БРИҐІДЕР Володимир-Сильвестр | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БРИҐІДЕР Володимир-Сильвестр

БРИҐІДЕР Володимир-Сильвестр (* 26. 07. 1889, с. Демичі Снятин. пов., Галичина (нині — у складі с. Заболотова Снятин. р­ну Івано-Франк. обл.) — † 12. 07. 1952, м. Торонто, Канада) — зоолог, еколог, природознавець. Д. чл. НТШ (з 1932).

Серед. освіту здобув у філії Української академічної гімназії у Львові (1900—07).

1907—11 навч. на філос. ф-ті у Львів. ун-ті (під час навчання виявив зацікав. анатомією, історією розвитку та біологією морської фауни і 1910, завдяки фінансовій підтримці у розмірі 100 кор. від НТШ у Львові, пройшов стажування на біолог. курсах у Зоолог. станції у м. Трієсті ( Італія). 1913 склав „учительський іспит“ на право викладання укр. і польс. мовами природознавства (зоології, ботаніки, мінералогії та геології) як гол. предмета, а також математики і фізики. Спеціалізацію із зоології закінчив у Львові: в Зоолог. ін-ті ім. проф. Нусбаума та в Ін-ті порівн. анатомії ім. проф. Квітневського. 30. 01. 1920 захистив дис. на здобуття наук. ступеня д­ра філософії (наук. тема: анатомія молюсків).

23. 11. 1915—28. 02. 1925 — учитель математики та фізики з хемією поч. класів Держ. укр. г-зії у Станіславові; 1916—18 — викладач на військ. курсах Укр. г-зії у Відні (Австрія). 1918—39 — учитель реальної школи та Дівочої учительської семінарії сестер василіянок (Станіславів), одночасно (01. 03. 1925—01. 03. 1940) — вчитель ІІІ Держ. польс. г-зії ім. С. Сташиця (з 29. 03. 1939 — серед. школа) у Станіславові. 01. 09. 1939—31. 01. 1940 — зав. Міського пед. кабінету у Станіславові.

1940 переїхав до Львова, де став проф. каф. порівн. анатомії хребетних і безхребетних Львів. ун-ту й викладав зоологію та анатомію в цьому виші та у Львів. пед. ін-ті. 1942 став дир. Зоолог. ін­ту у Львові й одночасно працював проф. і зав. каф. заг. біології (читав курс спадковости) у Львів. мед. ін-ті (1942—44). Під час Другої світової війни еміґрував до Відня, працював в антропол. відділі Природничо-істор. музею, а згодом (1948) переїхав у Канаду, де продовжував дослідження: вивчав ембріональні стадії неодипріонів (великих шкідників хвойних дерев у Канаді), працюючи наук. співробіт. ентомолог. лабораторії на каф. зоології Торонт. ун-ту (1948—52).

Чл. Польс. держ. ради з охорони природи від Станіславів. воєв. (з 1934), чл. низки ін. наук., культурно-осв. і станових т-в: „Просвіти“, Укр. пед. т-ва, Муз. т-ва ім. Лисенка та „Учительської громади“ (чл. Виділу з 29. 01. 1939).

Автор популярних статей („Початки життя й смерть“ („Пролом“, 1919), підручників, а також наук. пр. укр., нім. й англ. мовами.

Осн. наук. зацікав.— зоологія, анатомія тварин, генетика, бактеріологія, гігієна, охорона природи. 1936 домігся надання степовому резервату площею 0,5 га біля Калуша у Станіславів. пов. статусу заповідного, ставив питання про охорону водяних горіхових дерев біля с. Дубівця на Дністрі, гори Виноград на Опіллі та зруйнованого монастиря в с. Розгірчому на Бойківщині. Домагався визнання пам’ятниками природи липової алеї та 4 істор. лип на вул. Колухівського у Станіславові. Контролював стан резерватів і 1936 організував секцію охорони гір при Станіславів. відділі Польс. Татранського т-ва.

