АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КІЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРÜ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КІЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРÜ

„АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КІЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР?“ — серійне вид. істор. док-тів і літ. пам’яток Правобереж. та Зх. України XIV—XVIII ст. Підгот. Київською археографічною комісією. Представлене 35-ма т. (37 кн.) у 8-ми част., виходило у Києві впродовж 1859—1914. Концепція вид. комісії належить М. Іванишеву, опрацьована 1857 і затверджена комісією 1858. Його задум полягав у підгот. та вид. томів док-тів і пам’яток писемности одночасно у кількох тем. напрямах, з яких виокремилося 8 част. із ґрунтовними наук. передмовами. Гол. джерелом вид. слугували док-ти з Київ. центр. архіву давніх актів при Київ. ун-ті, а також акти з приват. колекцій та ін.

1-ша част. (12 т., 1859, 1864, 1871—72, 1883, 1887, 1893, 1904, 1914) вид. включає док-ти, які стосуються історії Правосл. та Уніат. церков Правобереж. України та Галичини XIV—XVIII ст. Осн. увагу видавці зосередили на мат-лах з історії Правосл. церкви перед 1596, що висвітлюють передумови укладання Берестейської церковної унії, мету, методи і наслідки її введення (т. 1), полемічну л-ру поунійного періоду, зокрема твори Івана Вишенського, Петра Могили, Герасима Смотрицького та ін. (т. 7—9), історію Правосл. церкви в Зх. Україні другої пол. XVII — XVIII ст. (т. 2—4), підпорядкування Київ. митрополії Моск. патріархату (т. 5), історію Правосл. церкви в Галичинi XIV — поч. XVIIІ ст. (т. 10), історію Ставропігійського братства у Львові (т. 11—12). Видавцями томів 1-ї част. були М. Іванишев, Ф. Лебединцев, В. Антонович, С. Терновський, О. Левицький, С. Голубєв та А. Криловський.

2-га част. (3 т., 1861, 1888, 1910), підгот. до друку М. Іванишевим, М. Стороженком та І. Каманіним, стосується док­тів з історії шляхет. сеймиків укр. воєв. Речі Посполитої ост. третини XVI — першої пол. XVIII ст., у яких міститься інформація про соціальні, екон., політ., військ. питання, обговорювані представниками шляхти на їхніх зібраннях. Док-ти з історії укр. козацтва XVI—XVIII ст. становили 3-тю част. „Архива ЮЗР“ (6 т., 1863, 1868, 1876, 1902, 1908, 1914). Більша част. публікацій висвітлює козацькі повстання Івана Підкови, Криштофа Косинського, Северина Наливайка, Тараса Федоровича, Якова Острянина (т. 1), національно-визвольну війну Богдана Хмельницького (т. 4), гайдамацький рух 1700—68 (т. 3), козацьке повстання 1789 (т. 5) та ін. 4 т. підгот. до друку В. Антонович, а решту — І. Каманін та Н. Молчановський.

Єдиний том 4-ї част. п. н. „Акты о происхождении шляхетских родов Юго-Западной России (1442—1760)“ підгот. В. Антонович 1867. Док-ти цього тому містять інформацію про склад, соціальні відносини, побут, традиції укр. шляхти Правобереж. України та Волині. У ньому подано багато генеалогічного мат-лу, відомостей про процес окатоличення окр. представників цього соціального стану.

У 5-й част. „Архива ЮЗР“ (2 т., 1869, 1890) містяться акти про міста. В мат-лах багато інформації зі соціальної та екон. історії міщан, міського самоврядування. У 2­му т. (у 2-х кн.) І. Каманін опубл. переписи єврей. населення Правобереж. України і Волині 1765—91. 2 т. 6-ї част. (підгот. до друку К. Козловський та В. Антонович) становлять мат-ли про екон. та правові відносини селян Правобереж. України та Волині XV—XVIII ст. (1870, 1876). 7-ма част. (3 т., 1886, 1890, 1905) тематично стосується док-тів про заселення укр. земель XIV—XVII ст. Підгот. до друку В. Антонович, М. Владимирський-Буданов та В. Щербина.

