АКТЫ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АКТЫ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ

„АКТЫ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ“ — багатотомне вид. док-тів т. зв. Литовської метрики, колекції різноманітних док-тів, які відклалися внаслідок діяльности центр. органів влади й місцевих установ ВКЛ протягом першої пол. XV—XVІІІ ст., підгот. проф. Варшавського ун­ту Ф. Леонтовичем. Виходили у Варшаві у 1896—97 (т. І, вип. 1, 2). Вид. охоплює загалом 775 док-тів за 1413—1507. Окр. книги Литов. метрики стосуються лише укр. земель. „А. Л. м.“ — цінне джерельне вид. з історії укр. земель у складі ВКЛ, яке висвітлює процеси інкорпорації Литвою Київщини, Волині, Поділля, Брацлавщини, Чернігівщини, пд. укр. земель, зміцнення їх обороноздатности (зокрема буд-во замків у Кам’янці-Подільському, Смотричі, Бакоті, Чорногороді, Качибеї, Білгороді та ін.), збройну боротьбу під проводом Свидригайла проти Польщі (в Галичині, на Поділлі і Волині) та Криму, змову Чарторийських проти Сиґізмунда 1440, битву під Вількомиром 1435, повстання Глинського 1507—08. Історії України стосуються також міжнар. угоди, починаючи з Городельської унії 1413, ухвали сеймів, рішення конфедерацій, інструкції послам, привілеї великих кн. Сиґізмунда й Олександра, зокрема Волин. землі, устави волостям, майнові й судові док-ти. З-поміж ін. до „А. Л. м.“ внесено копії док-тів про підтвердження маґдебурзького права Києву, Крем’янцю, Литовижу, Львову та ін. містам України.

На засіданні Історично-філософічної секції НТШ 16. 11. 1894 М. Грушевський запропонував план вид. джерел з укр. історії. П. 6 цього плану передбачав продовження вид. актів Лит. метрики: „Акти метрик Литовської і Руської (Московського архіву Міністерства справедливости) для історії Київщини, Брацлавщини, Волині і України Лівобічної ХV і ХVІ в.“ Обидва випуски 1 т. „А. Л. м.“ рецензував у „Записках НТШ“ Й. Чайківський. Він вказав, що вид. Ф. Леонтовича не можна вважати критичним, бо видавець послуговувався не кириличним ориґіналом із Москви, а недосконалою копією, виконаною лат. алфавітом у ХІХ ст. Тому док­ти містять численні перекручення й помилки. В огляді нової л-ри з історії ВКЛ (1914) М. Грушевський зауважив: „...треба сказати, що видавництво матеріалів сильно відстало від розвою наукового досліду литовської доби і не доганяє його“, але „задатками кращої будучності являються випущені перші початкові томи Литовської метрики“ (йдеться про вид.: Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. СПб., 1903, т. ХХ: Литовская метрика. Т. І; СПб., 1910, т. ХХVІІ: Литовская метрика. Отд. 1. Часть 1. Книга записей; Юрьев, 1914, т. ХХХ: Литовская метрика. Отд. 1—2. Часть 3. Книга публичных дел). НТШ спільно з Ін-том укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського у серії „Архівні джерела“ (т. 7) вид. кн. 561 Лит. метрики — „Ревізії українських замків 1545 року“ (свого часу цю книгу використав М. Грушевський), підгот. до друку В. Кравченком. Док-ти Лит. метрики безпосередньо з архіву використовував М. Грушевський та ін. історики. Див. Литовська метрика.

Літ.: Г[рушевський] М. [Рец. на:] Шумаков С. Акты Литовской Метрики о княз± А. М. Курбском и его потомках // Книгов±д±ніе, 1894, [№] VII—VIII, с. 17—20 // Записки НТШ. Львів, 1896, т. ХІІІ, кн. V, с. 16—17; його ж. Історія України-Руси. К., 1993, т. 4, с. 255—59, 268, 375; 1995, т. 6, с. 18, 145—48, 150—51, 156, 188, 248; т. 7, с. 84—85, 92; його ж. Про видання джерел до історії українсько-руської. Записка до філологічного відділу Наукового товариства ім. Шевченка // Грушевський М. Твори: У 50 т. Львів, 2003, т. 5, с. 30, 397; його ж. Новіша література по історії В[еликого] кн[язівства] Литовського. Критичний огляд // Там само, 2007, т. 8, с. 285—302, 643—47; Ч[айківський] Й. [Рец. на:] Акты Литовской метрики / Собрал проф. Ф. И. Леонтович. Варшава, 1896—1897, т. І, вып. первый: 1413—1498 гг.; вып. второй: 1499—1507 гг., 169 + 200 + LV с. // Записки НТШ. Львів, 1900, т. ХХХVІІ, кн. V, с. 16—18; Бережков Н. Литовская метрика как исторический источник. Ч. I: О первоначальном составе книг Литовской метрики по 1922 год. М., 1946, с. 169—70; Ковальский Н. П. Источниковедение и археография истории Украины ХVІ — первой половины ХVІІ в. Днепропетровск, 1978, ч. 2, с. 61—63; його ж. Источники по истории Украины ХVІ—ХVІІ в. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА. Днепропетровск, 1979, с. 2—29; Ковальский Н. П., Кулаковский П. М. Издание и изучение документов Литовской метрики на Украине в XIX—XX вв. // Литовская метрика. Исследования 1988 г. Вильнюс, 1992, с. 142—59; Кравченко В. Передмова // Литовська метрика. Кн. 561. Ревізії українських замків 1545 року. К., 2005, с. 5—87.

Іван Сварник

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Сварник

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АКТЫ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ / Іван Сварник // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-47

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я