Академія наук у Кракові (AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE) | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Академія наук у Кракові (AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE)

AKADEMIA UMIEJ?TNO?CI W KRAKOWIE (Академія наук у Кракові, ПАН) — гол. польс. наук. інституція, яка виникла у Кракові 1871 внаслідок реорганізації Краків. наук. т-ва, засн. 1816. Розпочала працю 1873. Спочатку складалася з трьох відділів: філол., історично-філос. і математично-природопис. Завдяки тому, що А. U. як наук. корпорація обирала чл. шляхом кооптації, вона швидко зосередила у своєму складі найвидатніших учених з усіх частин Польщі, Галичини (139), підрос. і прусс. земель (60) та з-за кордону (20). А. U. відіграла важливу роль у розвитку польс. науки: об’єднала найкращі наук. сили, організувала колект. і підтримувала персональні наук. дослідження й вид., виступала репрезентантом учених перед закордонними наук. інституціями. Осн. діяльність зосереджувала на організації і розвитку нац. науки (зокрема підгот. три наук. з’їзди — 1880, 1884 і 1906) та виданні наук. праць. Фінансувала наук. експедиції у Швецію, Угорщину й Італію. У Римі й Парижі організувала постійні наук. осередки. А. U. започаткувала вид. джерельних пам’яток, зокрема серії „Monumenta Medii Aevi...“, „Scriptores Rerum Polonicarum“, „Acta Historica...“, „Monumenta Poloniae Historica“, „Zabytki Przedhistoryczne...“, „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki“. Вона ж ініціювала багатотомні вид. „Bibliografia Polska“, „Katalog R?kopis?w Biblioteki Jagiello?skiej“, „Corpus Juris Polonici“, часоп. „Lud Polski“ Кольберґа та ін. Після здобуття Польщею незалежности у листоп. 1918 А. U. змінила статут і з 1919 дістала наз. „Польська академія наук“. 1930 при ПАН організовано 4­й наук. відділ — лікарський. Кількість чл. академії становила понад 416 ос. У рамках ПАН діяли комісії і к-ти. Крім попередніх серій, академія започат. вид. „Polski S?ownik Biograficzny“, „Flora Polska“ та ін. ПАН у Кракові діяла до створення заг. ПАН (1951).

Головами А. U. у різний час були С. Тарновський, Я.-М. Розвадовський, С. Кутшеба, С. Смолька, Є. Барвінський та ін. А. U. підтримувала наук. контакти та обмінювалася вид. з НТШ. Чл. Т-ва, зокрема Б. Барвінський, М. Возняк, В. Гнатюк, М. та О. Грушевські, Я. Грушкевич, М. Залізняк, І. Копач, Д. Коренець, В. Коцовський, І. Крип’якевич, В. Липинський, І. Раковський, К. Студинський, О. Терлецький, С. Томашівський, І. Франко та ін., до 1939 брали участь у з’їздах, які організовувала АН, публ. наук. статті у її вид., систематично рецензували праці А. U. у „Записках НТШ“. Чимало статей НТШівців публ. вид. А. U. часоп. „Lud“.