Закінчувала „Архив ЮЗР“ 8­ма част., яка вирізнялася тем. різноманітністю вміщеного у її 6-ти т. (1893, 1907, 1909, 1911) джерельного мат-лу. Публікації стосувалися різних проблем історії України XV—XVIII ст.: адміністрації та місцевого управління (т. 5), зокрема док-ти Барського староства, підгот. М. Грушевським (т. 1—2), шлюбного права і сімейного побуту (т. 3), шляхет. землеволодіння (т. 4, 6). Окрім М. Грушевського, над томами цієї серії працювали О. Левицький, М. Владимирський-Буданов та М. Довнар-Запольський.

Левова частка томів „Архива ЮЗР“ вийшла за часів, коли посаду гол. ред. комісії почергово обіймали В. Антонович (1863—82, 12 т.) та М. Владимирський-Буданов (1882—1916, 23 т.). За той час тематика вид. розширилася так само, як і коло архів. збірок, звідки черпали док-ти упоряд. томів „Архива ЮЗР“. Так, використано мат­ли Литовської метрики (зберігалася в архіві мін-ва юстиції; ч. 7, т. 1—3; ч. 8, т. 4—5), архіву Львів. Ставропігійського братства (ч. 1, т. 10—12), Швед. держ. архіву у Стокгольмі (ч. 3, т. 6). З поч. Першої світ. війни, а потім революції видання „Архива ЮЗР“ в Україні припинилося. У друкарнях Києва на 1921 залишалися підгот., але не надрук. 4 публікації цієї серії: том укр. літописів XVII ст., підгот. до друку С. Голубєвим, „Акты о копных судах и доминиальных судах в Юго-Западной Руси в XVI—XVIII веках“ (ч. 8, т. 7—8; упоряд. М. Ясинський), „Акты по экономической статистике населения Волыни в XVI—XVIII ст.“ (ч. 8, т. 9, кн. 1—2; упоряд. М. Довнар-Запольський), „Акты по истории провинциальных сеймиков в Юго-Западной Руси XVIII ст.“ (ч. 2, т. 4; упоряд. І. Каманін). Однак, за нез’ясованих обставин, вони так і не були надрук. і подальша їхня доля не відома.

Чл. НТШ не залишилися осторонь обговорення вид.: брали участь в упорядкуванні і написанні передм. (В. Антонович, М. Грушевський, В. Щербина, О. Левицький), в обговоренні їх змісту на стор. різних період. і неперіод. вид. 1891 у львів. часоп. „Правда“ М. Грушевський під псевд. Хлопець опубл. рец. на 2-й т. „Архива ЮЗР“. У „Записках НТШ“ протягом 1894—1913 рр. опубл. 7 рец. на томи цього серійного вид. Їх авторами були М. Грушевський, М. Кордуба, Ю. Сицінський, Ф. Срібний, О. Щуровський. Є публікації без підпису. Загалом усі рецензенти позитивно оцінювали археограф. діяльність комісії, однак щодо упорядкування деяких томів висловлювали крит. думки. О. Щуровський та Ю. Сицінський похвально сприйняли упоряд. док-ти у 9-му т. 1-ї част. та 1-му т. 8-ї част. (ост. підгот. М. Грушевський 1893). Різкою критикою відзначається рец. Ф. Срібного на дослідження А. Криловського про Львів. Успенське братство, а також на опубл. ним 3 т. док-тів цієї ж тематики. Рецензент резюмує, що автор не опанував і не використав мат-л і л-ру з теми дослідження і публікація „не має жадної вартости і не заслуговує навіть на те, щоб її пускати друком у світ“. Натомість позитивно оцінив підбірку док-тів у 3-х т. „Архива ЮЗР“. М. Грушевський, рецензуючи 3-й т. 7-ї част., присвячений колонізації укр. земель XVI—XVII ст. і підгот. М. Владимирським-Будановим та В. Щербиною, висловив крит. зауваження щодо передм. першого з них. Критика стосувалася переоцінки праць А. Яблоновського, а також поглядів щодо публікації док-тів на цю тему. М. Кордуба рецензував 6-й т. 3-ї част., до якого увійшли мат-ли про українсько-швед. відносини у 1649—60, зібрані Н. Молчановським у Стокгольм. архіві 1898. Закінчується крит. огляд томів „Архива ЮЗР“ рецензійною статтею М. Грушевського на 3­й т. (2-ї част.) та 4—6-й т. (8-ї част.). Док-ти, подані в цих томах, стосувалися історії сеймиків, адміністрації, землеволодіння в укр. воєв. Речі Посполитої (ч. 2, т. 3; ч. 8, т. 4—6), а також шлюбного права і родинного життя на Волині другої пол. XVI ст. (ч. 8, т. 3). М. Грушевський позитивно охарактеризував підбірку док­тів, підгот. О. Левицьким (ч. 8, т. 3).

