ.

Пр.: Боротьба плебеїв і селян міста Львова проти міського патриціату напередодні визвольної війни 1648—1654 рр. // Віковічна дружба народів-братів. К., 1954, с. 45—66; Перша історична згадка про місто Львів (1256 р.) // Нариси історії Львова. Львів, 1956, с. 18—20; Система управління міста // Там само, с. 60—67; Боротьба міщан Львова проти засилля шляхти в першій половині XVІІ ст. // З історії західноукраїнських земель. К., 1957, вип. 1, с. 15—24; Розвиток ремесла і промислів у Львові в середині XVІІ ст. // Там само, вип. 2, с. 3—14; Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині XVІІ ст. // Там само, 1960, вип. 5, с. 15—24; Соціальна структура населення Львова в середині XVІІ ст. // Там само, вип. 4, с. 3—14; Борьба львовских армян против унии и Ватикана // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. К., 1965, с. 87—92; Велика Горожанка // Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. К., 1968, с. 452—60 ( у співавт.).

Арх. дж.: Архів Ін-ту українознавства НАН України у м. Львові ім. І. Крип’якевича, оп. 3 ос., спр. 88; ЛННБ України, від. рукоп., ф. 315 (І. П. Крип’якевич), № 86, 102, 105, 117, 155, 159, 209, 224, 239, 371—72, 374; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 31, арк. 87; спр. 384, арк. 5; спр. 425, арк. 6—7; спр. 1095, арк. 1—87; ф. 755, оп. 1, спр. 32, 39, 91, 199.

Літ.: Праці наукових співробітників Інституту суспільних наук АН УРСР. Бібліографічний покажчик. Львів, 1970, с. 93—95; Сливка Ю. Академік Іван Петрович Крип’якевич. Спогади. Львів, 2000, с. 7, 9; Кришталович У. Білецький Степан Теодорович // Українські архівісти. Біобібліографічний довідник. Вип. 2 (1940—1960 рр.). К., 2002, с. 22—23; Шаблій О., Вісьтак О. Життєвий і творчий шлях Олени Степанів // Олена Степанів. Наукові праці. Есе. Спогади. Львів, 2003, с. 128; Архів Івана Крип’якевича. Інвентарний опис / Упоряд. Я. Федорук. К.; Львів, 2005, с. 37, 47, 54, 107, 188; Дашкевич Я. Олена Степанів та її „Сучасний Львів“ // Постаті: Нариси про діячів історії, політики, літератури / 2­ге вид., виправлене й доповнене. Львів, 2007, с. 580.

Уляна Кришталович

Інформація про статтю

 Автор:

Уляна Кришталович

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БІЛЕЦЬКИЙ Степан / Уляна Кришталович // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-309

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я