Літ.: Корженко І. [Коцовський В. Рец. на:] Lewicki A. Powstanie ?widrygie??y. Krak?w, 1892, 389 s. (Відбиток: Rozprawy i sprawozdania. Wydzia? historyczno-filozoficzny Akademii Umiej?tno?ci, t. XXXIX) // Записки НТШ. Львів, 1893, т. ІІ, с. 162—69; Грушкевич Я., Раковский І. [Рец. на:] Akademia Umiej?tno?ci w Krakowie. Sprawozdanie komisyi fizyograficznej etc. Krak?w, 1894, t. XXIX, XXXVIII + 266 + 192 s. // Там само, 1895, т. VII, кн. ІІІ, с. 53—57; Раковский І. [Рец. на:] Sprawozdanie komisyi fizyograficznej Akad[emii] Um[iej]?t[no?ci] w Krakowie za rok 1894. Krak?w, 1895, t. XXX, сz??? I: Materya?y zebrane przez sekcy? meteorologiczn?, 276 s. // Там само, 1896, т. ХІ, кн. ІІІ, с. 63—64; його ж. [Рец. на:] Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? matematyczno-przyrodniczy, serya II, t. VII—IX. Krak?w, 1895, t. XXVII, 399 s.; t. XXVIII, 440 s.; t. XXIX, 412 s. // Там само, т. ХІV, кн. VI, с. 51—52; [б. а. Рец. на:] Czermak W. Plany wojny tureckiej W?adys?awa IV // Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? historyczno-filozoficzny, serya II, t. VI. Krak?w, 1895, t. XXXI, 403 s. // Там само, т. ІХ, кн. І, с. 14—18; Грушевський М. [Рец. на:] Prochaska A. O prawdziwo?ci list?w Gedymina. Krak?w, 1895, 34 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? historyczno-filozoficzny, т. XXXII) // Там само, т. Х, кн. ІІ, с. 15—19; його ж. [Рец. на:] Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniae illustrantia, t. XIV, continet Codicis epistolarum saeculi decimi quinti, t. III, 1392—1501 (Pomniki dziejowe wiek?w ?rednich do obja?nienia rzeczy polskich s?u??ce, t. XIV, zawiera Kodeksu list?w XV w., t. II).— Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. III, collectus opera Dr. A. Lewicki. Krak?w, 1894, LXXX + 666 s. // Там само, т. ХІ, кн. ІІІ, с. 13—21; його ж. [Рец. на:] Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniae illustrantia, t. XV, continet: Rationes curiae Vladislai Jagiellonis et Hedvigis regum Poloniae 1388—1420.— Pomniki dziejowe wiek?w ?rednich do obja?nienia rzeczy polskich s?u??ce, t. XV zawiera: Rachunki dworu kr?la W?adys?awa Jagie??y i kr?lowej Jadwigi z lat 1388 do 1420 / Wyda? D. F. Piekosi?ski. Krak?w, 1896, VIII + 616 s. // Там само, т. ХІI, кн. ІV, с. 20—21; його ж. [Рец. на:] Prochaska A. Podole lennem Korony (1352—1430). Krak?w, 1895, 24 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? historyczno-filozoficzny, t. XXXII) // Там само, т. ХІII, кн. V, с. 8—14; його ж. [Рец. на:] Prochaska A. Przyczynki krytyczne do dziejow Unii. Krak?w, 1896, 68 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? historyczno-filozoficzny, t. ХХХІІI) // Там само, 1897, т. ХVIII, кн. IV, с. 6—9; його ж. [Рец. на:] Potkanski K. Krak?w przed Piastami. Krak?w, 1898, 155 s. ([Відбиток]: Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydz[ia?] hist[oryczno]-filoz[oficzny], t. XXXV) // Там само, 1898, т. ХХVI, кн. VI, c. 6—8; його ж. [Рец. на:] Chmiel A. ?r?d?a do historyi sztuki і cywilizacyi w Polsce / Wydawnictwo komisyi do badania historyi sztuki w Polsce Akademii Umiej?tno?ci. Krak?w, 1911, t. I, IV + 376 s. // Там само, 1912, т. CVІІ, кн. І, c. 177; його ж. [Рец. на:] Scriptores rerum polonicarum t. XXI. Continet diaria et acta comitiorum Poloniae anni 1591—1592 (Dyaryusze i akta sejmowe z roku 1591—1592 / Wyda? E. Barwi?ski). Krak?w, 1911, XXX + 457 s. // Там само, т. CХ, кн. IV, с. 209—10; Томашівський С. [Рец. на:] Heck K. J. Zycie i dzie?a Bartomieja i Szymona Zimorowicz?w (Ozimk?w) na tle stosunk?w owczesnego Lwowa. Cz??? pierwsza // Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? filologiczny, serya II, t. VIII. Krak?w, 1894, 186 s. // Там само, 1896, т. Х, кн. ІІ, с. 27—33; його ж. [Рец. на:] Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? filologiczny, serya II, t. VI—VIII. Krak?w, 1894—1895, 402 + 391 + 426 s. // Там само, с. 55—56; його ж. [Рец. на:] Finkel L. Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyі Jagiello?skiej i unii polsko-litewskiej. Krak?w, 1910, VIII + 296 s. // Там само, 1911, т. CII, кн. ІІ, c. 196—98; Г[рушевський] О. [Рец. на:] Materya?y antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydawane staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie. Krak?w, 1896, t. I, X + 108 + 425 + XII s. // Там само, 1897, т. ХХ, кн. VI, с. 41—42; К[оренець] Д. [Рец. на:] Potka?ski K. Postry?yny u Sіwian i German?w // Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? hist[oryczno]-fil[ozoficzny], t. XXXII, s. 330—406 // Там само, т. ХV, кн. I, с. 4—6; його ж. [Рец. на:] Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? historyczno-filozoficzny, serya II, t. VII. Krak?w, 1895, t. XXXII, 406 s. // Там само, с. 53—54; Г[рушевський] М., Гнатюк В. [Рец. на:] Materya?y antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydawane staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie. Krak?w, 1897, т. ІІ, 156 + 379 s. // Там само, 1898, т. ХХV, кн. V, с. 40—47; Рудницький С. Нове жерело до істориї Хмельниччини. [Рец. на:] Temberski S. Roczniki (Scriptores rerum polonicarum tomus XVI continet Stanislai Temberski Annales 1467—1656) / Wyda? W. Czermak // Wydanie komisyi historycznej Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie. Krak?w, 1897, 86 + 388 s. // Там само, т. ХХІІІ—ХХІV, кн. III—IV, с. 1—22; [б. а. Рец. на:] Federowski M. Lud bia?oruski na Rusi litewskiej. Materia?y do etnografii s?owia?skiej zgromadzone w latach 1877—1891 / Wydanie Akademii Umiej?tno?ci. Krak?w, 1897, t. I: Wiara, wierzenia i przes?dy ludu z okolic Wo?kowyska, S?onima, Lidy i Sok??ki, XX + 509 s. // Там само, 1899, т. ХХVII, кн. I, c. 44—48; Макарушка О. [Рец. на:] Studzi?ski C. Geneza poetycznych utwor?w Markiana Szaszkiewicza. Krak?w, 1896, 46 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydzia? filologiczny, t. XXVII); Studzi?ski C. Charakterystyka i geneza poetycznych utwor?w Ambro?ego Metli?skiego. Krak?w, 1897, 51 s. (Відбиток: Rozprawy Akad[emii] Um[iej?tno?ci]. Wydz[ia?] filolog[iczny], t. XXVI) // Там само, т. ХХVIIІ, кн. II, c. 22—26; Р[ондяк] П. [Рец. на:] Prochaska A. Na soborze w Konstancyi. Krak?w, 1897, 100 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii [Umiej?tno?ci]. Wydzia? hist[oryczno]-filoz[oficzny], t. XXXV) // Там само, т. ХХVІІ, кн. І, c. 10—11; Крипякевич І. [Рец. на:] Scriptores rerum polonicarum. Krak?w, 1907, t. XX: Dyaryusze sejmowe r. 1597 / Wyda? E. Barwi?ski, XXVIII + 546 s. // Там само, 1907, т. LХХVІІ, кн. IІІ, с. 218—21; його ж. [Рец. на:] Barwi?ski E. Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591—1592 // Scriptores rerum polonicarum. Krak?w, 1911, t. XXI, XXX + 458 s. // Там само, 1911, т. CIV, кн. ІV, c. 209—10; його ж. [Рец. на:] ?ody?ski M. Dokument „Dagome iudex“ a „kwestya sardy?ska“ w XI wieku // Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydz[ia?] hist[oryczno]-filoz[oficzny], [1911], serya II, t. XXIX, s. 59—148 // Там само, т. CVІ, кн. VІ, c. 200—01; Кордуба М. [Рец. на:] Czermak W. Stanis?awa O?wi?cima dyaryusz (1643—1651) // Scriptores rerum Polonicarum. Krak?w, 1907, t. XIX, LXXV + 437 s. // Там само, 1908, т. LXXXIIІ, кн. ІІI, с. 215—17; Липинський В. [Рец. на:] Prochaska A. Samorz?d wojew?dztwa Ruskiego w walce z opryszkami // Rozprawy Akademii Umiej?tno?ci. Wydz[ia?] historyczno-filozoficzny. Krak?w, 1907, t. XLIX, s. 269—336 // Там само, c. 219—21; Возняк М. [Рец. на:] Pisma Jana Dzwonowskiego (1608—1625) / Wyd. K. Badecki // Wydawnictwa Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie. Biblioteka pisarz?w polskich. Krak?w, 1910, N 58, 118 + (1) s. // Там само, 1912, т. CVІІI, кн. ІI, c. 192—94; його ж. [Рец. на:] Kolodziejczyk E. Bibliografia s?owianoznawstwa polskiego / Nak?adem Akademii Umiej?tno?ci. Krak?w, 1911, XX + 303 s. // Там само, 1913, т. СХV, кн. III, с. 224—31; Дорошенко В. [Рец. на:] Janowski L. Uniwersytet charkowski w pocz?tkach swego istnienia (1805—1820). Krak?w, 1911, 159 s. (Відбиток: Rozprawy Akad[emii] Umiej[?tno?ci]. Wydz[ia?] fil[ologiczny], t. XLIX, s. 127—284 // Там само, 1912, т. CX, кн. ІV, c. 210—17; Перетц В. [Рец. на:] Czubek J. Katalog r?kopis?w Akademii Umiej?tno?ci w Krakowie. Dodatek I. Krak?w, 1912, 167 s. // Там само, c. 225—26.

Іван Сварник

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Сварник

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

Академія наук у Кракові (AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE) / Іван Сварник // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-41

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я