Осн. вид.: Архив ЮЗР. К., 1859, част. 1, т. 1: Акты, относящиеся к истории православной церкви Юго-Западной России (1481—1596) / Под ред. Н. Д. Иванишева; К., 1864, част. 1, т. 2—3: Материалы для истории Православия в Западной Украине в XVIII столетии / Под ред. Ф. Г. Лебединцева; К., 1871, част. 1, т. 4: Акты об унии и состоянии православной церкви на Юго-Западной России во 2-й половине XVII и в XVIII ст. (1648—1798) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1872, част. 1, т. 5: Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620—1694 гг.) / Под ред. С. А. Терновского; К., 1883, част. 1, т. 6: Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1372—1648 гг.) / Под ред. О. И. Левицкого; К., 1887, част. 1, т. 7: Памятники литературной полемики южноруссов с латино-униатами (XVI—XVII ст.) / Под ред. С. Т. Голубева; К., 1914, част. 1, т. 8: Памятники литературной полемики православных южнорусов с протестантами и латиноуниатами в Юго-Западной Руси за XVI и XVII ст. / Под ред. С. Т. Голубева; К., 1893, част. 1, т. 9: Лифос, полемическое сочинение, вышедшее из Киевопечерской типографии в 1844 году с возражениями и замечаниями Кассиана Саковича / Под ред. С. Т. Голубева; К., 1904, част. 1, т. 10: Акты, относящиеся к истории православной церкви в Галиции (1423—1714 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского; К., 1904, част. 1, т. 11: Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1599—1702 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского; К., 1904, част. 1, т. 12: Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1586—1881 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского; К., 1861, част. 2, т. 1: Постановления дворянских провинциальных сеймов в Юго-Западной России (1569—1654 гг.) / Под ред. М. Д. Иванишева; К., 1888, част. 2, т. 2: Акты для истории провинциальных сеймов Юго-Западного края во второй половине XVII в. (1654—1697 гг.) / Под ред. Н. В. Стороженка; К., 1910, част. 2, т. 3: Постановление провинциальных сеймиков Юго-Западной Руси в 1698—1726 гг. / Под ред. И. М. Каманина; К., 1863, част. 3, т. 1: Акты о казаках (1500—1648 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1868, част. 3, т. 2: Акты о казаках (1679—1716 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1876, част. 3, т. 3: Акты о гайдамаках (1700—1768 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1914, част. 3, т. 4: Акты, относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого / Под ред. И. М. Каманина; К., 1902, част. 3, т. 5: Акты, о мнимом крестьянском восстании в Юго-Западном крае в 1789 г. / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1908, част. 3, т. 6: Акты Шведского государственного архива, относящиеся к истории Малороссии (1649—1660 гг.) / Под ред. Н. В. Молчановского; К., 1867, част. 4, т. 1: Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России (1442—1760 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1869, част. 5, т. 1: Акты, относящиеся к истории городов и местечек в Юго-Западной России (1432—1798 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1890, част. 5, т. 2, кн. 1: Переписи еврейского населения в Юго-Западном крае в 1765—1791 гг. / Под ред. И. М. Каманина; К., 1890, част. 5, т. 2, кн. 2: Переписи еврейского населения в Юго-Западном крае в 1765—1791 гг. / Под ред. И. М. Каманина; К., 1876, част. 6, т. 1: Акты об экономическом и юридическом отношениях крестьян в Юго-Западной России в XVI—XVIII ст. (1498—1795 гг.) / Под ред. К. Е. Козловского; К., 1876, част. 6, т. 1 (Приложение): Акты об экономическом и юридическом отношениях крестьян в Юго-Западной России в XVI—XVIII ст. (1498—1795 гг.) / Под ред. К. Е. Козловского и И. П. Новицкого; К., 1870, част. 6, т. 2: Акты о крестьянах в XVIII ст. (1700—1799 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича; К., 1886, част. 7, т. 1: Акты о заселении Юго-Западной России (1386—1700 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича. Введение М. Ф. Владимирского-Буданова; К., 1890, ч. 7, т. 2: Акты о заселении Юго-Западной России (1471—1668 гг.) / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова; К., 1905, част. 7, т. 3: Акты о заселении Южной России XVI—XVIII вв. / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова. Люстрации украинских староств XVIII ст. / Под ред. В. И. Щербины; К., 1893, част. 8, т. 1: Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XV—XVIII ст. / Под ред. М. С. Грушевского; К., 1893, част. 8, т. 2: Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XVII—XVIII ст. / Под ред. М. С. Грушевского; К., 1909, част. 8, т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте Юго-Западной Руси XVI—XVII вв. / Под ред. О. И. Левицкого; К., 1907, част. 8, т. 4: Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV—XVIII вв. / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова; К., 1907, ч. 8, т. 5: Акты об украинской администрации XVI—XVIII вв. / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова; К., 1911, част. 8, т. 6: Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV—XVIII вв.