1927—28 першим серед галицьких учителів організував шкільний гурток з охорони природи, що став одним із найкращих у Галичині (при гуртку створено б-ку та лекторій, його чл. здійснювали подорожі в резервати, проводили Дні птахів та Дні лісу, а з 01 по 21. 02. 1931 під кер. Б. В.-С. організували у Станіславові виставку на тему охорони природи).

З 1922 — чл. Фізіографічної комісії НТШ у Львові (відновленої). З 28. 09. 1932 — д. чл. НТШ у Львові (від Математично-природописно-лікарської секції), з 1935 — секретар Комісії НТШ з охорони природи, створ. 03. 06. 1935 при МПЛС Т­ва (до її завдань належала не тільки наук. опіка над кедровим заповідником у Карпатах, але й створення нових резерватів). Був одним із найакт. чл. цієї комісії і готував майже всі природоохоронні мат­ли, про які доповідав на IV (1933), V („Наші найближчі завдання щодо охорони природи“, 20—22. 04. 1935) та VI („Останок степової рістні на горі Виноград на Опіллі“ та „Підручники природничих наук у середніх школах“, 16—17. 05. 1937) з’їздах зх.укр. природників, лікарів та інженерів, що проводились під егідою МПЛС НТШ у Львові (був чл. президії цих з’їздів; всю природоохоронну част. резолюції V з’їзду (1935) підгот. Б. В.-С.). Від імени НТШ вчений скерував послання митр. А. Шептицькому та правосл. єпископові із проханням організувати в Галичині охорону старих дерев біля церков, що й було зроблено стараннями гр.-катол. парафії.

Б. В.-С. був співзасн. НТШ К: у трав. 1949 увійшов до складу ініціативного к-ту зі заснування Канад. від-ня НТШ і опрацював його статут (листувався у цих питаннях з В. Кубійовичем). 01. 10. 1949 на установчих Загальних зборах НТШ К увійшов до складу новоствор. Виділу (президії) Т­ва і був обраний заст. голови НТШ К та „зв’язковим з іноземним науковим світом“. 03. 09. 1950 доповідав на тему „З власних дослідів над ембріологією неодіпріонів“ на І Наук. конференції НТШ К, 26. 11. 1950 виголосив першу „академ. доповідь“ у НТШ К п. н. „Звідки взялися наші хатні тварини“ (проблема доместифікації та походження свійських тварин), а 02—03. 09. 1951 виступав із двома доповідями (на пленарному засіданні та у МПЛС) на ІІ Наук. конференції НТШ К: „ЮНЕСКО в справі проблеми людських рас та їх дискримінації“ і „За охорону степових цілин на землях Західної України“ (доповідь Б. В.-С. під та кою ж наз. було внесено й до програми засідання (Н.-Й., 25. 12. 1954) Біологічно-медичної комісії НТШ А в межах ІІ Конференції МПЛС НТШ А, вже після смерти дослідника). Автор наук. пр. у „Збірнику Фізіографічної комісії НТШ (1932, 1934), наук. статті у „Збірнику МПЛС НТШ“ (1934) та наук. публікації у „Матеріалах“ („Proceedings“) МПЛС НТШ А (1955, посмертно). 26. 10. 1952 НТШ К провело жалобні збори пам’яті Б. В.-С. (доповідачі: Є. Вертипорох, К. Кисілевський, М. Гута).