Літ.: Хлопець (Грушевський М.). Нові видання Київської археографічної комісії // Правда (Львів), 1891, т. ІІІ, вип. VIII, с. 309—12; т. IV, вип. ХІІ, с. 368—74; його ж. [Рец. на:] Архив Югозападной Россіи. K., 1905, часть VII, т. III: Акты о заселеніи Южной Россіи XVI—XVIII вв., LXXXI + 317 + 140 + 596 + 66 + III c. // Записки НТШ. Львів, 1907, т. LXXVIII, кн. IV, c. 212—15; його ж. Останні томи „Архива Юго-Западной Россіи“ [Рец. на:] Архив Юго-Западной Россіи, издаваемый Комиссіею для разбора древних актов // Там само, 1913, т. CXV, с. 177—82; його ж. Тимчасова комісія для розбору давніх актів. За традицією Київська археографічна комісія // Грушевський М. Твори: У 50 т. Львів, 2003, т. 5, с. 351—59; Щуровський О. [Рец. на:] Архив Юго-Западной Россіи, издаваемый Коммиссіей для разбора древних актов, состоящей при Кіевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернатор±. К., 1893, часть I, т. IX, 147 + 445 c. // Записки НТШ. Львів, 1894, т. IV, с. 176—78; С[ицінський] Ю. [Рец. на:] Архив Юго-Западной Россіи, издаваемый Коммиссіей для разбора древних актов. К., 1893, часть 8, т. І: Матеріалы для исторіи м±стнаго управленія в связи с исторіей сословной организаціи. Акты Барскаго староства ХV—ХVІІ в. ІІ + 126 + 372 с.+ 1 табл.; Архив Юго-Западной Россіи, издаваемый Коммиссіей для разбора древних актов. К., 1894, часть 8, т. ІІ: Акты Барскаго староства ХVІІ—ХVІІІ в. 274 + 495 с.+ 1 карта // Там само, 1895, т. VI, кн. ІІ, с. 20—23; Срібний Ф. [Рец. на:] Архив Юго-Западной Россіи. К., 1904, часть 1, т. X, 28 + 967 c.; т. XI, 158 + 772 c.; т. XII, 123 + 748 c. // Там само, 1907, т. LХХV, кн. І, c. 171—95; Кордуба М. [Рец. на:] Акты шведскаго государственаго архива, относящіеся к исторіи Малороссіи, 1649—1660 // Архив ЮЗР. К., 1908, часть III, т. VI, 58 + 419 c. // Там само, 1908, т. LXXXIII, кн. ІІІ, с. 217—19; [б. а. Рец. на:] Архив юго-западной Россіи, издаваемый коммиссіей для разбора древних актов, состоящей при Кіевском, Подольском и Волынском генерал-губернатор±. К., 1911, часть VIII, т. VI: Акты о землевлад±ніи в Юго-западной Россіи XV—XVIII вв., 435 + 48 + XXIV c. // Там само, 1912, т. CVII, кн. І, с. 176; Ульяновський В. Незнаний том „Архива Юго-Западной России“ // Там само. Праці Історико-філос. секції. Львів, 1991, т. ССХХІІ, с. 360—69; Едиційна археографія в Україні у ХІХ—ХХ ст.: Плани, проекти, програми видань. Вип. 1 / Упоряд. О. Журба, М. Капраль, С. Кіржаєв, Г. Папакін, С. Рильков. К., 1993, с. 41—42; Журба О. І. Київська археографічна комісія 1843—1921. Нарис історії і діяльності. К., 1993, с. 75—104, 116—17.

Андрій Фелонюк

Інформація про статтю

 Автор:

Андрій Фелонюк

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КІЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРÜ / Андрій Фелонюк // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-140

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я