Пр.: ?ber den mikroskopischen Bau der Speicheldr?sen bei den Nudibranchiata // Zeitschrift f?r wissenschaftliche Zoologie, 1914, Bd. 110, N 3, S. 359—418; Закони Менделя в людини та їх важливість для медицини // Лікарський вістник (Львів), 1920, № 3, с. 17—18; № 4, с. 26—28; Нікотинізм і боротьба з ним. Львів, 1931; Рогулька водяна (Trapa natans L.) в околицях Дубовець над Дністром // Збірник Фізіографічної комісії НТШ. Львів, 1932, т. IV—V, с. 15—24; Липова алея в Станiславовi в її сучасному й минулому, як гiдна охорони пам’ятка природи // Там само, 1934, т. VI, с. 1—30; Мікроскопічна будова слинових заліз у Polycera quadrilatera на тлі відносин у цілої групи Нагозябрих // ЗМПЛС НТШ. Львів, 1934, т. XXX, с. 1—18; Regeneracja rany u buku // Czasopismo Przyrodnicze (??d?), 1935, r. IX, zesz. 6—7, s. 157—65; Декілька завваг про сексуальне питання в школі // Наша Батьківщина. Львів, 1938, ч. 1, с. 22 ( також: Українська школа, 1925, ч. IV); Елементи науки про бактерії. Станиславів, 1938; Василіянський печерний монастирець у Розгірчі // Логос (Ватерфорд), 1951, кн. І, с. 40—42; In what embryonic stage do the eggs of Neodiprion sertifer enter the winter diapause? // Canadian Journal of Zoology, 1952, vol. 30, N 2, p. 99—108; The skin glands of the Opisthobranchia Mollusca // Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1955, vol. III (XXXI), p. 5—14.

Арх. дж.: Архів НТШ у Канаді (м. Торонто), від. рукоп., листування Б. В.-С. з В. Кубійовичем (1949); ДАІФО, ф. 69, оп. 1, спр. 630, арк. 2; ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 88, арк. 1—43; спр. 102, арк. 10—11; спр. 382, арк. 9; спр. 1392, арк. 54—56, 61, 80.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1911, ч. 45, с. 6; 1922, ч. 65—66, с. 49; 1935, ч. 72, с. 92; 1937, ч. 73, с. 68—69; Париж; Н.-Й.; Торонто; Сидней, 1954, ч. 77, с. 11, 32—34, 37; Wodziczko A. Praca m?odzie?y na polu ochrony przyrody // Ochrona przyrody. Krak?w, 1934, N 14, s. 8—43; Двадцятьп’ятьліття Товариства „Учительська громада“. Ювілейний науковий збірник. Львів, 1935, с. 23; Kwartalny biuletyn informacyjny delegata ministra W.R.i.O.P. do spraw ochrony przyrody. Krak?w, 1935, N 1/2, s. 26; 1936, N 2, s. 9; 1938, N 4, s. 31; Бюлетень Канадійського відділу Наукового Товариства ім. Шевченка. Toronto, 1950, ч. 1, с. 14—15; 1951, ч. 1 (2), с. 4, 21—22; Остап’як М. Синтеза наукової праці проф. д-ра Володимира Бригідера. Н.-Й., 1968 („Доповіді („Papers“) НТШ в ЗДА“, ч. 25), 13 с.; його ж. Проф. д-р Володимир Бриґiдер — науковець i дослiдник // Альманах Станиславiвської землi / Ред. Б. Кравців. Н.-Й.; Торонто; Мюнхен, 1975, [т. 1] („Укр. архів НТШ“, т. XXVIII), c. 641—42; його ж. Територiя Станиславiвщини, пам’ятки її первiсної природи та працi проф. В. Бриґідера для їх збереження // Там само, с. 200—09; Albert Z. Lwowski wydzia? lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941—1944. Wroc?aw, 1975, s. 87, 97; Ювілейна книга Української академічної гімназії у Львові (на 100-річчя першого українського іспиту зрілости 1878—1978 рр.) / Упоряд. Б. Романенчук. Філадельфія; Мюнхен, 1978, ч. І, с. 453; Полєк В., Дзвінчук Д., Угорчак Ю. Відомі педагоги Прикарпаття (біограф. довідник). Івано-Франківськ, 1997, т. 1, с. 24—25; Макар В. Спомини та роздуми. Т. 1. Від Бистриці до Бугу, 1911—1929. Торонто; К., 2001, с. 161—64; Бібліографія. Збірник Математично-природописно-лікарської секції НТШ. Томи І—ХХХІІ, 1897—1938. Львів, 2013, с. 81, 112.

Андрій Затушевський, Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Андрій Затушевський, Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БРИҐІДЕР Володимир-Сильвестр / Андрій Затушевський, Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-427

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я